Het geheimenis - Mystery Babylon

21-01-2023

Het geheimenis deel 3: Mystery Babylon
Lees Openbaring 17

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:
08:00u, 09:00u, 13:00u en 21.00u.
Zaterdag en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
Dit is onze Jitsi-link:
https://24uurgebed.nl/samenbidden

Zien zonder gezien te worden is één van de belangrijkste strategieën in oorlogvoering.
Elke militair wordt dit bijgebracht zodat alle informatie van een vijand bekend is voor een laatste vernietigende slag. Niet gezien worden houdt in dat onze eenheid alles in het geheim uitvoert. Camouflage tot in de kleinste details is van het grootste belang.

Echter het leger van Jezus Christus opereert niet in het geheim: Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Matt.5:14. Het is de hemelse stad Jeruzalem: Jood en christen vergaderd onder die ene naam. Maak je geen deel uit van dat leger dan ben je automatisch onderdeel van die andere stad: Babylon: 'En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.' Op.17:18

Dat andere leger is van een ander koninkrijk, nl. dat van de antichrist. Ook hij bouwt een eenheid, een gemeenschap, en ook hij noemt dat een geheimenis: 'En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.' Op.17: 5
Vers 15 openbaart wie de hoer is: 'De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.' De hoer is de geestelijke eenheid ontstaan uit de volken der aarde die het merkteken van het beest hebben. We kunnen haar de bruid van de antichrist noemen en zij berijdt het beest. Wat de macht voorstelt van een systeem geleid door satan. Het is de draak met zeven koppen, zeven bergen die staan voor zeven Koninkrijken. Deze koninkrijken zijn van oudsher het Babylonisch systeem en hebben alles in hun macht t.w.: educatie, religie, media, entertainment, economie, politiek en familieleven. Het achtste koninkrijk, dat van de antichrist, zal zich uiteindelijk openbaren, want zoals Jezus Christus het geheimenis van de Godsvrucht is, zo is de antichrist het geheimenis van de wetteloosheid: 'Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.' 2 Tes.2: 7

In dit alles moeten wij beseffen dat dit alles Gods plan is wat volbracht MOET worden:
'Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.' Op.17:17
Het is een eeuwenoud principe wat God sinds mensenheugenis toepast: het kwaad wat het kwaad verslaat: 'En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.' Op.17:16

Al die tijd is het de macht van Babylon geweest die heeft geheerst in de harten van de mensheid. Zij is al die tijd onzichtbaar aanwezig geweest.
De mensheid zag haar niet terwijl zij manipuleerde, intimideerde en controleerde. Iedereen vond dit heel normaal.
Het was de strategie 'zien zonder gezien te worden.' Nu alles in haar macht is kan zij haar ware aard tonen omdat de mensheid in haar hoererij is meegegaan. Zij opereert als een paard van Troje, van binnenuit. Haar camouflage is perfect tot aan de dag van vandaag!

Een valse bruid, een One World Religion. Gekleed in purper en scharlaken rood. Ook zij kent een laatste avondmaal en ook zij doet zich tegoed aan wijn, overvloedig! Het is het bloed van de heiligen!

Er ligt een verantwoordelijkheid bij de gemeente van Christus: 'opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden' Ef.3:10
Hoe maken wij de veelvoudige wijsheid van God bekend aan de machten in de hemelse gewesten? Ef.3:10

Antwoord: Efeze 3: 14-20

'Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.'

Danken en bidden:

* Dank U Heer dat U bij machte bent te doen ver boven alles wat wij bidden en denken.

* Dank U dat Uw kracht in ons werkzaam is.

* Dank U dat U ons vervuld tot heel de volheid van God

* Maak ons een leger o Heer

Maak een gratis website.