Training van de gewrichtsbanden

12-02-2023

Training van gewrichtsbanden

Lees Efeze 4: 1-16

'Het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.' Ef.4: 16

Het lichaam wordt dus samengevoegd en bijeengehouden door banden. Verder kunnen we stellen dat er arbeid nodig is, want het lichaam groeit en wordt krachtig overeenkomstig de mate waarin elk deel werkzaam is.
Uit Kol.3:14 blijkt dat de band van de Liefde direct in verband gebracht wordt met Jezus. De liefde aantrekken. Hij voegt dus samen en Hij houdt bij elkaar! In Ef.4:3 zien we dat de band van de vrede in direct verband staat met de Geest. De Heilige Geest is als het ware de olie, het gewrichtssmeer, wat beweeglijkheid geeft aan het lichaam.

Ik ben als sportinstructeur werkzaam geweest bij Defensie. Ik praat over een eenheid van goed getrainde mannen. Zij zijn zwaar belastbaar. Hun gewrichtsbanden kunnen lopen en skiën met zware belasting aan. Door een trainingsprogramma waarbij alle delen van het lichaam getraind worden, groeit het hele lichaam tot een volwassen man die alle operationele verplichtingen aan kan. Door een uitgebalanceerd trainingsprogramma wordt het individu krachtiger, maar ook de eenheid. Een eenheid doet specifieke trainingen die afgestemd zijn op de missie. Er is een opbouw in training van individueel, naar oefeningen op groepsniveau, naar pelotons-niveau, naar compagnies- niveau. Door gezamenlijke training van alle functies en wapensystemen op alle niveaus wordt een eenheid operationeel gereed gesteld voor een missie. De allround training voorziet in een opbouw van licht naar zwaar, van algemeen naar specifiek en van klein naar groot.

Hoe ziet onze christelijke training eruit?

Efeze 4 vers 12-17 zegt iets over de trainers, de deelnemers en het resultaat van de training: Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars geven training aan heiligen. Het resultaat van de training is dienstbetoon, opbouw van het lichaam, eenheid, kennis en dit alles tot de volheid van Christus. Volwassen christenen met groot geestelijk onderscheid die zich niet laten misleiden, die in gedrag en houding steeds meer gaan lijken op Jezus.
Bijbelse trainers werken vaak 1 op 1 in tegenstelling tot wereldse trainers. Dit heet discipelschap. Het resultaat is dat heiligen worden toegerust.
Het is het principe wat Paulus aan Timoteüs leert: 'vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.' Oftewel: maak discipelen opdat zij discipelen maken.

Hierbij is het goed om te beseffen dat in de vroege kerk, maar ook binnen de vervolgde kerk 4 van de 5 bedieningen in min of meerdere mate mobiel zijn. Alleen de herder heeft een statische bediening en is bedoeld om de kudde bij elkaar te houden. Als je dit gaat zien dan begrijp je hoe God een prachtig dynamisch instrument heeft gemaakt om Zijn verticale instructie bekend te stellen aan de heiligen verzameld in meerdere gemeenschappen in een regio die gezamenlijk een eenheid vormen.
Reizende bedieningen gaan belangrijk worden op lokaal en regionaal niveau.
In Handelingen 6 vers 3 lezen we de eigenschappen waar dit nieuwe leiderschap aan moet voldoen: 'Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.'
De reden waarom zij nieuw leiderschap aanstellen lezen we in vers 4: 'Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.'
Geen kerkenraadsvergaderingen maar bidstonden en woordverkondiging.

Het grote geheimenis van Gods training voor ons ligt in de toerusting van heiligen middels discipelschap door mensen die vol van Gods Geest zijn.
De twee belangrijkste gedragskenmerken hierbij zijn nederigheid en toewijding.

1 Timoteüs 4:8: Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige.

Danken en bidden:

* Dank U Heer voor de fijne Ready and Steady bijeenkomst van afgelopen zaterdag.

* Heer wij danken U voor de oefening van de geest. In het bijzonder het onderwijs over het spreken in tongen en de aansluitende oefening.

* Dank U wel dat de oefening van de geest ons nu zal helpen en tegelijkertijd ons voorbereid op het toekomstige.

* Heer wek in ons een discipline op dat wij Uw geestelijke gaven meer en meer zullen ontdekken en ons ernaar uitstrekken. Dat wij tijd zullen vrijzetten om onszelf te oefenen in de geest.

* Dank U Heer dat wij klein mogen starten en onszelf mogen ontwikkelen tot een volwassen man

* Heer breng de juiste mensen op ons pad, vol van de geest die ons kunnen helpen in discipelschap.

* Heer laat ons vol van de geest anderen in discipelschap meenemen in het vertrouwen dat Uw Geest ons leidt en traint.


Maak een gratis website.