Allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God

22-06-2024

HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN VAN GOD – deel 2
ALLEN DIE DOOR DE GEEST VAN GOD GELEID WORDEN, ZIJN ZONEN VAN GOD
Lees Romeinen 8:14-23 + Op.12


Wij leven in een tijd dat de schepping er reikhalzend naar uitziet dat de zonen van God geopenbaard worden. Er is a.h.w. een geboorte aanstaande.
Als wij onszelf de vraag stellen: 'Wie zijn de zonen van God?', dan kunnen we na het lezen van Romeinen 8 vers 14 ons onderzoek wel afsluiten. Dit geeft namelijk al een overduidelijk antwoord: 'Allen die door de Geest van God geleid worden.'

Even een zelfreflectie: 'Laten wij ons altijd leiden door de Geest van God?'
Ik moet toegeven dat dat niet altijd het geval is. 
Het valt mij op dat ook de zonen van God aan vruchteloosheid zijn onderworpen en zodoende dienstbaar zijn aan het verderf? vers 20 (lees ook Rom.7:25)
Ook zij moeten verlost worden van hun lichamen. vers 23
Ook de zonen van God moeten dus door een 'bevalling'.

Ik moest denken aan de tekst uit Openbaring 12 vers 5 over de Vrouw die zichtbaar is in de lucht: 'En zij baarde een Zoon, een mannelijk kind, dat alle volken zal hoeden met een ijzeren staf, en haar Zoon werd weggerukt naar GOD en naar zijn troon.'
Deze zoon heeft natuurlijk ten eerste betrekking op de Eersteling, de Here Jezus.
Na de geboorte van haar zoon baart de Vrouw echter nog meer nageslacht (Op.12:17). Zonen dus.
Ze baart vele zonen. Zou dat te maken kunnen hebben met de zonen uit Romeinen 8? 
In Romeinen 8 wordt ook gesproken over 'barensweeën', een geboorte dus!

En zouden die zonen (die volgen op de Eersteling) dan ook iets te maken kunnen hebben met de andere 'eerstelingen', de 144.000 die we tegenkomen in Openbaring 14, staande op de berg Sion, samen met het Lam?  Zij zijn 'onberispelijk en maagdelijk' zoals we kunnen lezen in Openbaring 14:4,5.
Zou dat te maken kunnen hebben met het zoonschap dat 'met reikhalzend verlangen' geboren moet worden?
Zou dat te maken hebben met de geboorte die aanstaande is?
Zouden 'kinderen' van God dan 'geboren moeten worden' tot 'zonen' van God?

Is er dan differentiatie bij God, zijn er verschillende groepen die gered worden?
O.a. vanuit 1 Kor.3:11-15 weten we dat er een beoordeling is van de heiligen: 'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.Of nu iemand op dit fundament bouwt met GOUD, ZILVER, EDELSTENEN, HOUT, HOOI of STRO, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het openbaar maken. Want wat de aard van ieders werk is, zal door het vuur openbaar worden, HET VUUR ZAL HET VERSCHIL TONEN. Als het werk dat iemand daarop gebouwd heeft, blijvend is, zal hij loon ontvangen en als iemands werk verbrand wordt, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij ontkomen als door vuur heen.'
Uit deze tekst kunnen we leren dat mensen verschillend bouwen in hun leven met God. Er zijn dus mensen die met hout en stro bouwen; zij worden 'als door het vuur heen' gered.
Goedbeschouwd kan dus van hen niet gezegd worden, wat van de eerstelingen wordt gezegd:

Op.14:4,5 'Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.'

1 Petrus 4:17,18 spreekt zelfs over het feit dat het oordeel begint bij het huis Gods en dat sommige rechtvaardigen maar nauwelijks het leven ontvangen.'En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt....'

De Bijbel lijkt dus een differentiatie aan te brengen in de heiligen die gered worden:
- De 144.000, een groep die gemerkt worden met het zegel van de levende God. Zij worden dienaren en eerstelingen genoemd. Op.7:3; Op.14:4
- En een groep rechtvaardigen die zal ontkomen als door vuur heen. 1 Kor.3:13-15

Of je nu behoort tot de 144.000 of tot de rechtvaardigen, voor beide groepen geldt: 'Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, behoort hij Hem niet toe.' Rom. 8:9
Deze groep van 144.000 lijkt vaak met de zonen van God in verband te worden gebracht. Volgende week wil ik hier verder over nadenken. Wie zijn het en wat is hun taak?


DANKEN EN BIDDEN:
* Heer wij danken U dat U toont dat Uw heiligheid zoveel groter is dan wij kunnen beseffen.
* Heer, wij strekken ons uit naar het dienaarschap zoals beschreven staat in Uw Woord, maar wij weten dat wij op zoveel punten tekortschieten.
* Heer, help ons beseffen dat Uw oordeel begint bij Uw Huis, dat zelfs de rechtvaardigen 'ternauwernood het leven ontvangen'. 1Petr.4:17-18
* Heer, toon ons in welke rechtvaardige daden wij tekortschieten.
* Heer kom ons ongeloof tegemoet en geef ons het geloof dat bergen kan verzetten.
* Heer wij zien en erkennen dat deze schepping aan vruchteloosheid is onderworpen. Wij bidden dat Uw zonen zichtbaar worden.
* Heer, leer ons meer over het zoonschap van U, dat we meer begrijpen waartoe U ons roept.
* Heer geef ons de volharding om in die hoop te leven.

Maak een gratis website.