O kerk sta op!


Visie:

In de komende tijd zal een leegloop van kerken plaats vinden. Steeds meer mensen zullen het besef krijgen verbonden te zijn aan een systeem wat door mensenhanden is gebouwd en deze crisis niet kan doorstaan. De kerk uit Handelingen zal opnieuw haar intrede doen onder de verdrukking, vervolging, echter in grote kracht.

Apostelen en Profeten zullen een prominente plaats moeten innemen in deze gemeenschap.
'Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden' Mattheus 21:13
Dit huis is 'gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten' Efeze 2:20,

Ook in onze tijd worden de apostelen en profeten vermoord. Wij hebben teveel eer gegeven aan leraars en herders en hebben op het verkeerde fundament gebouwd en zien nu het resultaat: 'maar u hebt er een rovershol van gemaakt.' Mattheus 21:13

Evangelisten zullen op straat en elders veel bekeringen gaan meemaken. Deze mensen en zij die hun kerk verlaten zullen een nieuw een thuis nodig hebben. Daarom laat God in deze tijd een netwerk van huisgemeentes ontstaan. Profeten, veelal bidders, hebben visie voor de regio. Apostelen werken nauw samen met profeten en coƶrdineren dit per regio. Zij organiseren ook de periodieke grote samenkomsten, bidstonden en onderhouden contacten. Zie het als een Landmacht (apostelen en evangelisten) en een luchtmacht (profeten, bidders)

Basis:

Dit is het hart van de kerk: een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden.
MatteĆ¼s 18:20: Waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

1. De basis van Gods kerk zijn interkerkelijke huisgroepen. Huisgroepen die functioneren als een levend organisme(familie). Die een grote hebben van circa 12 personen.

2. Discipelschap vindt plaats in kleine groepen van 2 tot max. 4 personen. Hier vindt herstel plaats door diepgang met elkaar, gebed en het praktisch uitleven van het Woord. 

3. De celebration. Periodiek en regionaal zijn er grotere vieringen waar mensen uit de regio samenkomen. In Tholen is dat elke eerste zaterdag van de maand:   https://www.komenzietholen.nl/genezingsdienst/

Kenmerken:

Huisgroepen waar vanuit de gave van de Heilige Geest de geestelijke genade gaven worden uitgeleefd.

Huisgroepen waar toerusting plaats vind voor nieuwe leiders, waar broeders en zusters hun positie in het Koninkrijk mogen innemen.

Huisgroepen die worden geleidt door de Heilige Geest.
Iedereen moet daar zijn nood kunnen brengen. Ruimte voor persoonlijke getuigenissen.
Doordat iedereen welkom is wordt de veelkleurigheid van het lichaam van Christus zichtbaar.

Huisgroepen die zich na verloop van tijd in hetzelfde dorp weer opsplitsen in nieuwe interkerkelijke huisgroepen.

Een kerk die tot doel heeft geestelijke muren afbreken.

Een kerk die tot doel heeft alles aan de waarheid te toetsen.

Een naar buiten gerichte kerk. Vanuit het hart van Jezus, zien wij met Zijn ogen een verloren wereld. Wij staan open voor die wereld en willen de liefde van Jezus vermenigvuldigen in de mate waarin Hij ons talenten en gaven heeft gegeven.

Een kerk die wil uitstappen waar God dit verlangt.

Een kerk die zegt: Niet ik leef, maar Jezus leeft in mij!

In Zeeland is een Gelovige gemeenschap welke is gezeten in alle kerken. Een gemeenschap die Jezus als Heer belijdt.
Een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten Openbaring 3: 8 
Deze gemeenschap zal opstaan in deze dagen en het is noodzakelijk want 'Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.' ('haastelijk') Openbaring 22: 20
Deze tijd is aangebroken! Zoals de gemeente van Christus ooit gestart is, zo zal deze voor Zijn wederkomst ook eindigen: IN GROTE VERDRUKKING
De oproep is om ons voor te bereiden op een zware tijd.

Een gaven gerichte gemeenschap.
Voorbereiden voor een gemeenschap die niet aan kerkmuren gebonden is. Een gemeenschap die zal functioneren als een organisme geleid door Gods Geest in het lichaam van Jezus. Ieder met zijn eigen taak en specifieke gaven. Gaven zoals beschreven in 1 Korinthe 12.

Een  taakgerichte gemeente:
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus Efeze 4: 11-12

In Handelingen lezen wij dat er diakenen worden aangesteld zodat de apostelen (oudsten, ouderlingen) zich kunnen richten op de bediening van gebed en het woord. Hoe ziet de taak er vandaag uit van oudsten en ouderlingen? 
 
De profeet Joel zegt dat Jongeren visioenen zullen zien en profeteren en ouderen dromen zullen dromen. God geeft in deze tijd openbaring aan Zijn kinderen maar ook aan ongelovigen, want Hij zal uitstorten van Zijn Geest op alle vlees!

O kerk sta op, wordt wakker
Het komt er nu op aan wat de Heilige Geest zegt.
Wees waakzaam!

Lieve broeder en lieve zuster,
In ons land gaat een gemeente opstaan vanuit de bestaande kerken
Ben jij die zoon of dochter van vrede die zijn of haar huis wil openstellen als 'kerk'? 
Een huisgemeente die eindtijd bestendig is en de proef kan doorstaan.

Het organisme waar we over praten is het lichaam van Christus. De ledematen kunnen niet onafhankelijk van elkaar werken. Christus is het hoofd en moet hen aansturen. Zij moeten in nauwe samenhang met elkaar werken. Ziet u hoe wij als kerken zijn afgedwaald en dat de zonde van nalatigheid en hoogmoed hoogtij viert.
Het getuigenis wat wij afgeven naar de buitenwereld is niet bijzonder groot.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit initiatief moet ontstaan vanuit leden (leken) uit bestaande kerken.
In deze maakbare wereld waarin wij zelf op de troon zitten, geeft God ons nog steeds kansen en mogen wij in geloof uitstappen in de volle zekerheid dat Hij het gaat zegenen.

Kansen voor Zeeland, kansen voor Nederland, kansen voor de wereld die God zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.