Hoe word je een overwinnaar? Deel 6 'Blijf in Mijn liefde Mijn kinderen'

09-04-2022


Psalm 121, God bewaart Zijn volk

1Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.

2Mijn hulp is van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3Hij zal uw voet niet laten wankelen,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4Zie, de Bewaarder van Israël

zal niet sluimeren of slapen.

5De HEERE is uw Bewaarder,

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6De zon zal u overdag niet steken,

de maan niet in de nacht.

7De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,

uw ziel zal Hij bewaren.

8De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,

van nu aan tot in eeuwigheid.


Van een zuster op Tholen, 8 april 2022

----

Vandaag kreeg ik de volgende woorden voor ons allemaal door. Ik bid dat deze Woorden jullie harten zullen aanraken en bemoedigen!

----

Ik zie jullie, mijn kinderen. Ik zie de wanhoop, de angst, het verdriet, de twijfel en de teneergeslagenheid van jullie ziel. De vijand van jullie ziel is hard aan het werk om jullie vertrouwen in Mij, jullie hoop op Mij te vernietigen. En Ik wil jullie bemoedigen; Ik ben nog steeds Wie Ik ben. Ik zit op de Troon van dit universum en niets ontgaat Mij. Elke zucht van wanhoop die oprijst in jullie hart ken ik. En Ik wil jullie hier doorheen dragen. Ik wil jullie in Mijn liefde voor jullie optillen boven de omstandigheden op aarde uit. Ik wil jullie Mijn uitgestoken Hand toereiken om jullie door het slijk van de aarde heen te trekken en te plaatsen op de rots waar je voeten stevig staan en je perspectief hemels is.

Ja satans slijk bedekt de aarde, de duisternis neemt toe en de druk van satan in jullie levens neemt toe. Hij is bijna aan het einde gekomen van zijn regering op aarde. Ik heb jullie in Mijn Woord gezegd deze tijd niet te vrezen, maar op Mij te vertrouwen, jullie gedachten door Mij te laten bepalen en sterk en moedig te zijn opdat jullie het beloofde land zullen bereiken, dwars door alle vijandige linies heen. Ik ga met jullie, Ik ben aan jullie zijde en sta jullie bij.

Deze tijd MOET gebeuren. De tijd van satan is nog kort en daarom gaat hij tekeer als een briesende leeuw om jullie mee te sleuren in de stroom van angst en wanhoop die hij over de aarde uitspuwt. Laat je niet meesleuren. Hef je ogen op naar de bergen en weet dat wanneer je hoopt op Mij, Ik jou nieuwe kracht zal geven om te volharden tot het einde. Geef niet op Mijn kinderen; dit is een tijd van transitie van het oude naar het nieuwe waarin de machtsstructuren van satan op aarde zichtbaar worden gemaakt zodat de volken tot inzicht zullen komen dat ze hun lot kunnen bevelen in Mijn handen of kunnen blijven waar ze zijn, op de weg naar destructie, het ultieme verderf van satan.

Ik vraag jullie om te bidden; te bidden voor je land, voor je familie, voor je vrienden en kennissen die de Naam van Mijn Zoon Yeshua nog niet belijden als hun Heer en Redder. Ik vraag jullie om je te verootmoedigen voor de zonden die in jullie land zijn begaan, voor de grote afval die plaats heeft gevonden in de generaties voor jullie waardoor satan zo veel voet aan de grond in jullie land heeft gekregen. Ik kan jullie land niet bevrijden als er niet om vergiffenis wordt gebeden of als er geen bekering komt, daadwerkelijke bekering. Daarin ligt de opwekking waar jullie voor bidden. De duisternis die ook jullie land bedekt wordt veroorzaakt door afwezigheid van zondebesef. Er is geen werkelijke inkeer en terugkeer tot Mij. Bedenk Ninevé waar het gehele volk gekleed ging in zak en as en gevast en gebeden werd om vergeving waardoor Ik mijn plannen om hen te vernietigen geheel heb laten varen. Dit is waar jullie voor mogen bidden.

Ja, ik wil jullie redden uit de klauwen van satan. Maar weet dat Ik ook van jullie vraag om je te beschermen tegen de constante vloed van ellende die hij over jullie uitspuugt door je er vanaf te keren en er niet in mee te gaan. Richt je op Mij, laat je werkelijkheid door Mij gedefinieerd worden zodat Ik de plaats in kan nemen waar jullie nu satan toegestaan hebben om wanhoop, angst, verdriet, twijfel en teneergeslagenheid te creëren. Laat je vullen door hoop op Mij, door Mijn beloften, door gebed, door lofprijs, door geloof te hebben dat Ik jullie altijd zal steunen, dragen en bijstaan. Breek de hemel open met jullie geloofsgebeden, met jullie verootmoediging en lofprijs en jullie zullen zien hoe Mijn glorie op jullie zal neerdalen. Hoe jullie Mijn Licht en waarheid zullen weerspiegelen.

Sta niet toe dat je gedefinieerd wordt door de angst die satan je probeert aan te jagen; je bent dan een beelddrager van hem en niet van Mij. Wees Mijn beelddrager door geloof uit te dragen, door hoop uit te dragen, door je te wortelen in Mijn liefde en Mijn beloften. Luister niet meer naar de Farao (satan) maar weet dat je bedekt bent met het bloed van Mijn Zoon Yeshua en de engel des doods jouw huis voorbij MOET gaan; hij kent de Naam van Mijn Zoon. Overwin satan door persoonlijk te getuigen wat Mijn Woord zegt dat het voor je doet. Je bent verlost uit de handen van satan, al je zonden zijn je vergeven en je wordt voortdurend gereinigd van alle zonden.

Proclameer dat je Mijn kind bent, je mag leven zonder angst door geloof in Mij te hebben. Laat satan je geloof niet roven! Roep Mij aan als je angst hebt, en belijd dat Ik jouw sterkte, vesting en bevrijder bent. Dat Ik jouw houvast ben in de dagen van benauwdheid en dat Mijn troost jouw ziel zal vullen met Mijn vreugde. Zie niet angstig rond, want Ik ben jouw God en Ik sterk jou, help jou, ondersteun jou met Mijn heilrijke rechterhand.

Blijf in Mijn liefde, Mijn kinderen!


Gebed:

* Dank U wel Jezus dat U ons ziet. De angst, wanhoop en twijfel gebieden wij in Uw machtige naam te wijken en plaats te maken voor Uw heerlijkheid.

* Teneergeslagenheid zal wijken omdat wij er voor kiezen om op de rots te gaan staan. Op ons enig fundament Yeshua Hamashiach.

* Heer vergeef ons waar wij vrees hebben gehad voor de vijand en geef ons een standvastige Geest in U.

* Dank U wel dat dit de tijd van transitie is. Dat de oude machtsstructuren worden blootgelegd.

* Heer wij bidden voor ons land, onze familie, vrienden en kennissen. Wij dragen hen aan U op en bidden dat ook zij de angst, wanhoop en twijfel opzij zullen zetten door het geloof en vertrouwen in Uw naam, naam boven alle namen, Yeshua Hamashiach.

* Wij willen ons richten op U in het vertrouwen dat de Hemel open zal breken.

* Wij kiezen ervoor om vanaf nu geloof en hoop uit te dragen en zo met U gedefinieerd te worden.

AmenMaak een gratis website.