Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken

Wekelijks schrijf ik een overdenking voor '24/7 - gebed'. Daarom kan ik wederom niets anders zeggen dat dit 2e boek automatisch ontstond. Het proces was anders als bij 'van Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon'. In die periode had ik veel intimiteit met de Heer tijdens lange wandelingen. Hij gaf mij beelden door fysieke gebeurtenissen maar ook in dromen. Ik moest beslissingen nemen, o.a. mijn kerk verlaten. Dit laatste was iets specifieks voor mij. De taak die nu op mij ligt had ik niet kunnen uitvoeren als ik aan deze kerk verbonden bleef. Nogmaals voor alle duidelijkheid, ik adviseer niemand zijn of haar gemeente te verlaten. In dit boek doe ik wel een duidelijke oproep aan kerkleiders en leden om uw kerk 'eindtijd-bestendig' te maken.
Ik hoop van harte dat je deze nuance begrijpt.

Kort geleden ontmoette ik Roy. Roy is kerkleider en had nooit de ambitie om dit te worden. Toch gaf de Heer hem deze opdracht. 30 jaar geleden had Roy een droom: Hij was op de Titanic en leed schipbreuk. Hij kreeg de opdracht om alle mensen in reddingsboten af te duwen.
Nu begrijpt Roy deze droom, hij rust kerkleden toe om als reddingsboot-commandant op te treden.

Wat het proces in dit boek anders maakte was dat de Heer mij liet uitvoeren wat ik deed.
Ik moest een gemeenschap bouwen. Binnen die gemeenschap moest discipelschap ontstaan. Vanuit discipelschap moeten mensen heling ontvangen en in hun kracht worden gezet. God liet zien dat Hij juist voor vermoeide en belaste mensen een taak heeft en hen in Zijn kracht wil zetten. God liet ook zien dat Hij dit niet wil doen door enkel de gemeenschap te dienen, maar juist door uit te gaan en nieuwe discipelen te maken.
De Heer liet zien dat Zijn reddingssloepen nu al afgeduwd worden over heel Nederland en waarschijnlijk zelfs wereldwijd. Hij gaf ons een visie voor de regio, komenzietholen.nl

Hij is een ondergronds netwerk aan het bouwen van huisgemeenten wat de storm kan doorstaan. Een netwerk wat niet alleen stormproof is, maar ook corona-proof. Iedereen is hier welkom, met of zonder vaccinatie.
Zolang het kan houden wij eens in de maand een viering, een grote dienst. Op Tholen is dit elke eerste maandag van de maand een 'Genezings- en bevrijdingsdienst.'
Door deze vieringen laat God zien dat genezing en bevrijding niet eenmalig is, maar dat we in processen van belijden en berouw naast mensen mogen staan. Tijdens deze vieringen ontstaan discipelschaps-relaties waarin deze processen doorgaan. God laat zien dat Hij Zijn gemeente wil heiligen. Heiligmaking is het proces waarin wij als bruid ons stralend, smetteloos fijne linnen mogen aandoen. Een gemeente zonder smet of rimpel. In dit proces maakt Jezus ons duidelijk dat Hij terugkomt om Zijn bruid te halen als zij klaar is en dit evangelie gepredikt wordt in de gehele wereld.
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. Matt.24: 14

Langzaam begin ik deze tekst te begrijpen: ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 1 Kor.3: 13-15
Als we verder lezen begrijpen we dat hier wordt gesproken over het vuur van Gods Geest. Of we het nu willen of niet uiteindelijk ontvangen we het vuur van Gods Geest. De afgelopen tijd vraag ik erom. Soms doet het pijn want het vuur brengt veel aan het licht, zowel bij mijzelf als bij anderen. Het vuur van de Geest toetst en brengt ons op een nieuw niveau waarin wij steeds minder worden en Jezus meer en meer verhoogt wordt en uiteindelijk alle eer krijgt.

Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken.
Nog even iets over de titel van dit boek.
Tijdens het leven van Jezus op aarde botste hij voortdurend met de bestaande orde; de farizeeën en schriftgeleerden uit die tijd. In Lukas 5:33-39 staat een voorbeeld van zo'n botsing:
En zij (de farizeeën) zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken? Maar Hij (Jezus) zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.
Vlak voor dit gesprek met de farizeeën had Jezus een verlamde man zijn zonden vergeven en genezen. De farizeeën waren hier boos over geworden omdat alleen God zonden kan vergeven. Ze zagen niet dat Jezus door God was gezonden en de beloofde Messias was die zou komen. Jezus volgde niet de religieuze wetten en tradities, maar deed alles anders en bracht Leven.

De reden dat ik dit boek uitgeef is om de gemeenschap van Christus uit te dagen om de nieuwe wijn te gaan drinken en uit te stappen in alles waar Jezus ons toe roept. In mijn beleving is dat vooral heiligmaking en tegelijkertijd als een lichaam gaan functioneren waarbij genezing en bevrijding normale dagelijkse praktijk is.

Onze positie innemen in Christus Jezus wil zeggen dat wij geestelijk gezien in Christus zijn gezeten in de 3e Hemel naast God de Vader en in die hoedanigheid autoriteit hebben gekregen in de Hemelse gewesten over het koninkrijk van de duisternis.
Het is mogelijk dat jouw kerk hier mijlenver vandaan staat. Dan is er dus werk aan de winkel. Werk wat start vanaf je knieën. De kans is groot dat je nu te maken krijgt met wat ik noem de macht van het systeem. In mijn vorige boek schreef ik een hoofdstuk over 'omdenken'. Dit heeft te maken met loskomen van het systeem. In verband met mijn taak heb ik besloten om mijn kerk te verlaten.

Op dit moment zie ik een beweging in de gemeente naar huiskringen. Dank U Heer voor corona!
De huiskring moet naast de kerk bestaan. Nu is het kerksysteem nog leidend, maar dit gaat naarmate de verdrukking toe zal nemen omdraaien. Daarom moeten wij 'omdenken' en vanuit een consumerende passieve houding, naar een actieve gevende houding. Veel kerk-systemen functioneren zonder de Geest. De Geest moet terug in de gemeente.

Kort geleden las ik een proces waarin een leerlooier van oude leren zakken weer nieuwe zakken kan maken. Hij laat de oude zakken een proces van onderdompeling ondergaan in gloeiend hete olie.
Ik geloof dat God Zijn gemeente nu in dit proces brengt van VUUR en OLIE.
Helaas zullen er ook zijn die afvallig worden en zullen meegaan in een wereldreligie die we nu uit de afgrond zien oprijzen.

Ik wens je net zoveel leesplezier als in mijn vorige boek. Lees dit deel al biddend met Gods onmisbare zegen.
Elk hoofdstuk wordt daarom afgesloten met een gebed.

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen 1 Tim.4: 1

Maak een gratis website.