De kerk herontdekt

Spreekbeurt 11 februari '23

Huisgemeenschappen in Nederland
Het doel van deze presentatie is om u mee te nemen in een situatie en visie die in de afgelopen 3 jaar door gebed en ervaring is ontstaan. 
De ervaring is opgedaan met Wakkerekerk, HoopopHoop, 24-7 gebed en door zelf een huisgemeenschap te leiden. Het louterende proces waar wij als huisgemeenschap doorheen gaan is voor ons een herontdekking van Gods kerk.

Met elkaar leren we kijken en denken vanuit een Hemels perspectief naar onszelf en naar elkaar.

Voor alle duidelijkheid: de bedoeling is niet om broeders en zusters uit hun kerken te krijgen, maar om met elkaar een heel nieuw beeld van de kerk te krijgen hoe God deze heeft bedoeld. Vanuit het beeld waarbij wij levende bouwstenen zijn en Jezus de hoeksteen. Of Hij het hoofd en wij het lichaam. In de komende jaren zal het bouwwerk wat de komende stormen zal doorstaan in Hem liggen. De meest krachtige eenheid is de eenheid die door de band van de liefde en de band van de vrede bijeengehouden wordt. Juist in zware tijden.

Presentatie van deze visie in uw kerk of gemeenschap is mogelijk. Voel je vrij om contact op te nemen.

Presentatie: 

1. Situatie 

2. Opdracht 

3. Uitvoering  


1. De huidige situatie:

 • De kerk staat centraal. Organisatie en systeem denken. Het gaat om de grote groep

 • Het is een slapende kerk, zij is naar binnen gericht

 • 50% heeft een directe verbinding met de Commando Post (CP) in de Hemel en haalt daar haar olie (5 wijze bruidsmeisjes)

 • 50% haalt haar olie bij andere olieverkopers(5 dwaze meisjes). 

 • Hopelijk heeft hun olieverkoper een verticale verbinding? Vaak wordt deze verticale verbinding verstoort door een CP op aarde. 

 • Huisgroepen hebben een ondergeschikte rol

 • De scheiding tussen geloof en ongeloof stopt niet op de deurmat van de kerk, maar loopt er dwars doorheen

 • De geloofsgemeenschap functioneert onafhankelijk van andere kerkverbanden in dezelfde regio

2. Opdracht = tweeledig:
a. Joh.17:21: 'dat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.'

b. Op.18:4: 'Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden.'
Oftewel ga weg uit Babylon. Fysiek onmogelijk. Dus een geestelijke opdracht. Wij kunnen leren van Nehemia die fysiek weg moest trekken uit Babylon en de poorten en muren moest herstellen.

 • Jezus staat centraal en met Hem de broeders en zusters

 • Focus is op Hem en de huisgemeenschap

 • Het zijn wakkere gemeenschappen met ca. 12 leden

 • Bijna iedereen heeft een directe verbinding met Jezus(de CP in de Hemel)

 • Ef4:16 is de sleutel tot een krachtig lichaam: 'het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.'

 • Wat zijn dan die banden die groei, opbouw en kracht geven?
  - Ef.4:3 spreekt over de band van de vrede: 'en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.'
  - Kol.3:14 spreekt over de band van de liefde: 'En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.'

 • Jezus is die band van de liefde. Hij houdt bijeen!

 • De Heilige Geest is die band van de vrede. Hij geeft smering/olie en daarmee beweeglijkheid. Aan de binnenzijde van ons gewrichtskapsel zit een slijmvlieslaag wat gewrichtssmeer afscheid en de lichaamsdelen t.o.v. elkaar soepel laat bewegen.

 • Hoe functioneren die banden dan op lokaal niveau? In de vroege kerk en de vervolgde kerk zijn apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders actief. Deze kerk had een zendingskarakter. De eerste 4 genoemde bedieningen zijn bedoeld als reizende bedieningen. apostolische teams, evangelisatieteams, gezamenlijke bijbelstudies en bidstonden. Een kerk die als eenheid van mensen zichtbaar is naar de wereld.

 • De scheiding tussen geloof en ongeloof stopt op de deurmat. Het is een gelovige gemeenschap waar ongelovigen welkom zijn en al hun vragen kunnen stellen.

 • De leider/coördinator van de lokale groepen heeft regionaal contact.

 • De geloofsgemeenschap functioneert afhankelijk van alle andere geloofsgemeenschappen in dezelfde regio

  Het kruis is een kleine weergave van deze lokale groepen. Zie tekening rechter zijde in relatie tot de volgende pagina

3. Uitvoering - Dit zijn de organische processen sinds maart 2020

 • In 12 provincies zijn circa 300 geregistreerde huisgroepen.

 • Deze zijn vnl. ontstaan in de periode tot de 2e lock-down.

 • conclusie: een klein beetje verdrukking gaf een grote kentering.

 • Veel verdrukking gaat een gigantische kentering teweegbrengen.

 • Laten wij daarom wegbereiders zijn en in alle nederigheid onze taak oppakken.

 • Het ontstaan van de groepen was een organisch werk, net zoals het ontstaan van Wakkerekerk, HoopopHoop, House of Miracles, Brothers in Arms, Church Witout Walls, Huiskerken.nl. Dit zijn landelijke organismen die zijn gaan coördineren. GEVAAR! 

 • Vraag: Hoe blijven wij denominatieloos?

 • Door broeders en zusters die volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. Handelingen 6: 4
  Die vol van de Geest zijn en willen dienen.

 • Een neutraal platform wat op het fundament van Jezus Christus en het fundament van Gebed en het Woord, wordt gebouwd.

 • Niet zichtbaar - alleen erkenning van betrokken partijen - niet betaald - broeders en zusters met een nederige grondhouding en een relatie met Jezus

 • Het voordeel van dit platform is dat alle groepen in het land elkaar weten te vinden.

 • De CommandoPost blijft in de Hemel. Er komt geen horizontale regelgeving of welke vorm van controle dan ook.

 • Iedere groep blijft verantwoordelijk voor het geestelijk klimaat in eigen gemeenschap

 • Het fundament van dit landelijk huis is Jezus. Landelijke gebedsnetwerken die eenparig  bidden voor ons land. 

Tot slot: Kort geleden schreef ik een overdenking m.b.t. het trainen van de gewrichtsbanden. Ik zet hier graag deze voetnoot bij:

Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. 1 Timoteüs 4:8: 

Maak een gratis website.