U troont op de lofzangen van Uw volk

06-03-2023

In Psalm 100 vers 4 lezen we: 'Treedt zijn poorten met dankzegging binnen, Zijn voorhoven met jubelzang, Brengt Hem glorie, en zegent zijn Naam.
Vers 5 laat ons zien dat er 3 redenen zijn om de Heer voortdurend te danken: 'Want Jahweh is goed, Zijn genade duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht tot geslacht!'

Na een overwinning eert Josafat God in het dal der lofprijzing. Valt je ook op dat hier geen berg der lofprijzing staat? God wil dat wij Hem lofprijzen in de dalen van ons leven. Als wij door moeilijkheden gaan: 'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij' Ps.23:4
Het dal van deze wereld wordt steeds dieper. Dit moet gebeuren, opdat zichtbaar worden 'de kinderen van God': 'Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.' Rom.8:19

Hoe komen wij uit het dal?
Door in plaats van kwaad te vrezen, God te vrezen. Dan worden de beloften uit Psalm 23 waar en doet Hij je neerliggen in grazige weiden,leidt Hij je zachtjes naar stille wateren, verkwikt Hij je ziel en leidt Hij je in het spoor van de gerechtigheid.
Oftewel God leidt ons naar onze bestemming.

Soms vraag ik mij af in hoeverre wij onze bestemming al genaderd zijn?
Hebr.12: 22 'Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen'
vers 23: Het is 'een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn'.
Wij eren God als wij Hem naderen. Dan maakt Hij dalen van vervloeking tot heilige plaatsen: 'Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.' Jes.65: 10
Jes.2:2: 'Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen
In Zacharia 14 vers 10 lezen we: 'Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven'.
Jesaja 52 vers 1 zegt het zo: 'Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.'

Jezus zegt tegen ons: 'Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.' Matt.5:14 Laten wij daarom uitgaan van het grote Babylon en Hem met lof en eer naderen.
Met lofprijs bevestigen wij Gods grootheid: 'Groot is Jahweh, hoog geprezen In de stad van onzen God! Lieflijk verheft zich zijn heilige berg, Voor heel de aarde een vreugde.' Ps.48: 1-2

Vanuit dankzegging en lofprijs leidt God ons in volledige overwinning
Wij vragen Hem niet om overwinning, maar wij vieren het feit dat Hij al overwon:
2 Kor.2:14: 'En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen'
Lofprijs is de weg om te komen in Gods aanwezigheid.
Heb je moeite met lofprijs dan geven de Psalmen toegang, want: 'U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israƫl.' Ps.22:4
God bouwt Zijn troon daar waar wij Hem de eer brengen die Hij verdient.
Als wij aanbidden bouw Uw troon. Opwekking 237 - Jezus, Wij verhogen U

Lofzang op de grootheid van God:
Psalm 97: 1-6 NKJ:

The Lord reigns;

Let the earth rejoice;

Let the multitude of isles be glad!

Clouds and darkness surround Him;

Righteousness and justice are the foundation of His throne.

A fire goes before Him,

And burns up His enemies round about.

His lightnings light the world;

The earth sees and trembles.

The mountains melt like wax at the presence of the Lord,

At the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare His righteousness,

And all the peoples see His glory.


De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,

de aarde ziet ze en beeft.

De bergen smelten als was

voor het aangezicht van de HEERE,

voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

Maak een gratis website.