Uittrekken, waaruit en hoe?

16-04-2024

Uittrekken, waaruit en hoe?
Lezen Openbaring 14

De opdracht tot uittrekken lezen wij in Openbaring 18 vers 4: 'En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk.'
Het resultaat van niet uittrekken staat er direct achter: 'opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.' Interessant, door uit te trekken, net als Israël destijds uit Egypte, zijn wij dus vrij van plagen!
De opdracht is duidelijk, maar wie is 'HAAR'?
Dit lezen we in de 4 verzen hiervoor, waaruit blijkt dat het grote Babylon is gevallen.
De eerste vraag is dus beantwoordt, maar om het antwoord te krijgen op de 2e vraag, HOE moeten wij uit Babylon wegtrekken, moeten we eerst weer even scherp hebben wie en wat het grote Babylon is?

Dit lezen we in Openbaring 17: 'En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.'
Het is de vrouw die het beest berijdt. Het beest is het anti-christelijke systeem. Deze vrouw is de valse bruid van de valse bruidegom. Zij is het religieuze systeem, wat zich voordoet als kerk of als gemeente van Christus, maar in werkelijkheid hoererij pleegt met de tegenstander.
Zoals Israël tot hoererij verviel, verviel dit religieuze systeem ook tot hoererij.
Om dit religieuze systeem goed te duiden wil ik Openbaring 17:18 gebruiken: 'En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.'
Welke stad heeft het koningschap over de koningen der aarde en welke stad is gelegen op 7 heuvelen? (Op.17:9) Dit is Rome, of misschien wat specifieker: Vaticaanstad met als leider de paus. De paus is er zelf vrij duidelijk over als hij zegt: 'Ik ben de plaatsvervanger van Christus. Vertaald is dit: 'Ik ben de anti(=plaatsvervanger)-christ.'
Na de val van Rome (476AD) begon het Byzantijnse rijk, nog steeds met keizers uit Rome, maar nu vanuit Constantinopel. Keizer Justinianus beschouwde zichzelf als plaatsvervanger van Christus op aarde. In het jaar 533 benoemde hij de bisschop van Rome tot geestelijk leider van de christelijke wereld. De geest van de antichrist en valse profeet is hier al zichtbaar.
Als het Vaticaan de moeder der hoeren is, dan is het belangrijk om te beseffen dat er meerdere hoeren zijn.
De grote vraag, voordat wij het 'HOE' kunnen beantwoorden, is: 'Zijn wijzelf al tot hoererij verleidt?'
Mattheüs 7:21 zegt: 'Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.'

Volgende vraag: 'Wat is de wil van de Vader?'
Joh.6:40: 'Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.'

Dan is de vraag: Aanschouwen wij de Zoon of is het de antichrist, de plaatsvervanger?
In Openbaring 14 lezen we over 144.000 vrijgekochten van de aarde. Mogelijk kunnen wij iets leren van hun eigenschappen. In vers 4 lezen we: 'Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.' Oftewel, zij zijn vrij van hoererij, van elke vorm van zonde door het bloed van Jezus zijn zij door de Vader als maagdelijk bevonden.

Is het mogelijk om de zonde niet meer te doen? In 1 Joh.3 vers 8 lezen we: 'wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.'
Niet voor niets zijn het maar 144.000. Het is bijzonder hoe Openbaring 14 naadloos lijkt aan te sluiten op Openbaring 11 als het 2e wee voorbij is en de 7e bazuin wordt geblazen, het Koningschap van Jezus wordt aangekondigt, de tempel Gods gaat open en de ark des verbonds wordt zichtbaar. Dan gaat openbaring 14 door met Jezus, Die zich openbaart op de berg Sion met Zijn eerstelingen, de 144.00

3 engelen gaan de wereld rond met 3 belangrijke boodschappen voordat het oordeel van Jezus Christus over deze wereld wordt geveld, oftewel Zijn toorn, de 7 schalen van Zijn gramschap: HET 3e WEE!
De eerste engel brengt het eeuwig evangelie aan alle volk, stam, taal en natie: 'en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

De tweede engel bericht van de val van Babylon: 'Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.'

De derde engel waarschuwt de wereldbevolking voor het merkteken van het beest: 'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.'

Als wijzelf niet weten HOE WIJ UIT BABYLON MOETEN TREKKEN, dan zijn er gelukkig engelen en het Woord die het vertellen: 'Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.'  Op.14:12


Danken en bidden:

* Heer laat ons volharden in geloof, maar dan ook in Uw geboden.

* Waar geloven wij in Heer? In Uw Woord? In Jezus, Uw vleesgeworden Woord?

* Heer vergeef ons dat wij de 7e dag hebben vervangen door de eerste dag.

* Heer vergeef ons dat wij uit het ritme van de hemel bewegen en dat wij heidense feesten zijn gaan vieren met een christelijk sausje en vergeef ons dat wij heidense rituelen zijn gaan vermengen met Uw feesten.

* Heer wij danken U dat U pas verschijnt met gouden kroon en sikkel in Uw hand als de 3 engelen hun boodschap hebben verspreid. Op.14:14

* Heer dank voor Uw geduld en dat U zegt: 'Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.' Matteüs 13:30

* Behoed ons Heer voor 'valse christussen en valse profeten, want zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.' naar Matteüs 24:24

* Heer wij danken U dat U Uw 'engelen zal uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Uw uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.' naar Matteüs 24:31


Maak een gratis website.