Eenheid of waarheid

20-02-2023

Eenheid of waarheid?
Lees Exodus 18: 13-27; Matteüs 18: 15-20

Als wij het verhaal uit Exodus 18 lezen, lijkt het alsof God een militaire orde aanstelt.
We zien dat Mozes bijna ten onder gaat aan rechtspraak. Mozes had permanent te maken met onderlinge conflicten. Er moest orde komen en daarom moest hij mannen over 1000, 100, 50 en 10 aanstellen. Hun taak was om te oordelen over het volk in kleine geschillen. De moeilijke zaken werden bij Mozes gebracht. (vers 26)
Toen God Zijn volk bevrijd had uit Egypte vond Hij deze orde belangrijk om in te stellen. Het lijkt een tegenstelling: Regels die ervoor zorgen dat je niet opnieuw in slavernij komt.

Defensie is een bedrijf met veel regels. Dit heeft te maken met de taak waarbij soms over leven en dood moet worden beslist. Om een eenheid te zijn streeft elke commandant naar een intrinsieke (innerlijke)motivatie bij zijn mannen. Als deze intrinsieke motivatie ontbreekt, is soms het militaire tucht- en strafrecht noodzakelijk.
Tot het niveau van bataljonscommandant, hoofdman over 1000, wordt het militaire tuchtrecht toegepast en is deze commandant bevoegd om te oordelen en straffen in simpele zaken. Al zijn militairen zijn bekend met het VS 3103 (voorschrift). Bij overtreding zal elke lagere commandant zijn personeel rapporteren en voorgeleiden bij de bataljonscommandant. Voor moeilijke zaken is een commandant verplicht om te rapporteren aan de militaire kamer die het militaire strafrecht hanteert.

Ook wij hebben een VS, een voorschrift, namelijk Gods Woord. Dit voorschrift roept ons op om één te zijn met elkaar in de Waarheid.
Waarheid en eenheid lijken zo vaak in conflict te zijn. Als we de waarheid enkel zien vanuit regelgeving, dan zouden we zomaar weer een koninkrijkje kunnen gaan bouwen met gelijkgestemden.
Wordt hier met waarheid kennis van de Waarheid bedoeld of relatie in de Waarheid?
In het hogepriesterlijk gebed wat Jezus tot Zijn Vader bid vlak voor Zijn dood wordt dit duidelijk: 'opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn' Joh.17:21
Wij moeten één zijn in de Waarheid, in Jezus. Een intrinsieke motivatie!

In ons land is een netwerk ontstaan van huisgemeenschappen. Kleine gemeenschappen die waakzaam zijn ten opzichte van de tijd waarin wij leven en met elkaar richting zoeken.
Velen zijn verbonden aan landelijke netwerken.

- Hoe worden wij een eenheid?

Bij de huisgroepen zien we het niet als opdracht om op alle zaken direct eens te worden, maar wel om één te worden in Hem.
Anders vallen we weer in dezelfde valkuil waar we na 2000 jaar net zijn uitgeklommen.
Het lijkt soms een voortdurend proces van conflictbeheersing. Mensen uit verschillende denominaties die al hun eigen waarheden meenemen.
Wetticisme en ongezeglijkheid zijn zaken die heel veel verwarring brengen.

Jezus geeft in Mattheüs 18 vers 15 tot 20 goede richtlijnen hoe wij in de gemeente met conflictbeheersing moeten omgaan.
Het valt mij op dat deze verzen ingeklemd staan tussen 2 andere verhalen, namelijk dat van het verloren schaap en dat van de onbarmhartige knecht. Gods Woord vertelt ons, als het ware in één adem, over de uiterste zorgvuldigheid in het toepassen van tucht, voorafgegaan door een waarschuwing hoe wij moeten omgaan met een verloren schaap. Om vervolgens een waarschuwing te geven dat wij anderen moeten vergeven omdat Jezus al onze schuld op zich heeft genomen.

Bestudeer nog eens de eigenschappen van de mannen over 1000, 100, 50 en 10: 'godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag' (Ex.18: 21)

Danken en bidden met Jezus, Johannes 17:

* 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

* 15. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

* 19. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.

* 20-21. Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.


Samenvatting rond dit thema:

https://www.komenzietholen.nl/de-kerk-herontdekt/


Maak een gratis website.