Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden

01-01-2024

Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Lees Lukas 19:45-48 en Jesaja 56:1-8


Op dit moment is bovenstaande titel nauwelijks voor te stellen. Het lijkt eerder de antichrist te zijn die zijn eenheid straks voor elkaar gaat krijgen door een schijnvrede en een wereldreligie onder een zogenaamd 'Abraham-akkoord'. Zijn gebedshuis, het Abrahamic-familyhouse, is al gereed.

Zijn uiteindelijke doel zal zijn om vanuit Jeruzalem te heersen.

In Daniël 9 vers 27 lezen we daarover: "En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is."

Jezus geeft een waarschuwing m.b.t. de gebeurtenissen van de tekst uit Daniël: "Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest, erop letten!" Mat.24:15

Het heeft weer allemaal te maken met posities, met macht.

Het is de positie die toebedeeld wordt aan het beest(de antichrist) door satan. Openbaring 13:1


In Markus 10:37 spreken 2 van Jezus' discipelen ook over posities: "En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter-, en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid."

Jezus keert hun uitspraak om en zegt: "wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn."

Het lijkt soms wel dat Jezus ALLES omkeert. Jakobus en Johannes, degenen die zo graag links en rechts van Jezus willen zitten, als Hij binnenkort plaatsneemt op Zijn troon in Jeruzalem, moeten verheugd zijn geweest toen Jezus ook fysiek alles omdraaide. Tafels, stoelen, geld en duiven vlogen letterlijk in het rond op het tempelplein. Eindelijk sloot hun Heer een beetje aan bij hun belevingswereld. Niet voor niets werden zij zonen van de donder genoemd. Een beetje vuur kon toch geen kwaad?

Johannes en Jakobus zullen waarschijnlijk gedacht hebben:

'Dit zal de aanloop naar de troonsbestijging zijn. Vanaf dit moment zien ze Jezus elke dag in de tempel spreken. Jeruzalem zal nu ook zien wat Jezus de afgelopen jaren overal in het land had gedaan. Iedereen in Jeruzalem heeft al gehoord over de genezing van Bartimeüs en ze hebben Hem binnengehaald als de nieuwe Koning. Jezus zal nu de troon bestijgen en zoals de schrift zegt: "Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid." Jes.9:6'


Jezus had al 3x Zijn lijden aangekondigd en toch begrepen zij maar niet wat Hij bedoelde.

In het bijzijn van de overpriesters en schriftgeleerden zei Hij: "Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?" Marcus 11:17

Mogelijk dacht Jezus aan Jesaja 56 vers 7 waar staat: "hen* zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken."

Jezus wil *'besnedenen en vreemden'(Jesaja 56:3-4) weer terugbrengen naar het hart van aanbidding. Zijn tempel zal een bedehuis worden voor alle volken.

Gebed brengt ons in een nederige houding, waarbij het niet meer gaat om onze positie, maar die van Hem.


Gebed:

* Dank U Heer dat het niet meer om ons gaat, maar om U.

* Wij danken U dat U ons zicht geeft op deze tijd, als het gruwel der verwoesting bijna staat opgesteld in Jeruzalem.

* Leer ons een nederige positie in te nemen aan Uw voeten Heer.

* Leer ons te dienen in Uw Koninkrijk.

* Geef ons het geestelijk onderscheid op de momenten dat ons vlees ons weer naar posities trekt.

* Laat ons zien op Uw positie aan de rechterhand van God de Vader.

* Dank U Heer dat U ons terugbrengt naar het hart van aanbidding.


Opwekking 548 De Muziek Vervaagt

Maak een gratis website.