O kerk sta op!

Nieuwe wijn in nieuwe zakken:

In de komende tijd zal de druk op de gemeente van Jezus Christus toenemen. Steeds meer mensen  zullen het besef krijgen verbonden te zijn aan een samenleving die gecontroleerd wordt. Daarom moeten christenen zich voorbereidden op een zware tijd waarin wij JUIST onze samenkomsten centraal moeten stellen. Het is de tijd van de nieuwe wijn en deze doet men in nieuwe zakken.

De samenkomsten zoals wij gewent zijn staan onder druk. Onder druk zal de gemeenschap worden terug gebracht naar haar essentie en haar oorspronkelijke roeping.

Basis:

1. Huisgroep met een grote van circa 12 personen.

2. Familiegroep met een grote van 3-6 personen

3. Discipelschap met een grote van 2-3 personen. Hier vindt herstel plaats door diepgang met elkaar, gebed en het praktisch uitleven van het Woord. 

4. De Celebration. Periodiek en regionaal zijn er grotere vieringen waar mensen uit de regio samenkomen. In Tholen is dat elke eerste zaterdag van de maand:  https://www.komenzietholen.nl/aanbiddingsdienst-tholen/

Kenmerken:

Huisgroepen waar het levend Woord, het evangelie en de wederkomst van Christus centraal staan.

Huisgroepen die evangeliseren vanuit een bewogen hart voor een verloren wereld. Waar wondertekenen geen doel op zich zijn maar hen zullen navolgen!

Huisgroepen waar toerusting plaats vindt, waar broeders en zusters hun positie in het Koninkrijk mogen innemen.

Huisgroepen die worden geleidt door de Heilige Geest.
Iedereen moet daar zijn nood kunnen brengen. Ruimte voor persoonlijke getuigenissen.
Doordat iedereen welkom is wordt de veelkleurigheid van het lichaam van Christus zichtbaar.

Huisgroepen die zich na verloop van tijd in hetzelfde dorp/wijk weer opsplitsen in nieuwe interkerkelijke huisgroepen.

Een gemeenschap die tot doel heeft geestelijke muren af te breken.

Een gemeenschap die tot doel heeft alles aan de waarheid te toetsen.

Een naar buiten gerichte gemeente. Vanuit het hart van Jezus, zien wij met Zijn ogen een verloren wereld. Wij staan open voor die wereld en willen de liefde van Jezus vermenigvuldigen in de mate waarin Hij ons talenten en gaven heeft gegeven.

Een gemeente die wil uitstappen waar God dit verlangt.

Een gemeente die zegt: Niet ik leef, maar Jezus leeft in mij!

In Zeeland is een Gelovige gemeenschap welke is gezeten in alle kerken. Een gemeenschap die Jezus als Heer belijdt.
Een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten Openbaring 3: 8 
Deze gemeenschap zal opstaan in deze dagen en het is noodzakelijk want 'Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.' ('haastelijk') Openbaring 22: 20
Deze tijd is aangebroken! Zoals de gemeente van Christus ooit gestart is, zo zal deze voor Zijn wederkomst ook eindigen: IN GROTE VERDRUKKING
De oproep is om ons voor te bereiden op een zware tijd waarin Gods kinderen zullen floreren in Zijn kracht!

Een gaven gerichte gemeenschap.
Voorbereiden voor een gemeenschap die niet aan kerkmuren gebonden is. Een gemeenschap die zal functioneren als een organisme geleid door Gods Geest in het lichaam van Jezus. Ieder met zijn eigen taak en specifieke gaven. Gaven zoals beschreven in 1 Korinthe 12.

Een  taakgerichte gemeente:
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus Efeze 4: 11-12

In Handelingen lezen wij dat er diakenen worden aangesteld zodat de oudsten zich kunnen richten op de bediening van gebed en het woord. 
 
De profeet Joel zegt dat Jongeren visioenen zullen zien en profeteren en ouderen dromen zullen dromen. God geeft in deze tijd openbaring aan Zijn kinderen maar ook aan ongelovigen, want Hij zal uitstorten van Zijn Geest op alle vlees!

O kerk sta op, wordt wakker
Het komt er nu op aan wat de Heilige Geest zegt.
Wees waakzaam!

Lieve broeder en lieve zuster,
In ons land gaat een gemeente opstaan vanuit de bestaande kerken
Ben jij die zoon of dochter van vrede die zijn of haar huis wil openstellen als 'kerk'? 
Een huisgemeente die eindtijd bestendig is en de proef kan doorstaan.

Het organisme waar we over praten is het lichaam van Christus. De ledematen kunnen niet onafhankelijk van elkaar werken. Christus is het hoofd en moet hen aansturen. Zij moeten in nauwe samenhang met elkaar werken. 

Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit initiatief moet ontstaan vanuit leden uit bestaande kerken.
In deze maakbare wereld, geeft God ons nog steeds kansen en mogen wij in geloof uitstappen in de volle zekerheid dat Hij het gaat zegenen.

Kansen voor Zeeland, kansen voor Nederland, kansen voor de wereld die God zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.


Maak een gratis website.