kies voor u heden wie u zult dienen, deel 2: Vervulling van beloften geeft verwachting

08-05-2022

kies voor u heden wie u zult dienen, deel 1
Vervulling van beloften geeft verwachting
Lees Jozua 2 en Numeri 13

Vorige week ging het over het maken van keuzes. Keuzes die in lijn zijn met beloften van God en de daaraan verbonden voorwaarden.
In Jozua 1 vers 2 lezen we het volgende: 'sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.'
In Numeri 13: 2 lezen we dezelfde belofte: 'Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal.'
Beide keren gaat er een verkenning aan vooraf. Ik vroeg mij af of deze verkenning noodzakelijk is omdat God Zijn belofte al had gegeven.
Elke keer als God mensen uit stuurt om te verkennen is het ter bemoediging en soms ook om te beproeven.
Het volk wat uit slavernij komt (Numeri) gaat anders om met situaties als het volk wat uit de woestijn komt (Jozua).
Laten we beide verkenningen eens bekijken en leren wat slavernij en woestijn met ons doen.

Numeri 13
Mozes zendt niet zomaar verkenners uit, het zijn de hoofden van de stammen.
40 dagen blijven zij weg en constateren dat het land overloopt van melk en honing, echter het volk is sterk en de steden zijn ommuurd.
Na de 'debriefing' verspreiden zij een kwaad gerucht: 'Zij verslinden elkaar en er wonen reuzen.' Informatie die zij nog niet met Mozes hadden gedeeld. Het lijkt wel een vooringenomen houding waarin onderweg al is besloten om tegen het leiderschap van Mozes in te gaan. Er lijkt een complot gaande waarin 2 personen niet betrokken zijn, t.w. Kaleb en Jozua.
De Israëlieten vragen om een nieuwe leider die hen weer in slavernij brengt, terug naar Egypte. Echter 2 dappere mannen staan op en spreken in verwachting de belofte uit die God had gegeven. Een steniging blijft uit omdat God persoonlijk ingrijpt. De vernietiging van het volk blijft uit door de voorbede van Mozes. Echter God houdt de mannen die een kwaad gerucht hadden verspreid verantwoordelijk zodat zij voor Zijn aangezicht sterven.

Jozua 2
Jozua is een nieuw type leider. Beproefd en goed bevonden tijdens de uitzending van de 12 verspieders. Hij is één van de twee personen die uit de slavernij van Egypte is en het beloofde land mag betreden. Een type leider die heeft geleerd uit de situatie van slavernij en de woestijn. Iemand die de geestelijke lessen tot zich heeft genomen en heeft toegepast voor zichzelf en het volk.
Hij stuurt 2 verkenners uit met een open opdracht: 'Gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho.' Deze verkenners maken deel uit van een nieuwe generatie geboren in de woestijn. Een nomadenvolk wat gewend is om beslissingen te nemen en gevaren te trotseren. Deze verkenners zijn vrij waardoor zij keuzes kunnen maken los van angst. Zij zien en horen wat Rachab zegt. Voor hen is dit een bevestiging op de belofte van God. Zij hebben geloof in wat God gaat doen. Anders konden zij Rachab en haar familie niets beloven. Zij lijken volledig zelfstandig te handelen, uit de geest van Jozua en zo ook uit de Geest van God.

In de debriefing aan Jozua melden zij: 'Zeker, de HEERE heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst.'

Nog 2 verkenningen uit de Bijbel die ik je niet wil onthouden:
1. Gideon: 'En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.
Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp, en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen.' Richteren 7: 9-10
2. David: 'Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech, de Hethiet, en tegen Abisaï, de zoon van Zeruja, de broer van Joab: Wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Toen zei Abisaï: Ik ga met u mee. Zo kwamen David en Abisaï 's nachts bij het volk; en zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp, met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en het volk lagen rondom hem.' 1 Samuel 26: 6-7

Bij een verkenning is het erg belangrijk om te handelen in de Geest van je commandant.
Zijn opdracht moet je volledig kennen en begrijpen.
We zien bij alle verkenningen dat God de initiatiefnemer is en uitstuurt. Als Hij ons aanstelt voor het innemen van land, het heroveren van land op een vijand of het innemen van een positie zoals bij David, dan geeft Hij op voorhand al de uitkomst. In alle gevallen leidt Hij elke fase van de missie.
Laten wij verwachten dat Hij elke belofte uit Zijn Woord in vervulling doet gaan.

Gebed:

* Dank U wel Heer voor het contrast tussen de 2 en de 12 verspieders wat U geeft in Uw Woord. Handelen vanuit slavernij (onder de wet) of handelen vanuit de geest.

* Uw beloften zijn duidelijk: Vijanden worden aan ons uitgeleverd en Land aan ons om niet gegeven. Heer leer ons zien vanuit de geest van Jozua, van Yeshua.

* Heer leg een verwachting in ons hart zoals David, zoals Gideon, zoals Jozua.

* Heer wij bidden deze week voor Ferrie dat U hem vrijpleit van elke aanklacht. Dat hij op 23 mei door de militaire kamer in Arnhem op vrije voet wordt gesteld.

* Dank U Heer dat U elke belofte uit Uw Woord in vervulling doet gaan.

Maak een gratis website.