Vrij blijven van dwaling

11-12-2022

Lees 2 Petrus 2


Kort geleden sprak ik over de constatering dat wij opgroeien te midden van een vals christendom:

'De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.' Mat.13:29-30

Als in geen andere tijd hebben wij geestelijk onderscheid nodig. Dit is een gave. Een gave die deels ontvangen wordt door het lezen, begrijpen en toepassen van Gods Woord:

'En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.' Jac.1:22-25

'Toewijden' is misschien nog wel een beter woord als 'toepassen'. Het heeft te maken met een innerlijke houding vanuit het hart.

Onze eigen houding is in grote mate bepalend voor het ontvangen van gaven van de Heilige Geest:

'En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.'  Ef.4:30-32

Als wij de Heilige Geest bedroeven of doven door een verkeerde houding zullen wij geen geesten onderscheiden en zijn wij letterlijk aan de goden overgeleverd.

Ik ben van mening dat de grondhouding van iedere christen nederigheid moet zijn. Een dienende houding die Jezus Christus ons laat zien. Niet IK-gericht, maar God-gericht en van daaruit JIJ-gericht.

Als iemand geen gezag aanvaard dan wordt die persoon recalcitrant genoemd. Ook wel weerspannig, ongezeglijk, rebels, eigenwijs of ongehoorzaam. Dit gedrag was de reden dat bij Koning Saul zijn koningschap van hem werd afgenomen: 'Luister goed: ongehoorzaamheid is toverij. Eigenwijsheid is het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de Heer aan de kant heeft geschoven, heeft de Heer ú aan de kant geschoven. U zal niet langer koning zijn.' 1Sam.15:23 BB

Kan dit gedrag de reden zijn dat het koningschap van ons wijkt?

Petrus werkt dit gedrag verder uit in zijn hoofdstuk over dwaalleraars, 2 Petrus 2.

Hij geeft ons handvatten hoe wij valse leraren kunnen herkennen:

1. Jezus Christus staat niet centraal. 2:1

2. Hun bron is on-bijbels. 2: 3

3. Zij leiden naar het verderf. 2:3

4. Zij verachten autoriteit. 2:10

5. Zij beloven veel, maar geven weinig. 2:17

6. Zij spreken naar het gehoor. 2:18

7. Zij brengen je onder slavernij. 2:19

Onze houding is bepalend om geestelijk onderscheid te ontvangen en te behouden. Om te voorkomen dat wij zelf geen dwaalleraar achterna lopen of zelf één worden.

Petrus pakt het voorbeeld van Noach en Lot om aan te geven dat God ons beschermt op Zijn voorwaarden:

'dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen' 2Petrus2:9

In vers 14 lezen we welke groep mensen extreem gevoelig is voor de leer van dwaalleraars: ' zij verlokken onstandvastige mensen.' Standvastigheid en volharding blijken wederom belangrijke eigenschappen.

De werkwijze van dwaalleraars verschaft ons geestelijk onderscheid. Ik kan dit niet duidelijker verwoorden als staat beschreven in 2 Petrus 18 en 19:

'Zij pochen over hun veroveringen en zonden. Door een beroep te doen op de hartstochten, weten zij mensen te verleiden die pas hun oude, verkeerde leven de rug hebben toegekeerd. Zij spiegelen hun vrijheid voor, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn, want als de mens zich aan iets overgeeft, is hij er een slaaf van.'

Zowel de dwaalleraar als zijn volger zijn teruggekeerd naar hun oude natuur van de vleselijke mens:

'De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.' 2 Petrus 2: 22


Gebed:

* Heer wij danken U voor Uw verlossend werk aan het kruis.

* Heer wij danken U voor geestelijk onderscheid in een tijd als deze.

* Heer wij strekken ons uit om daders van Uw Woord te worden opdat we zalig zijn in wat we doen.

* Heer wij verwerpen alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster opdat wij de Heilige Geest niet doven.

* Heer wij kiezen ervoor om vriendelijk, barmhartig en vergevingsgezind te zijn.

* Heer leer ons om nederig te zijn en gezag te aanvaarden, opdat wij door toverij en afgoderij niet verblind worden.

* Heer ik dank U dat U ons, zoals Noach en Lot, uit de verzoeking verlost.

* Heer wij bidden dat u ons laat zien waar wijzelf nog onstandvastig zijn. Dat wij ons huis niet op zand bouwen, maar op de rots, Jezus Christus!


Maak een gratis website.