kies voor u heden wie u zult dienen, deel 8: Een militaire tactiek of Gods strategie?

03-06-2022

kies voor u heden wie u zult dienen, deel 8
Een militaire tactiek of Gods strategie?
Lees Jozua 8

Als oud-militair spreekt dit verhaal mij meer aan als de verovering van Jericho.
Echter de kracht van God zoals die zich manifesteerde bij Jericho lijkt op de achtergrond verdwenen en de zwakheid van de mens wordt hier zichtbaar. Met een grote overmacht moet Ai veroverd worden, echter op de wijze hoe God nauwgezet Zijn instructies heeft gegeven.

1. zich tegen de vijand opstellen

2. de vijand vanuit een hinderlaag/omvatting waakzaam gadeslaan

3. zich aan de vijand vertonen, opdat hij tevoorschijn komt

4. voor de vijand vluchten

5. de vijand verdelgen

Echter deze overwinning werd behaald in de binnenkamer: 'Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde, voor de ark van de HEERE, tot de avond, hij en de oudsten van Israël; en zij wierpen stof op hun hoofd.' Jozua 7: 6
Nadat de ban(vloek) van het volk was verwijderd in het dal van Achor zei de Heer: 'Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai. Zie, Ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven.' Jozua 8: 1

Een overwinning als Jericho maakte Israël overmoedig. Zo kunnen ook wij na een ervaring waarin God krachtig werkte, overmoedig worden en op eigen kracht doorgaan. Bijvoorbeeld na een heftige bevrijding of een krachtige genezing zouden we de volgende keer hetzelfde gebed kunnen toepassen wat zo goed werkte, echter als wij niet zijn afgestemd op Gods wil en Zijn tactiek specifiek voor deze nieuwe situatie (stad) dan verliezen we deze slag. Gelukkig verliezen we niet de oorlog, want we mogen leren uit dit verhaal dat er weer terugkeer naar God mogelijk is.
De verovering van Jericho, Ai en Gibeon laten ons de beginselen zien die gelden voor de verovering van alle steden: De eerste toont Gods kracht, de tweede laat zien dat wij zo sterk zijn als de zwakste schakel (Achan) en de derde laat zien dat de vijand met list en bedrog te werk gaat.
Gods principe is dat het oordeel over onszelf voorafgaat aan het oordeel over de vijand. Het zwaard van de geest doet eerst een heiligend werk in ons voordat de toepassing op anderen kan plaatsvinden.

Na Jericho was Jozua en het volk een beetje zwevende. Mogelijk hebben zij gedacht: 'dit wordt een makkie. Dit land gaan wij met 2 vingers in ons neus veroveren.'
Na de ervaring met Ai moet Jozua weer met beiden voeten op de grond hebben gestaan.
Hij herinnerde zich de woorden van Mozes gesproken in de woestijn: 'Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.' Deut.11:1
Jozua beseft als geen ander dat de geschiedenis zich herhaalt. Na 40 jaar in de woestijn met dit volk weet hij dat op gehoorzaamheid zegen rust en op ongehoorzaamheid een vloek.
Jozua had namelijk meegemaakt dat de aarde zich opende en Dathan en Abiram met hun familie en tenten verzwolg. Dit was onder de leiding van Mozes. Nu was hij zelf leider en had zojuist Achan en zijn complete familie moeten stenigen vanwege ongehoorzaamheid aan God. De vloek rust niet alleen op de schuldigen, maar op het hele volk.
Eigenlijk had God het geheimenis al aan hem verteld. Hij begrijpt nu dat de toepassing van Gods geboden niet symbolisch bedoeld zijn of een mystieke betekenis hebben, maar dat God een letterlijke toepassing verwacht vanuit waarachtig geloof.
Het besef van Gods principes aangaande zegen en vloek hebben hem mogelijk bij de woorden van Mozes gebracht:
'Het zal gebeuren, wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.' Deut.11:29
Deze woorden van Mozes zijn allemaal op schrift gesteld. Hij had die rollen in zijn bezit. Hij beseft dat dit de letterlijke handleiding is voor alles wat hen te doen staat. Tenslotte had God ook tegen hem gezegd: 'Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.' Jozua 1: 7-8
Hij besluit om gehoorzaam te zijn. Wat een gebeurtenis moet dit zijn geweest. De helft van de stammen op de berg Ebal en de andere helft op de berg Gerizim. De Ark(God) centraal opgesteld tussen het volk. Een offer werd gebracht op de berg van vervloeking en 'Er was niet één woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas voor heel de gemeente van Israël, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in hun midden meetrokken.' Jozua 8: 35

De wet uit Deuteronomium die Jozua voorlas is vervuld door Jezus aan het kruis. Hij is het volmaakte lam wat werd geoffert voor de vloek die op ons rustte. Dit ontneemt ons niet van de verantwoordelijkheid om Gods Woord te lezen en te doen:
'Want u hebt kleine kracht en hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend' Op.3:8

Gebed:

* Heer ik dank U dat alle militaire tactiek wijkt voor Uw strategie.

* Onze tactieken zijn gebaseerd op korte termijn en menselijke inzichten, terwijl Uw strategie eeuwigheidswaarde heeft en gebaseerd op heiliging en reiniging van Uw gemeente.

* Dank U wel Heer dat U steeds weer laat zien dat echte overwinningen behaald worden vanuit de binnenkamer, vanuit de persoonlijke relatie, vanuit de smeekbede.

* Dank U wel Heer dat Uw Woord reinigend en helend werkt. Dat de principes die van Mozes op Jozua werden overgegeven ook vandaag de dag werken.

* Dank U wel Heer dat Golgotha ons Ebal is. Dat Jezus voor ons als een vloek op het kruis stierf. Dat de gevolgen van ons oude leven met Hem zijn begraven en dat wij door de Heilige Geest in staat zijn om in gehoorzaamheid aan Uw Woord te leven.


Maak een gratis website.