Vang voor ons de vossen

25-02-2024

Lezen: Lukas 13:31-35


In Hooglied 2:15 staat: 'Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.' Een keer stuurde een zuster mij de volgende waarschuwing: 'Waakt voor de jonge vossen'. Ook vond ik een tijd terug een jonge vos die was aangereden. Dit was in 'Oud Vossemeer.'
Je begrijpt al dat ik iets met een vos moest doen.

Vossen staan bekend om hun sluwe streken, zij misleiden om hun prooi te kunnen pakken.
In Ezechiël 13:4 worden vossen in relatie gebracht met valse profeten: 'Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden, Israël'
In Lucas 13:32 wordt het politiek gezag, Herodes, door Jezus met een vos vergeleken: 'Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden. En Hij zei tegen hen: 'Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd.'  Wie zijn hier de vossen? Primair natuurlijk Herodes, maar in mijn beleving waren dat zeker ook de Farizeeën die dit tegen Jezus zeggen.

Ook deze religieuze vossen zijn een gevaar voor de wijngaard. Echter, Jezus doorziet de misleidende streek van deze vossen direct.

In het verhaal van Simson zien we dat vossen gebruikt werden om niet alleen de wijnoogst te verwoesten, maar ook het koren en de olijfbomen: 'En Simson ging op weg en ving driehonderd vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, alsook de wijngaarden en olijfbomen.' Richt.15:4-5

Dit is een prachtig verhaal met een bijzondere strategie, waarin vossen worden ingezet om koren, wijngaarden en olijfbomen van de vijand, de Filistijnen, te vernietigen. Koren, wijngaarden en olijfbomen zijn een beeld van Gods voorziening voor de mens, namelijk brood, wijn en olie. Als een volk goddeloos handelt of, zoals in dit verhaal, zich keert tegen de kinderen van God, dan neemt God Zijn voorziening weg

Wie zijn vandaag de dag de vossen en hoe herkennen wij hen?
Laten we eens kijken welke gedragseigenschappen wij aan een vos kunnen verbinden. Ik vond het volgende: Hij is stoutmoedig en sluw. De vos is verstandig en vindingrijk. Hij is een opportunist. De vos is in staat om zich constant aan te passen aan een nieuwe situatie en heeft een grote overlevingsdrang. De vos staat voor eenheid, onopvallendheid en aanpassingsvermogen, intelligentie, observatie en snelheid van denken en handelen.
Deze gedragseigenschappen en de Bijbelteksten die de vos in relatie brengen met valse profeten en Farizeeën en schriftgeleerden, doen mij denken aan wolven in schaapskleren.Het zijn personen die zich als christenen bewegen in de geestvervulde gemeente van God, zelfs als leiders.
Niet voor niets krijgen zowel de gemeente van Smyrna, als die van Philadelphia, te maken met mensen 'die zeggen dat zij Joden zijn, maar uit de synagoge van satan komen'. Openb.2:9 en 3:9
Toevallig zijn dit juist de twee gemeenten waar Jezus niets tegen heeft.

Het zijn de personen in de gemeente van Jezus Christus waarvan we lezen in Judas 1:4: 'Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.'

Het zijn de personen waarvan Timoteüs zegt: 'Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden.' 2Tim.3:5-6

De gemeente die de vossen hun gang laat gaan, kan op den duur zeggen: 'Gevallen is de kroon van ons hoofd! Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben! Hierom is ons hart ziek, om deze dingen zijn onze ogen verduisterd: vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen.' Klaagl.5:16-18

BIDDEN EN DANKEN:

* Heer geef ons de gave van geestelijke onderscheiding en leer ons hoe wij vossen kunnen herkennen;

* Heer wij danken U voor de lessen uit Uw Woord hoe wij vossen moeten vangen;

* Laat ons ook als Simson zijn en met gevouwen handen vossen vangen die het kamp van de vijand in brand steken;

* Heer laat ons discipelen worden die de wijngaard vrij maken van vossen;

* Heer geef ons overvloedig van Uw brood, wijn en olie.

Maak een gratis website.