De kerk herontdekt

Spreekbeurt 11 februari '23

Huisgemeenschappen in Nederland
Het doel van deze presentatie is om u mee te nemen in een situatie en visie die in de afgelopen 3 jaar door gebed en ervaring is ontstaan. 
De ervaring is opgedaan door met elkaar een huisgemeenschap te zijn. Het louterende proces waar wij als huisgemeenschap doorheen gaan is voor ons een herontdekking van Gods kerk.

Met elkaar leren we kijken en denken vanuit een Hemels perspectief naar onszelf en naar elkaar.

Voor alle duidelijkheid: de bedoeling is niet om broeders en zusters uit hun kerken te krijgen, maar om met elkaar een heel nieuw beeld van de kerk te krijgen hoe God deze heeft bedoeld. Vanuit het beeld waarbij wij levende bouwstenen zijn en Jezus de hoeksteen. Of Hij het hoofd en wij het lichaam. In de komende jaren zal het bouwwerk wat de komende stormen zal doorstaan in Hem liggen. De meest krachtige eenheid is de eenheid die door de band van de liefde en de band van de vrede bijeengehouden wordt. Juist in zware tijden.

Presentatie van deze visie in uw kerk of gemeenschap is mogelijk. Voel je vrij om contact op te nemen.

Presentatie: 

1. Wat is de huidige situatie 

2. Een tweeledige opdracht tot eenheid en heiligmaking

3. De uitvoering is Zijn werk en een proces in ons hart 


1. Wat is de huidige situatie:

 • De kerk staat meestal centraal. Organisatie en systeem denken zijn in veel gevallen binnen geslopen. Het gaat vaak om de grote groep

 • Het kan zo een slapende kerk worden die naar binnen gericht is.

 • Een gedeelte heeft een persoonlijke relatie met Jezus  en haalt bij Hem haar olie (5 wijze bruidsmeisjes)

 • Het andere gedeelte haalt haar olie bij andere olieverkopers (5 dwaze meisjes). 

 • Hopelijk heeft hun olieverkoper een persoonlijke relatie met Jezus.

 • Huisgroepen maken soms deel uit van de kerk, maar hebben een ondergeschikte rol en zijn denominatie-gebonden

 • De scheiding tussen geloof en ongeloof stopt niet op de deurmat van de kerk, maar loopt er dwars doorheen

 • De geloofsgemeenschap functioneert onafhankelijk van andere kerkverbanden in dezelfde regio

2. Een tweeledige opdracht tot eenheid en heiligmaking:

a. Joh.17:21: 'dat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.'

b. Op.18:4: 'Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden.'
Oftewel ga weg uit Babylon. Fysiek onmogelijk. Dus een geestelijke opdracht. Wij kunnen leren van Nehemia die fysiek weg moest trekken uit Babylon en de poorten en muren moest herstellen.

 • Jezus Christus staat centraal 

 • De gemeenschap leeft voor Hem en met elkaar

 • Het zijn waakzame/wakkere gemeenschappen van ca. 12 leden

 • De gemeenteleden hebben een persoonlijke relatie met Jezus

 • Ef4:16 is een sleutel tot een krachtig lichaam: 'het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.'

 • Wat zijn dan die banden die groei, opbouw en kracht geven?
  - Ef.4:3 spreekt over de band van de vrede: 'en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.'
  - Kol.3:14 spreekt over de band van de liefde: 'En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.'

 • Jezus is die band van de liefde. Hij houdt bijeen!

 • De Heilige Geest is die band van de vrede. Hij geeft smering/olie en daarmee beweeglijkheid. Aan de binnenzijde van ons gewrichtskapsel zit een slijmvlieslaag wat gewrichtssmeer afscheid en de lichaamsdelen t.o.v. elkaar soepel laat bewegen.

 • Hoe functioneren die banden dan op lokaal niveau? In de vroege kerk en de vervolgde kerk zijn apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders actief. Deze kerk had een zendingskarakter. De eerste 4 genoemde bedieningen zijn bedoeld als reizende bedieningen. apostolische teams, evangelisatieteams, gezamenlijke Bijbelstudies en bidstonden. Een kerk die als eenheid van mensen zichtbaar is naar de wereld.

 • De scheiding tussen geloof en ongeloof stopt op de deurmat. Het is een gelovige gemeenschap waar ongelovigen welkom zijn en al hun vragen kunnen stellen.

 • De leider/coördinator van de lokale groepen heeft regionaal contact.

 • De geloofsgemeenschap functioneert afhankelijk van alle andere geloofsgemeenschappen in dezelfde regio


3. De uitvoering is Zijn werk en een proces in ons hart

 • Door een klein beetje verdrukking (corona-tijd) werd de kerk geschut en ontstonden er veel huisgemeenschappen.

 • Veel verdrukking gaat een grote kentering teweegbrengen, zeker nu we zien dat de scheiding tussen staat en kerk door nieuwe zogenaamde 'noodwetten' lijkt te verdwijnen.

 • Het is noodzaak dat kerkleiders in overleg met andere kerkleiders, al hun gemeenteleden lokaal onderbrengen in huisgroepen.

 • Deze huisgroepen zijn interkerkelijk en lokaal, oftewel jouw huisgroep is in jouw dorp of wijk.

 • Broeders en zusters die volharden in het gebed en in de bediening van het Woord, die vol van de Geest zijn en willen dienen zijn cruciaal. Handelingen 6: 4

 • Deze kerk ontstaat uit de bestaande kerk.

 • Zij is niet zichtbaar - alleen erkenning van betrokken partijen - niet betaald - broeders en zusters met een nederige grondhouding en een relatie met Jezus

 • Elke gemeenschap legt verantwoording af aan de Heer. Er komt geen horizontale regelgeving of welke vorm van controle dan ook van kerkelijke bureau's of andere instanties.

 • Iedere groep blijft verantwoordelijk voor het geestelijk klimaat in eigen gemeenschap

 • De groepsleiders hebben goed onderling contact.

 • Periodiek zijn er vieringen met de andere gemeenschappen in de stad of het dorp.

 • Er is maar 1 kerk, die van Jezus Christus.

 • Het fundament van dit huis is Jezus. 

Tot slot: Kort geleden schreef ik een overdenking m.b.t. het trainen van de gewrichtsbanden. Ik zet hier graag deze voetnoot bij:

Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. 1 Timoteüs 4:8: 

Maak een gratis website.