Omkleed met gerechtigheid

18-09-2022

Lees Job 29

'Met gerechtigheid bekleedde ik mij, en mijn recht bekleedde mij als mantel en hoofddoek' Job 29: 14

Op verschillende plaatsen in Gods Woord worden mensen omkleed. Meestal met een mantel zoals de verloren zoon die thuis komt. Of de hogepriester Jozua in Zacharia 3. Hem worden feestklederen aangetrokken, een staatsiegewaad.

De Engel des Heren zegt: 'Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg'.

In al deze gevallen gaat het mijns inziens over een mantel van gerechtigheid. Zij worden bekleed met de gerechtigheid van God. Bekleed met Christus!

'Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want u allemaal, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed'. Galaten 3:26

Jes.61:10 zegt 'Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld'.

Ook hier verwees het al naar Christus.

In Job 29 beschrijft Job zijn vroegere voorspoed. Wat mij opvalt is dat Job zichzelf bekleed met de mantel der gerechtigheid. Dit in tegenstelling tot de hogepriester Jozua en de verloren zoon die bekleed worden.

Is dit nog een beproeving op de weg na het kruis waarop God de zelfrechtvaardiging gaat omdraaien naar rechtvaardiging in en door Hem?

In Job 30 zien wij Job het pad van nederigheid bewandelen.

In Job 31 zien we nog eenmaal een motie van zelfrechtvaardiging en dan verschijnt de jongeling Elihu op het toneel. Hij komt op als een wegbereider van de almachtige. Job blijft sprakeloos. Deze jongeling moet toch een profeet zijn. Er ging zomaar een gedachte door mij heen: 'Is Elihu Elia zoals Johannes Elia was en wij binnenkort de geest van Elia weer op een andere persoon mogen zien.'

Als hij uitgesproken is verschijnt de Heere. Na dit betoog kan een mens zich niet anders als verootmoedigen voor het aangezicht van de allerhoogste. De vreeze Gods komt over hem en verandert zijn hele wezen. Niets is meer als voorheen. Zijn eigen ik sterft volledig. 'Niet ik maar U o God.'

God geeft ons deze mantel, deze bekleding. Door Christus ziet Hij ons witter als sneeuw.

Ook voor ons is er nog een weg na het kruis. Ook wij mogen als priesters in de orde van Melchisedek ons laten ontdoen van onze vuile kleren. Hij wil ons een schoon wit koninklijk staatsiegewaad aantrekken. Ook een schoon wit hoofddeksel als beeld van de vernieuwing van ons denken. Ja zelfs een kroon, want jij bent de kroon op Zijn schepping.

Mogen wij dan helemaal niets meer zelf doen? Jawel. De Heer zegt: 'Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.' Efeze 6: 11

Een onderdeel van de wapenrusting is het borstharnas van gerechtigheid. Dit geeft bescherming voor het hart. Ons hart wat het centrum is van wie wij zijn. Een onbeschermd hart gaat dwalen, 'want uit het hart komen boze overleggingen' Matt.15: 19

Als oud-militair zeg ik altijd: 'de wapens waarmee ik nu vecht zijn tegenovergesteld aan die van vroeger.'

Het is deze weg van nederigheid na het kruis welke overwinning brengt en complete vernieuwing. Je gaat Zijn werken zien en automatisch je eigen gebouwde werken loslaten. Je wordt onderdeel van een gemeenschap die apart is gezet, geheiligt, die zich uitstrekt naar de eenheid in verscheidenheid waarbij iedereen zijn of haar gaven mag uitleven.

Een gemeenschap die de kracht van God niet verloochend (2 Tim 3: 5).

Een gemeenschap die bereid is zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en Hem te volgen (Matt.16: 24).

Een gemeenschap waarin elk individu zelfs haat zijn eigen leven. Een gemeenschap van gelovigen waarbij een ieder zijn/haar kruis draagt, omdat zij beseffen dat zij zonder die last geen discipel kunnen zijn (Lukas 14: 26-27).

Gebed:

* Lieve God maak ons rein en witter dan sneeuw.

* Heilig ons, zet ons apart, trek onze vuile klederen uit en bekleed ons met Uw mantel van gerechtigheid.

* Wij stellen ons open voor een nieuw vuur van Uw Geest en vragen U ons te tonen wat Uw werken zijn. Wij willen stoppen met eigen werken en ons overgeven als nieuwe schepselen die de kracht van Uw Koninkrijk niet verloochenen.


Maak een gratis website.