Hoofdstuk 4: Hoe gaat de huiskerk functioneren?

23-05-2020
 1. Hier kan ik een boek over schrijven. Er zijn veel broeders en zusters in deze wereld die de weg al terug hebben gevonden naar een kerk zonder muren: The church without walls. In Nederland geven Wil en Ank Kleinmeulman hier invulling aan en hebben op het Nederlands gedeelte van de site 4 artikelen geplaatst welke zeer leerzaam zijn v.w.b. het functioneren van een huiskerk:

  1. Hoe Church without walls is ontstaan
  2. Hoe een samenkomst eruit ziet
  3. Waarom samenkomen in een huis? Wat is een huiskerk en een huiskerk netwerk?
  4. Huiskerken: waarom-wat-en hoe?

  Misschien denk je nu: 'Toch weer een organisatievorm.'
  Ik geloof dat God wil dat we ons organiseren. Zeker in het lichaam van Christus.
  Daarom wil ik 2 voorbeelden aanhalen. Eén uit het oude testament en één uit het nieuwe testament:
  1. Mozes en zijn schoonvader Jetro
  2. De uitzending van de 12 discipelen

  Mozes en zijn schoonvader Jetro
  Exodus 18: 21 Zoek onder het volk capabele, godvrezende en onomkoopbare mannen en benoem hen tot rechter, één rechter per duizend mensen. Hij moet tien andere rechters onder zich hebben die ieder de zorg hebben voor honderd mensen. Onder die rechters vallen weer twee anderen, die ieder verantwoordelijk zijn voor vijftig mensen. Deze laatsten moeten ieder weer vijf mannen onder zich hebben, die verantwoordelijk zijn voor tien mensen.
  Deze tekst zegt iets over een organisatievorm die bijna militair aandoet. Leiding wordt gegeven aan capabele Godvrezende onomkoopbare mannen. Zij waren verantwoordelijk recht te spreken over het volk. Je ziet dat het volk bestond uit autonome groepen, maar daar waar onenigheid was werd rechtgesproken vanuit de Tora, vanuit Gods wetboek. Dit gaf eenheid en eensgezindheid. Daarbij kwam ook dat het volk verbonden was door een gemeenschappelijk doel: Het door God beloofde land in bezit nemen.
  Vraag je af: Hebben wij dit zelfde doel? Zijn wij bereid Nederland (geestelijk)weer in bezit te nemen? Is dit een gemeenschappelijk doel? Gods opdracht aangaande al de volken is duidelijk. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

  Verder kunnen we leren van landen waar reeds verdrukking en christenvervolging is. Het boek 'De Hemelse man' vertelt het verhaal van broeder Yun aan het eind van de 20e eeuw en het begin van deze eeuw. Dit boek is actueel. We zien, net als in de Bijbel, dat broeder Yun rondreist langs huisgroepen. Dat deze ondergronds, in het geheim zijn georganiseerd. Dat broeder Yun steeds via contactpersonen (coördinatoren) zijn weg weet te vinden in een bepaalde regio. Dat via bepaalde personen Bijbel-distributie plaatsvindt. Dat sprekers (leraren) onderling worden uitgewisseld. Dat er mensen zijn die in een regio rondtrekken om het evangelie te vertellen en nieuwe groepen te starten (evangelisten en apostelen). Dat binnen de groepen het profetisch woord wordt gesproken. Van deze groepen leren we ook dat alle gaven uit 1 Korinthe 12 worden uitgeoefend. Dat er wondertekenen worden gedaan.
  Al eeuwen is er christenvervolging in China. Deze kerk heeft zich dus krachtig weten te organiseren in de loop der jaren. Naast de 'ondergrondse kerk' bestaat ook de zgn. 'drie in één kerk'. Dit is de staatskerk welke traditioneel is vormgegeven en waar de staat bepaald wat er gesproken mag worden. Hier zijn de teksten m.b.t. het ware evangelie verboden.

  Van Jetro en Mozes, maar ook van de vervolgde kerk leren we dat God een bepaalde organisatie voorstaat om leiderschap over vele Godvrezende mannen te verdelen en zodoende de eenheid te bewaren.

  2. De uitzending van de 70 discipelen
  Lucas 10: 1-7 De uitzending van de zeventig
  Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
  Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg.
  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
  En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
  Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.

  Deze tekst maakt duidelijk hoe wij huiskerken moeten bouwen. Niet door een vluchtig gesprek. Jezus verlangt van ons dat we een relatie opbouwen met een zgn. zoon van vrede en zijn huisgenoten. Een langdurig werk wat al onze energie kost. Van Paulus lezen we dat hij 3 jaar in de gemeente van Efeze bleef. Daarna zond hij andere arbeiders die kant op, o.a. Timoteüs.
  In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op het onderwerp: Discipelschap, een lifestyle.

  Vragen

  1. Wat is de organisatievorm die Jethro aan Mozes adviseerde?
  2. Ben jij bereid om Nederland geestelijk in bezit te nemen?
  3. Zie jij een taak voor jezelf weggelegd zoals Christus de 70 uitzond?

  Gebed: Vader vertel mij door Uw geest Uw plan met mijn leven. Ik weet dat ik tot mijn volle recht en bestemming kom als ik Uw wil doe. Werk Uw wil uit in mij en laat mij zijn wie U wilt dat ik ben.

Maak een gratis website.