Hoofdstuk 3: Wanneer een nieuwe kerk?

10-05-2020
  1. Wanneer een nieuwe kerk?

'Het nieuwe gewoon' noemde minister president Rutten het al. In januari 2020 wisten we nog van niets en in maart 2020 moeten we een nieuwe wereld aanvaarden? Het nieuwe gewoon sprak hij eind maart uit? Een 1 ½ meter samenleving? Wist hij al meer als wij?
Boven-proportionele straffen als we samenscholen met 4 mensen of meer. Zelfs een strafblad als je eenmaal deze boete van 390 euro hebt gehad. Wat inhoud dat je VOG(Verklaring omtrent gedrag) wordt ingetrokken en in de komende 5 jaar geen VOG meer kan krijgen. Wat weer inhoudt dat het bijna onmogelijk is om een baan te krijgen.
Is dit allemaal mogelijk in onze democratie? Laten wij met nieuwe ogen gaan kijken en wees niet verrast. Wees waakzaam. Deze dingen staan toch in de Bijbel.
Wees gehoorzaam aan de overheid zolang het niet tegen de gehoorzaamheid aan God ingaat.
Dit houdt in dat het nieuwe kerk zijn al is ingegaan. Velen denken nog terug te kunnen naar de oude vorm. Als dit zo is, dan zal dat van korte duur zijn, want de regie die de wereld nu naar een staatsvorm zal gaan leiden waarin de antichrist en de valse profeet op de troon geholpen worden is al ingezet. Wanneer een nieuwe kerk is hierbij beantwoord.
Geloof God, geloof Zijn woord, maar geloof in dit geval ook de minister president, want ook hij wist het al.

Hoe gaat de nieuwe kerk eruit zien?
Zoals eerder gezegd zullen we uiteindelijk weer op onze huizen terug geworpen worden. Zoals de kerk gestart is zo zal deze ook eindigen. Voor de meeste christenen hoef ik dit niet Bijbels te onderbouwen. Voor wie dit wel het geval is daag ik je uit om het boek Openbaring nauwgezet te gaan bestuderen en in het bijzonder het thema 'Opname van de gemeente'.
Nu zijn er vele opvattingen onder christenen v.w.b. het moment van de opname van de gemeente van Jezus Christus. Velen geloven dat deze voor de tijd van de grote verdrukking is. Sommigen geloven dat deze exact op de helft van de grote verdrukking is en sommigen geloven dat deze erna is. Er zijn zelfs christenen die geloven dat er helemaal geen opname is. Er zijn er zelfs die geloven dat er al een opname geweest is. En dan zijn er ook nog christenen die geloven dat er helemaal geen verdrukking komt. Dus dan is het al sowieso moeilijk om een opname te plaatsen in een tijdslijn.
Verstandig is om de leerstelling 'wanneer opname' met rust te laten en met elkaar in gebed blijven over hetgeen ons verbindt en dat is het bloed van Christus! Voel je nu hoe snel de satan het voor elkaar heeft om verdeeldheid te brengen?
Jarenlang heb ik zelf de eerste stelling aangehangen en misschien nog steeds. In de eerste stelling zit een grote valkuil van lauwheid of gelatenheid. Een houding die zegt: 'het maakt allemaal niet zoveel uit, want voordat wij echt pijn gaan lijden omwille van de naam van Christus worden we toch opgenomen.' Dit wilde ik even gezegd hebben. Wat ik ook gezegd wil hebben is dat er in mijn kring van zeer geliefde broeders en zusters bijna alle bovengenoemde denkwijzen aanwezig zijn. Ik hou van hen omdat zij zich naar elkaar nederig opstellen en bereid zijn om naar de Bijbelse motivatie te luisteren van mij en andersom. Dit geldt ook voor de doop en andere theologische onderwerpen.

Hoe je ook denkt ten aanzien van bepaalde theologische leerstellingen, cruciaal is dat je de Bijbel neemt als het onfeilbare woord van God:
Ps.119:160
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.
2 Tim 3:16
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
2 Petr.1:21
Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Ik doe jou nu een zeer serieus voorstel: Zullen wij nu onze huisgroep(huiskerk) vorm gaan geven?
Vraag je af: wat zegt de Heilige Geest?
Ik kan je maar één advies geven: wees gehoorzaam.
Maar wat nu met 'de oude kerk'? De oude kerk moet zolang deze in zijn huidige vorm kan bestaan alles in het werk stellen om ten dienste te staan van huisgroepen.
Als we naar het leven van Paulus kijken als Apostel, als gezondene om het evangelie te verkondigen, ontdekken we dat alle gemeenten die hij stichtte huisgemeenten waren. In 1 Korinthe 11: 17 lezen we over misstanden bij het avondmaal. Deze brief zal verzonden zijn aan alle oudsten van huisgemeenten. We zien dat Paulus hier duidelijk de taak op zich neemt om eenheid te brengen tussen de diverse groepen op een plaats waar van oorsprong veel afgoderij was. Zo zien we ook dat Paulus steeds andere broeders zoals Timoteüs en Titus naar plaatsen stuurt met dezelfde taak om de eenheid te bewaren en broeders en zusters toe te rusten in verschillende taken en gaven.

Hoe vertalen we het handelen van Paulus nu naar deze tijd? In hoofdstuk 1 heb ik al getracht dit te doen. Het is zaak dat ieder kerkbestuur in gebed vanuit een nederige houding gaat onderzoeken wat de Heilige Geest wil? Dit zal voor elk tijdstip verschillend zijn en hangt o.a. af van de beslissingen die straks genomen gaan worden door de regering.
Er bestaat een kans dat er geen kerkdiensten meer zullen zijn. Er bestaat een kans dat we terug gaan naar de oude situatie. Realistisch is een overgangsperiode waarin we straks diensten tot een maximum van 30 personen mogen houden of een aantal naargelang de grote van de kerk. Dit zal inhouden dat we meerdere diensten moeten gaan houden. Dit houdt ook in dat er een groter leiderschap moet zijn. Hierin zullen broeders en zusters een taak gaan krijgen als leraar en herder, maar ook als apostel, evangelist en profeet. Kerken mogen hierin gaan groeien en samen met de Heilige Geest deze gebieden gaan verkennen. Als de Heer laat zien dat dit Zijn weg is moeten we al die andere wegen als zonden gaan belijden. En Hem loven en danken voor de weg die Hij ons nu laat zien.

Vragen:

  1. Heb jezelf wel eens deelgenomen aan een huiskring?
  2. Zo ja, Kan je wat positieve zaken noemen?
  3. Wat ging er minder goed en waarom?

Gebed: Dank U Wel Heer dat U een tijd heeft gegeven voor alles. Dat de tijd waarin wij nu leven zeer bijzonder is. Dat wij nu nieuwe stappen mogen gaan zetten in Uw koninkrijk. Dat U zegt: de tijd komt en is nu!

Maak een gratis website.