Een Jezus-generatie

06-11-2022

Een Jezus-generatie


Lees 2 Kon.9: 1-14

Deze week vroeg ik de Heer naar onontdekte geheimenissen uit Zijn Woord. Geheimenissen die betrekking hebben op de tijd waarin wij leven. Ik werd krachtig bepaald bij een man genaamd Jehu en vroeg de Heer: 'Moet er een Jehu-generatie opstaan?'

Een generatie die in staat is om een hoofdmacht uit het koninkrijk der duisternis, Izebel, te verslaan? 2Kon.9: 33

Een generatie die gezalfd is met de opdracht:

'Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat Ik het bloed van mijn knechten, de profeten, ja, het bloed van alle knechten des Heren aan Izebel wreke.' 2Kon.9: 7

De profeet Elisa laat Jehu zalven tot koning van Israël. Dit was een nog niet uitgevoerde opdracht aan Elia. 1Kon.19: 16.

Toen ik zo met Jehu bezig was ontdekte ik de opdracht aan Elia om heel het geslacht van Achab om te brengen. Een opdracht die niet was uitgevoerd. 2Kon.10:17

Ik vroeg mij af of deze ongehoorzaamheid mogelijk de reden was dat de macht van Izebel vat kreeg op Elia? 1Kon.19: 4.


Deze gedachten zijn zeer relevant voor onze tijd omdat één van de hoofdmachten van het koninkrijk der duisternis Izebel is. Een macht die regeert middels angst, manipulatie en intimidatie met als doel controle over ons. Een macht van toverij die vat op ons krijgt door rebellie. 1 Sam.15: 23

Hoe kunnen wij voorkomen dat de macht van Izebel vat krijgt op ons?

Dan wordt het verhaal van Jehu ineens interessant omdat hij de persoon is geweest die het gehele geslacht van Achab inclusief Izebel heeft uitgeroeid.

De geestelijke les hieruit is dat alle Baal-verering uit ons leven weg moet. Complete uittocht uit Babel!

Helaas begreep Jehu dit ook niet helemaal: 'Alleen week Jehu niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven: de gouden kalveren die in Betel en in Dan waren.' 2Kon.10:29

Israël werd gestraft, het werd gesnoeid, kleiner gemaakt. 2Kon.10:32

Notabene door de heidense koning Hazaël die ook gezalfd is door de profeet Elisa.

We zien hier duidelijk hoe God omgaat met afgoderij. Zelfs bij een man als Jehu. Hij gebruikt de heidense Hazael om Israël tot inkeer te brengen. Overdenk deze vraag eens: Gebruikt God de (Babylonische)Europese Unie om ons land tot inkeer te brengen?


Jehu had niet alleen het nageslacht van Achab omgebracht, maar ook de koning van Juda, Achazja. Ook hij was een afvallige en had een verbond met Joram, koning van Israël en zoon van Achab.

In het machtsvacuüm in Juda, na de dood van Achazja, staat Atalja (zijn moeder) op en heerst over Juda. Zij is de dochter van Izebel en Achab. Atalja was getrouwd met de koning van Juda. 2Kon.8: 18

Een vermenging waardoor de macht van toverij in haar volheid Juda kon binnendringen. Atalja besloot om het gehele geslacht van haar man Joram, koning van Juda (Er zijn in die tijd 2 koningen die Joram heten), om te brengen.

Bizar, want dit is ook haar eigen geslacht!

We zien hier een tegenreactie van het kwaad. God die besluit dat het geslacht van Achab moet worden uitgeroeid. Satan die besluit dat het Koninklijk geslacht van David moet worden uitgeroeid. 2Kon.11

In ieder geval wordt door bovennatuurlijk ingrijpen van God Joas gespaard. Joas wordt 6 jaar verborgen in het huis des Heren.

Op zijn 7e jaar wordt hij koning. Er is vrede. In zijn eerste jaren regeert Joas in Juda en Jehu in Israël.

Heer moet er dan naast een Jehu-generatie, ook een Joas-generatie opstaan in deze tijd? Zodat niet alleen de macht van Izebel wordt gebroken, maar ook die van Atalja?

'Joas deed wat recht is in de ogen des Heren, al de dagen, dat de priester Jojada hem onderwees. Alleen verdwenen de hoogten niet; nog steeds slachtte en offerde het volk op de hoogten. ' 2 Kon.12: 2


Dit is een doorlopend thema in de geschiedenis van de Bijbel.

Misschien is David één van de weinige koningen die het principe van Gods genade begreep. Waar bij koningen en profeten de bediening stopte bij afgoderij, nalatigheid of door betovering, ging David door met het zoeken van God en zei hij: 'Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.' Psalm 51: 12-13

Is het je niet opgevallen dat David na zijn zonde zijn zonde beleed, opstond en door mocht gaan. Natuurlijk moest hij dealen met de gevolgen van zijn zonde.


God had in al Zijn wijsheid besloten om in David een 'Jezus-generatie' op te laten staan. Al die tijd was het al Zijn wens dat de mensheid kennis zal nemen van Zijn genade.

Wij kunnen schreeuwen om een Nehemia, een Jozua, een Jehu of een Joas in onze tijd, maar wat wij werkelijk nodig hebben is JEZUS.

Als Hij in ons gaat leven mogen wij opstaan in een kracht die groter is als alle namen. Laat deze LEEUW VAN JUDA in ons ontwaken en opstaan.


Gebed:

* Heer uit de grond van ons hart schreeuwen wij het uit om een JEZUS-generatie.

Een generatie waarvan U zegt: 'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.' Joël 2/Hand.2

* Heer leer ons om op te staan als David en terug te keren naar U. Leer ons hoe onze kracht hernieuwd wordt: maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. Jes.40: 31

* Heer laat ons elke keer weer terugkeren naar de bron van levend water. Dankuwel als dit levend water gaat stromen door ons zal het zijn verkwikkende werking hebben en datgene uitwerken in ons leven wat U behaagt!

* Wij prijzen U om Uw naam, hoog verheven boven elke naam, de naam van:

JEZUS

Create in me a clean heart / Keith Green

https://youtu.be/V_4b_9l3GpE


Maak een gratis website.