Waarom is de kerk krachteloos?

07-05-2023

Lees Mattheüs 4: 1-11

'En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!' Matt.3:17
Direct na Zijn doop gaat Jezus 40 dagen bidden en vasten in de woestijn. Dit is de start van Zijn bediening.
Dat weten wij door de tekst in vers 17: 'Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.'

Vaak vroeg ik mij af: waarom is de kerk zo krachteloos? Of beter gezegd: Waarom ben ik zo krachteloos?
Natuurlijk maken we genezingen, bevrijdingen en wondertekenen mee, maar waarom niet in de mate waarin Jezus het belooft?
Is ons geloof te klein? Is het niet voor deze tijd? Geldt deze belofte niet voor ons?
Galaten 3 is hier duidelijk over en vat het samen in het laatste vers: En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
De sleutel is Jezus gehoorzaam te worden in alles. Willen wij Zijn discipel zijn en Hem in alles volgen, dan start ook onze bediening met bidden en vasten. Oftewel Jezus zegt ook tot ons: Bekeer u!

Afgelopen week zijn Ingrid (mijn vrouw) en ik naar een bidden en vasten conferentie geweest. We zijn getuige geweest hoe krachtig God met Zijn geest op de gemeente wil komen als wij ons vernederen voor Hem door het bidden en vasten. Tijdens de dankzegging, lofprijs en aanbidding werden dagelijks tientallen mensen vrijgezet en genezen.
De belofte uit 2 Kronieken 7 vers 14 werd uitgestort: 'en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.'
Deze ootmoed begint in ons eigen hart als wij gaan bidden en vasten.

Ik vroeg mij af hoe de genezing van ons land gaat plaatsvinden?
In 2 Kronieken 7 vers 18 geeft de Heer hier antwoord op. Hij zegt: 'dan zal Ik de troon van uw koningschap bevestigen'.
Deel uitmaken van Zijn lichaam is ook deel uitmaken van Zijn Koningschap.
Ik vroeg mij af welke opdracht bij dit Koningschap hoort?
Het is de opdracht die Jezus voorleest als Hij Zijn bediening start, direct na Zijn beproeving in de woestijn: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.' Lukas 4: 18-19; Jes. 61: 1

Heb jij dezelfde zalving met de Heilige Geest? Dan word je dus geroepen om:

  1. aan armen het evangelie te vertellen

  2. om te genezen wie gebroken van hart zijn

  3. om aan gevangenen vrijlating te prediken

  4. aan blinden het gezichtsvermogen

  5. om verslagenen weg te zenden in vrijheid

  6. om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken

Het is interessant om onze taak volledig te bestuderen vanuit het Woord zodat wij in alles gehoorzaam worden in het volgen van Jezus. Zodat wij gaan horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Daarom wil ik in de komende weken deze 6 punten stuk voor stuk overdenken.

Dan worden de beloften uit Jesaja 58 vers 8-14 ten volle zichtbaar:

Danken en bidden:

* Dank U Heer dat ons licht zal doorbreken als de dageraad, en ons herstel snel zal intreden.

* Dat onze gerechtigheid voor u uit zal gaan en de heerlijkheid van U onze achterhoede zal zijn.

* Heer wij zullen roepen en U zal antwoorden, dan zullen wij om hulp roepen en U zal zeggen: Zie, hier ben Ik.

* Dank U Heer dat ons licht in de duisternis zal opgaan, en onze donkerheid als de middag zal zijn.

* Dank U Heer dat U ons voortdurend zal leiden en dat U onze ziel in dorre streken zal verzadigen en onze beenderen kracht zal geven.

* Dank U dat wij zullen zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.

* Dank U dat allen die uit ons voortkomen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen.

* Dank U dat de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, hersteld worden.

* Wij zullen genoemd worden: zij die bressen dicht maken, zij die paden herstellen, opdat men er weer kan wonen.

* Wij zullen dan vreugde scheppen in de HEERE.

* Dank U dat U ons doet rijden op de hoogten van de aarde.

* Dank U dat U ons zal voeden met het erfelijk bezit van onze vader Jakob.

Uw mond heeft gesproken.

Amen

Waarom bidden en vasten (Herman Boon): https://youtu.be/9PQmXSgYm6M


Maak een gratis website.