Hij verwachte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur

09-03-2024

Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur.
Lees Jesaja 5: 1-24

Jesaja was een profeet die vrij toegang lijkt te hebben tot de Koningen uit zijn tijd. Veel van wat hij ontvangt is bestemd voor het hoogste gezag.
Voordat Jesaja in het 6e hoofdstuk wordt geroepen door God, geeft Hij in de eerste 5 hoofdstukken de redenen waarom deze profeet wordt geroepen.
Hoofdstuk 5 lijkt een laatste waarschuwing, een zogenaamd '6-voudig wee.'
Het hoofdstuk begint met het lied van de wijngaard. Vers 7 is het kernvers van deze overdenking, maar misschien ook wel van dit hele Bijbelboek: 'Welnu, de wijngaard van de Here der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.'

Net als deze tekst spreekt hij met een 6-voudig wee initieel de machthebbers en de rijken aan, diegenen die huis aan huis voegen en akker aan akker trekken.
Herkenbaar? Vindt vandaag de dag niet exact hetzelfde plaats met het uitkopen van de boeren en de wetten die worden gemaakt ten aanzien van huizenbezit?
Laten wij daarom de woorden van deze profeet ter harte nemen, omdat er bloedbestuur is en rechtsverkrachting.

In deze profetie ontdekte ik een lijn met de tekst en overdenking van vorige week uit spreuken 6:16-19. Ook dit waren 6 dingen die de Here haat, zelfs 7 die een gruwel zijn voor Zijn ziel.
Ik herhaal deze nog eens uit 'Het Boek': 'hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.'
Het is notabene Koning Salomo die dit schrijft als waarschuwing aan zijn onderdanen, een koning die even later zelfs tot deze zonden vervalt.
Het gevolg is dat zijn koninkrijk wordt verscheurd in Juda en Israël.
De glijdende schaal waarop het volk zit lijkt een herhaling van zetten uit Spreuken 6.
Het lijkt wel alsof God Zijn Woord kracht wil bijzetten om aan te geven wat Hij haat, waarvan Hij gruwelt.
Het viel mij op dat deze 6 zonden uit spreuken 6:17-19 een overeenkomst hebben met het 6-voudig wee uit Jesaja 5:

  1. hoogmoed - Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Jes.5:21

  2. liegen - Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Jes.5:20

  3. moorden - Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen. Jes.5:18

  4. slechte plannen smeden - Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er geen plaats meer over is. Jes.5:8

  5. met plezier kwaad doen - Wee hun die 's morgens vroeg opstaan en op sterkedrank uit zijn, daarmee doorgaan tot de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Jes.5:11

  6. vals getuigen - Wee hun die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. Jes.5:22-23

  7. verdeeldheid zaaien onder broeders - Alle dingen uit het 6-voudig wee brengen verdeeldheid.

We zien bij koning Salomo dat de Heer zelf verdeeldheid brengt als Juda en Israël worden gescheiden bij het koningschap van zijn zoon Rechabeam.
Misschien kunnen we zelfs stellen dat het een principe van God is om verdeeldheid te brengen zodra het kwaad woekert. Zien we dit niet bij de torenbouw van Babel als God iedereen een andere taal geeft?

Het is de toorn van de Here waarover we lezen in de laatste verzen van dit hoofdstuk. De toorn die zorgt voor verdeeldheid, maar tegelijkertijd ook voor eenheid:
'Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel!' Jes.5:26


Danken en bidden:

* Heer wij bidden U voor Uw wijsheid aangaande Uw woord, dat het mag zijn als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. naar Ps.119:105

* Heer schenk ons een nederig hart zodat wij Uw stem verstaan en de banier zien staan als U die omhoog heft.

* Heer geef ons geestelijk onderscheid zodat wij het kwade kwaad blijven noemen en het goede goed.

* Heer leer ons omgaan met boosheid en leer ons onze schuldenaren te vergeven, zodat de boosheid niet omslaat naar haat en de haat naar moord.

* Heer leer ons om om te gaan met alle slechte plannen die worden gesmeed en hen die bewust kwaad doen. Laat ons geloven wat staat in vers 24 van dit hoofdstuk: 'zo zal hun wortel vermolmd zijn, en hun bloesem opstuiven als stof, omdat zij de wet van de HEERE van de legermachten afgewezen hebben en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben.'

* Heer wij danken U voor het getuigenis van U wat wij hebben ontvangen in ons hart en dat dit getuigenis ten alle tijde het vals getuigenis van hen teniet zal doen.

* Heer wij bidden dat dit getuigenis van U mag groeien in ons hart en zal worden als een boom.

* Heer wij bidden dat dit gebed mag bijdragen aan de eenheid die U geeft in ons land.


U maakt ons één:

https://youtu.be/gfBFBGs6xlo?si=6ZLtARhznFekm0ZwMaak een gratis website.