Veteraan

02-04-2023

Lees Joh.3: 27-36

'Hij moet meer worden, maar ik minder.'
Na een uitzending naar oorlogsgebied ontvangt elke Nederlandse militair de veteranenstatus.
Ik ben zelf uitgezonden geweest naar Cambodja en Afghanistan. Omdat ik met FLO (functioneel leeftijdsontslag) ben, kan ik niet meer uitgezonden worden.
Er zijn dus veteranen in actieve dienst van defensie en veteranen buiten dienst.
Defensie geeft deze definitie aan een veteraan:
'Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.'

Vanaf het moment dat wij kozen voor Jezus, oftewel het koninkrijk van het licht, waren wij in oorlog met het koninkrijk van de duisternis.
Vanaf dat moment ben je uitgezonden, heb je een missie en ben je een veteraan.
We zien dat Jezus een missie geeft aan Zijn discipelen: Joh.20: 21 'Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.'
Of Matt.28:19 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'
Of Marcus 16:15 'Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.'
Of Hand.1:8 'u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.'

Wij zijn geroepen als veteranen in actieve dienst. Wij bevinden ons permanent in staat van oorlog. Johannes de Doper begreep dit toen hij zei: 'Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is.' Joh.3:27
Wij hebben een missie ontvangen vanuit de hemel. Het is een missie waarin wij zijn uitgezonden en niet meer terugkeren.
Toen ik vanuit Nederland naar Afghanistan vertrok, wist ik dat ik 5 maanden later weer zou terugkeren. Echter wij hebben eenmaal gekozen voor het koninkrijk van het licht en wij keren niet meer terug naar het koninkrijk van de duisternis. Wij blijven permanent op missie totdat Hij komt.
Vrijgekocht van deze duistere wereld wil zoveel zeggen dat je een ambassadeur bent van Gods koninkrijk in het koninkrijk van de duisternis, oftewel in het grote Babylon.
'Ik in Hem en Hij in mij' wil zoveel zeggen als 'Hij moet meer worden, maar ik minder.'
Als Jezus MEER in ons wordt dan gaan we vanuit een hemels perspectief denken, handelen en spreken. Dan nemen wij Zijn getuigenis aan en bevestigen daarmee dat God betrouwbaar en waarachtig is.
Veteranen van het koninkrijk van God getuigen niet van zichzelf en hun missies, maar zij getuigen van Jezus Christus en Zijn missie.
'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.' Op.19:10
Elia lijkt die geest van de profetie te vertegenwoordigen, een profeet met een permanente missie. Hij was in fysieke zin wegbereider voor Elisa en hij op zijn beurt van koning Jehu die voor herstel zorgde in Israël. In geestelijke zin is Elia de wegbereider van Jezus Christus.
Jezus zegt over Johannes de Doper: 'hij is Elia, die komen zou.
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.' Matt.11:14-15
Wat wil Jezus ons laten horen? En hoe zit het met de missie van Elia die voorzegd is door de profeet Maleachi: 'Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.' Mal.4:5

Hebben wij als kleine kudde met de Heilige Geest, ook de geest van Elia ontvangen?
Johannes de Doper is duidelijk als hij spreekt over 'gezondenen': 'Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.'
Als veteranen van God worden we geacht in Hem te zijn, en Hij is dan in ons. Als Hij in ons is dan hebben wij de geest van God zonder maat, oftewel overvloedig, en spreken wij woorden van God.


Gebed:

* Dank U wel Heer dat U ons een duidelijk 'mission statement' hebt gegeven.

* Dank U wel dat U komt en dat wij nu al met Uw geest de 'Achabs' en 'Izebels' van deze tijd kunnen onderscheiden.

* Dank U wel dat wij door de Heilige Geest de stem van de Bruidegom nu al horen.

* Dank U wel Jezus dat U meer wordt in ons en wij steeds minder.

* Heer wij getuigen en bevestigen dat U één en al waarheid bent, dat U door de Vader bent gezonden en Zijn woorden spreekt.

* Heer raak onze lippen aan met een gloeiende kool van het altaar, zodat ook wij kunnen spreken met de woorden van Jesaja: Zie, hier ben ik, zend mij.


I enter the Holy of Holies https://youtu.be/_jwVyo9nQvUMaak een gratis website.