Ben jij een wegbereider?

11-02-2022

Ben jij een wegbereider?

Marcus 1: 2-4 'Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja:

Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.

Een interessante vraag als titel. Ik werd nieuwsgierig gemaakt door de tekst in Mattheüs 11 vers 14 en 15: 'En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.'
Deze tekst suggereert een geheimenis. Door te zeggen 'wie oren heeft die horen' zegt Jezus a.h.w. dit is iets wat je moet ontsluieren, wat je moet begrijpen!
Die dringende oproep tot horen zien we namelijk ook terug in Openbaring 2 en 3 waarin Jezus Zijn brieven schrijft aan de 7 gemeenten, brieven aan ons. Elke brief eindigt met de woorden: 'Wie oren heeft die horen.'
Vers 14: 'En als u het wilt aannemen'. Wij hebben blijkbaar moeite om aan te nemen dat Johannes Elia was. We weten, o.a. uit Maleachi 4: 5, dat voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt, God de profeet Elia zend. Dit zou wel eens zeer spoedig kunnen zijn.
Zeer goed mogelijk dat wij dan ook moeite hebben om aan te nemen dat Elia de persoon is waarmee we worden geconfronteerd.
Wat voor persoon was Elia? In Jakobus 5 vers 17 en 18 lezen we: 'Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.'
Was Elia een mens al wij? Maar kijk eens wat voor dingen hij deed! Daarom zegt deze tekst niet zoveel over Elia. Deze tekst zegt veel meer over onszelf. O.a. wat wij zijn kwijtgeraakt en het geeft ons zicht op de kracht die God door ons wil werken.

Zou het zo kunnen zijn dat God ons allemaal als wegbereiders wil gebruiken?
Laten we eens inzoomen op de tekst van de 2 getuigen in Openbaring 11 vers 3 en 4: 'En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.'
De olijfboom staat in de Bijbel voor Israël en de kandelaar voor de gemeente.
Romeinen 11 vers 26 zegt: 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.'
Zijn de 2 olijfbomen dan Juda en Israël? Of Henoch en Elia zoals vaak wordt beweert.
We zien in Openbaring 2 en 3 dat Jezus 7 brieven schrijft aan 7 gemeenten. 2 gemeenten lijken daar goed vanaf te komen, namelijk Smyrna en Philadelphia. Misschien zijn zij de 2 gemeenten die nog licht verspreiden?

Ook Zacharia 4 spreekt over 2 gezalfden. Vers 11-14:
Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan?
'En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen?
Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere.
Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.'

Wat een prachtig beeld. In mijn beleving overvloedig veel van Gods Geest wat stroomt via de edele olijfboom naar de kandelaar. We lezen in Openbaring 11 dat zij een invloed uitoefenen over de hele aarde.
Wie de 2 getuigen ook zijn, het is duidelijk dat er een bijzondere zalving op hen rust gezien de wondertekenen die zij doen.
Terug naar onze kernvraag: Ben jij een wegbereider? Ben jij die persoon die gereed is om gouden olie te ontvangen vanuit de edele olijfboom?

Gebed:

* Dank U Heer dat Uw Woord spreekt over een taak om de wereld in te gaan en alle volken tot Uw discipelen te maken.

* Dank U Heer voor deze belofte: 'En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.'

* Dank U Heer voor de fijngevoeligheid die U geeft ten aanzien van Uw Geest. Dat wij Uw stem mogen verstaan die richting geeft.
Prediker 12: 11: 'De woorden der wijzen zijn als prikkelen; als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan; gegeven zijn zij door één herder.'

* Heer wij bidden voor een nieuwe koers in ons land t.a.v. het ongeboren leven.

* Heer wij bidden dat in ons land Uw banier weer zichtbaar wordt.

* Heer wij bidden een wacht voor ons eigen hart zodat het standvastig en liefdevol zal blijven in deze tijd.

* Heer wij bidden U niet om ons te sparen voor de verdrukking en de gevolgen daarvan, maar wij danken U dat wij in de duisternis die is en komen gaat zullen wandelen in Uw Geest.

* Wij danken U in de beproeving voor Uw overvloedige genade en trouw.

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Kor.10:13

Maak een gratis website.