PRINCIPES VAN EEN HUISGROEP

In de komende tijd zal de druk op de gemeente van Jezus Christus toenemen. Steeds meer mensen zullen het besef krijgen verbonden te zijn aan een samenleving die gecontroleerd wordt. Daarom moeten christenen zich voorbereidden op een zware tijd waarin wij JUIST onze samenkomsten centraal moeten stellen. Het is de tijd van de nieuwe wijn en deze doet men in nieuwe zakken.

De samenkomsten zoals wij gewent zijn staan onder druk. Onder druk zal de gemeenschap worden terug gebracht naar haar essentie en haar oorspronkelijke roeping.

Basis:

1. Huisgroep met een grote van circa 12 personen.

2. Familiegroep met een grote van 3-6 personen

3. Discipelschap met een grote van 2-3 personen. Hier vindt herstel plaats door diepgang met elkaar, gebed en het praktisch uitleven van het Woord.

4. De viering. Periodiek en regionaal zijn er vieringen waar mensen lokaal uit verschillende huisgroepen samenkomen. 

Dit zijn mogelijk de Bijbelse principes van een huisgroep. Laten we hiermee voorzichtig zijn en vooral de Heilige Geest de ruimte geven.

 1. Navolging: Leading by example: Als je iets graag wilt, iets waarvoor je bent aangesteld en je  navolging verwacht van anderen, dan moet jezelf het voorbeeld geven.

 2. Leiderschap: het leiderschap berust bij een huisgroepleider en een waarnemend huisgroepleider. Zie dit niet als iemand die elke avond de leiding heeft, maar als een vaderlijk/moederlijk figuur die in ieder geval de uitnodiging elke week doet. Iemand die mensen aan elkaar verbindt als dat noodzakelijk is en dit niet automatisch ontstaat. Iemand die in overleg met de groep en de Heilige Geest de richting bepaald en lijnen uitzet. Iemand die beslissingen maakt. B.v. een besluit om boven de 20 personen in 2 groepen te splitsen.
  Een waarnemend leider is iemand die als leider wordt toegerust door de leider(discipelschap) en voorbestemd is om bij splitsing de andere groep te gaan leiden en op zijn beurt weer een waarnemer aanstelt.

 3. Wisselende voorbereiding: zoals hierboven vernoemd blijft de huisgroepleider coördinator. Echter verdient het de aanbeveling dat bij toerbeurt een ieder aan bod komt om iets voor te bereiden. Dit kan een overdenking zijn of een korte Bijbelstudie. In ieder geval een basis, een vertrekpunt voor de conversatie op betreffende avond.

 4. Wisselend gasthuis: Het is raadzaam om elke keer bij iemand anders thuis te komen. Zodat de gastheer en gastvrouw per avond wisselen. Ook vanuit het oogpunt eindtijd-bestendig. Vergis je niet. Er gaat een vervolging komen zoals de aarde die nog nooit heeft gekend. Het gastgezin kan ervoor kiezen om met een maaltijd te starten. Soms worden alleenstaanden iets eerder uitgenodigd voor de maaltijd.
  Een mogelijkheid is om kinderen mee te laten doen in de huisgroep. Of een gedeelte van de tijd waarna zij met iemand hun eigen moment beleven. 

 5. Relatiegerichtheid: Ik geloof dat we een God van relatie hebben. Het gehalte van relatie is het grootst in het kleinste gezelschap (2 personen). Hoe groter het aantal mensen, hoe lager het 'relatie-gehalte'. Uit ervaring zegt de 'Church without walls' dat groepen van 12 personen het meest effectief zijn. Voorts zeggen zij dat huisgroepen kunnen groeien tot 20 personen en daarna moeten splitsen.

 6. Veiligheid waarborgen: bovenstaande aantallen hebben alles te maken met veiligheid. De ervaring leert dat ¾ van de groep op een avond aanwezig is. Niet voor niets koos Jezus 12 personen en niet meer voor Zijn intieme kring. Binnen deze 12 had Hij weer een speciale band met 3 personen.

