Hoe word je een overwinnaar? Deel 1 'Het ware slachtveld'

07-04-2022

Lees Efeze 4: 17-32

De afgelopen weken hebben we met elkaar een serie doorlopen over wegbereiders.

We hebben beelden gezien van Johannes, Elia en Elisa als wegbereiders. In Christus is elke wegbereider een overwinnaar. Daarom wil in de komende weken gaan zoeken hoe we overwinnaars worden.

Voordat we dat doen grijp ik even terug naar vorige week: 'Wanneer komt ons dubbele deel.'

Vanuit het gebedsnetwerk kreeg ik een mooie aanvulling op deze vraag nl. Jesaja 61:6:

6 maar gij zult priesters des Heren heten, (be)dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.

7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.

Een prachtige belofte van de Heer die naadloos aansluit op de vraag: Hoe word je een overwinnaar?

Een militaire eenheid is pas overwinnaar als hun natie heeft getriomfeerd over de gehele vijand.

Als christenen maken wij deel uit van een hemels koninkrijk en zijn wij niet meer van deze wereld.

In deze wereld heeft Jezus over alles getriomfeerd:

Hij heeft alle schuld op zich genomen: Openbaring 21:7

Hij heeft het bewijsstuk van onze overtredingen aan het kruis genageld: Kolossenzen 2:14

Als je ín Jezus Christus leeft zegt het gerechtshof van de Hemel tegen jou: NIET SCHULDIG

Waarom leven dan zoveel christenen geen overwinnaars-leven?

Dit wil ik in de komende weken in 7 thema's met jullie uitzoeken.

In deze overdenking wil ik nadenken over 'HET SLACHTVELD'.

Waar vindt de strijd plaats?

Natuurlijk in de Hemelse gewesten, maar er is nog een andere plaats, een plaats waar de overwinning wordt behaald voor jou persoonlijk.

Omdat wij weten dat Jezus al getriomfeerd heeft is deze vraag zo relevant.

De Bijbel spreekt over 3 gebieden van strijd:

1) in de hemelse gewesten

2) in het vlees

3) in ons denken

Omdat de Bijbel korte en bondige antwoorden geeft op de eerste twee wil ik enkel inzoomen op de laatste, de strijd in ons denken.

Het korte en bondige antwoord op de eerste twee zal ik hieronder geven:

1) Over strijd in de hemelse gewesten:

Jakobus 4: 7: Onderwerpt u dan aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

2) Over strijd in ons vlees:

Romeinen 13:14: 'Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt'

Ik wil dit niet gemakkelijk afdoen, maar wel laten zien dat ONS DENKEN de centrale plaats is waar de verandering t.o.v. de eerste twee gebieden plaats vindt.

3) De strijd in ons denken is het ware slachtveld.

Laten we eens kijken naar 2 Korintiërs 10: 3-5:

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

'Strijd' wordt in de diverse vertalingen uitgesproken als: warfare, fight, veldtocht, krijg, kampen.

Er vindt dus letterlijk een oorlog plaats om jouw en mijn ziel!

De eerste zin is al heel duidelijk v.w.b. de strijd in het vlees. Als wedergeboren christen mag je deze lezen als een opdracht: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.

Waarom doen wij dan als wedergeboren christenen nog steeds vleselijke (vreselijke) dingen?

Omdat de werkelijke strijd in ons denken (onderdeel van onze ziel) zit. Hier zijn hele bolwerken ontstaan: gedachtenpatronen, leugens die je bent gaan geloven, die zich vastgezet hebben als een bolwerk (bouwwerk) in je hoofd en die je vrijheid belemmeren.

De Bijbelse opdracht is: Wordt vernieuwd in Uw denken. Rom.12:1-2

Hoe breken wij die bouwwerken in ons denken dan af?

Gods Woord verklaart zichzelf: Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

Ef.4:25-32 is hier een stuk specifieker over.

Samengevat:

Leg de leugen af;

Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid;

Niet meer stelen, maar inspannen en delen;

Geen vuile taal uit uw mond, maar iets dat genade geeft aan hen die het horen;

Bedroef de Heilige Geest van God niet;

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid;

Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Kortom beslissingen nemen van bekering. De oproep van onze wegbereider Johannes die hetzelfde zei als Jezus: Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij.

DANKEN EN BIDDEN:

* Here God en Vader, almachtig Schepper van Hemel en aarde. Wij danken U dat wij in Uw zoon Jezus Christus meer dan overwinnaar zijn.

* Heer wilt U ons meenemen in Uw triomftocht waarin U de werken van de duisternis openlijk tentoonstelt.

* Heer wij danken U dat U heeft gezegevierd over de duisternis en de overwinning heeft behaald.

* Wij eren en prijzen de grote naam van Jezus Christus. Hij is de naam boven alle naam.

* Proclameer Romeinen 8: 37-39

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

PRAKTISCH MEEBIDDEN

Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:

09:00u, 12:00u, 13:00u en 22:00u.

(12:00u geleid door krijgsmacht-gebedsteam)

Zaterdag en zondag geen gebed.

Welkom om aan te haken!

Dit is onze Jitsi-link:

https://24uurgebed.nl/samenbidden

Maak een gratis website.