Vals christendom

26-11-2022

Lees 2Kor.11:1-15

'De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Mat.13:29-30

Jezus zegt ons dat het onkruid samen met ons opgroeit. Het is overal om ons heen. Het moet samen opgroeien. Wellicht heeft het ook nog een functie?
Aan Zijn discipelen verklaart Jezus wat Hij bedoeld met het onkruid: 'het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel' vers 38-39

Wat een gelijkenis met deze teksten: 'Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.' Op.3:9
'en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.' Op.2:9

Het is vals christendom.
Soms is vals christendom heel duidelijk als het gaat om uiterlijke vormen van religie, om kinderdoop, het ontkennen van Jezus of de Heilige Geest, maar wat nu als het mensen zijn die zeggen 'Jezus is Heer' en toch een vals christendom aanhangen?
'Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.' 1 Kor.12:3

De Bijbel lijkt zich op dit vlak tegen te spreken:
'Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend.' Mat.7:21-23

Het lijkt dus mogelijk te zijn dat iemand met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is, maar niet de wil van de Vader doet. Dit laatste blijkt dus cruciaal. Echter moeten het wel werken vanuit het hart zijn: 'Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.' Rom.10:9-10

Het is de unieke synergie tussen verstand en hart die God ons heeft gegeven en waarin de Heilige Geest Zijn werk doet.

De grote vraag is nu: Hoe gaan wij om met onkruid? Het liefst gaan wij wieden, toch?
Hoe gaan wij om met mensen die zeggen 'Jezus is Heer', maar van de synagoge van satan blijken te zijn?

Paulus geeft antwoord in 2 Kor.10:3-6: 'Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.'

Bovenstaande tekst heeft o.a. betrekking op bolwerken in ons eigen hoofd. Leugens die door allerlei duivelse systemen in deze wereld zijn uitgegroeid tot bolwerken in ons denken.
Maar ik geloof dat Paulus deze tekst breder wil gebruiken en letterlijk bolwerken ziet als zijnde poorten van het dodenrijk verbonden met muren. Deze bolwerken en muren vormen a.h.w. het huidige Babylon.

Wat is nu onze persoonlijke roeping als het gaat om neerhalen van bolwerken, afbreken van vals christendom en wat nu als er infiltranten onze groepen binnenkomen met het doel om kapot te maken, af te breken en zich boven ons te verheffen?

Ik lees in 2Kor.11:12-15 gewoon blijven doen wat je doet, oftewel:

1. Volharden:

'Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk bevonden te worden. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.'

2. Benoemen:

Paulus benoemd het heel duidelijk als iemand een andere Jezus, een andere geest of een ander evangelie brengt: 'Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.' 2Kor.11:4

3. Vermanen

Misschien is de grootste les dat Paulus in alle nederigheid blijft terugkeren naar de Korinthiƫrs. Hij is radicaal in zijn bewoordingen ten aanzien van valse leer, valse leraren en vals christendom, maar blijft zich in alle liefde inzetten voor de personen die onder deze macht zijn gekomen: 'Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan.' 2Kor.13:1


Gebed:

* Heer wij willen U zo danken voor mensen die ons zijn voorgegaan. Waarvan wij mogen leren. Heer bevestig zo ook met Uw Geest de woorden van Paulus, maar vooral de toepassing daarvan in onze eigen groepen.

* Heer geef ons het geestelijk onderscheid wanneer wij te maken hebben met infiltratie door een vals evangelie en valse leraren.

* Dank U wel dat Uw Woord is: 'levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.' Hebr.4:12

* Dank U wel voor de volharding van al Uw strijders in Nederland en dank U wel voor de verbondenheid die U geeft in Uw naam: Jezus Christus.

* Wij prijzen en loven de naam aller namen en komen in aanbidding aan Uw voeten Heer Jezus.

* overeenkomstig de volmacht die de Heere mij gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak.


Groet en zegenbede

'Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.  2 Kor. 13: 11-13


Maak een gratis website.