 7. Discipelschap: Regelmatig zien we Jezus zich afzonderen met discipelen. Op hun beurt worden zij uitgestuurd om discipelen te maken. Hij geeft dan opdracht om op zoek te gaan naar zonen van vrede. Misschien is jouw buurman of buurvrouw wel een zoon of dochter van vrede die de Heer jou geeft als discipel. Iemand die je over de lage drempel van de huisgroep mee mag nemen.
  Discipelschap zal op een Bijbelse wijze vanuit het hart (organisch) moeten ontstaan.  De ervaring zal leren dat via discipelschap problemen vaak in de kiem worden gesmoord. 

 8. Vermenigvuldiging: In de breedste zin van het woord. Onderzoek wijst uit dat huisgroepen de potentie hebben om zich gemiddeld elke twee jaar te vermenigvuldigen.
  Punt 10 en 12 roepen ook op tot vermenigvuldiging.

 9. Uitleven van geestelijke genadegaven: In huisgroepen zullen gaven vaak op een (boven-)natuurlijke wijze boven komen drijven. Anderen zullen hierdoor aangetrokken worden en zich naar een bepaalde gave uitstrekken.

 10. Iedereen heeft een woord: De tijd van 'consumptie-christendom' is afgelopen. Jij gaat aangemoedigd worden door God, de Heilige Geest, om te spreken, evangeliseren, bemoedigen, profeteren, genezen of vrij te zetten. Omdat een huisgroep interactief is en de leider erop toeziet dat iedereen aan het woord komt, zal de Heilige Geest iets in jou ontwaken waar je nog geen besef van had. Dit gebied mag je in alle veiligheid gaan ontwikkelen met God. Door deze ervaring ga je ervaren dat de Heilige Geest door jou heen wil werken. Depressies zullen daardoor verdwijnen, negativiteit zal omgezet worden naar positiviteit, bitterheid verdwijnt, teleurstelling wordt vergevingsgezindheid. Je bent aangesloten op de eeuwige bron en het levend water gaat door jou heen stromen.

 11. Taakgerichtheid: Door een actieve gemeenschap gaat God je laten zien waar Hij jou voor wilt gebruiken. Misschien word jij geroepen om af en toe het inleidend woord te doen. Misschien ben jij die persoon die mag bemoedigen als mensen in de put zitten. Misschien word je zo vol van het Woord dat je niet kan stoppen met praten en ontpopt zich een evangelist in jou. Of God gaat ineens tot je gedachten spreken en je krijgt gedachten voor specifieke personen en mag je dit oefenen in de veilige setting van de groep. Efeze 4 onderscheidt: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en Leraars. Allen met het doel de Heiligen toe te rusten.
  Zie je het? Als jij je voelt aangetrokken tot een persoon die evangelist is en je wordt door hem toegerust, dan word jij mogelijk een evangelist. Is het een leraar die jou boeit, dan kan het zijn dat God die taak voor jou in het verschiet heeft liggen?

 12. Organische processen: Bijna alles in de huisgroep gebeurt op een organische wijze. Strakke organisatie staat de Heilige Geest in de weg om door de groep te bewegen.
  Elke huisgroep is uniek. Zij is zoekend naar haar unieke wijze om samen met de Heilige Geest een vorm en richting te zoeken waarin de veiligheid voor een ieder in de groep gewaarborgd is en blijft. Leiders in de groep worden wel geroepen om dit (organische) proces te bewaken en waar nodig te sturen. Zij letten o.a. op een ordelijk verloop (1 Korinthiërs 14).

 13. Interkerkelijk. Elke huisgroep moet in principe open staan voor iedereen. Gelovig, ongelovig, anders-gelovig. Dit houd in dat jij de mogelijkheid moet hebben om je buurman uit een andere kerk uit te nodigen, maar ook de Syriër die net in jullie straat is komen wonen of de ongelovige collega die overmatig veel interesse heeft voor jouw geloof. Uiteraard blijft het fundament van de groep Christus. Voordat je iemand uitnodigt houd je eerst ruggespraak met de groepsleider.

Dit zijn enkele Bijbelse principes hoe de gemeente uit Handelingen mogelijk heeft gefunctioneerd en welke wij mogen her-ontdekken.
De Heilige Geest wil ons hierin meenemen. 

Gebed
Heer U heeft ons geplaatst in een spannende tijd. Leer mij om afgestemd te zijn op U en geef vernieuwing in mijn denken en in mijn hart opdat ik Uw wil hierin mag doen en Uw roeping verstaan.

Maak een gratis website.