Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen

08-01-2024

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen
Lees 1 Korintiërs 2

Wat heeft geen oog gezien? Wat heeft geen oor gehoord? Wat is in geen mensenhart opgekomen?
Het is in ieder geval dat wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben. Dat lezen we direct achter deze titel in 1 Kor.2:9.
Wat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben?
In Vers 10 lezen we dat het iets is wat God aan ons geopenbaard heeft: 'Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest.'

De antwoorden op bovenstaande vragen lijken zo simpel. Het geheimenis waar Paulus hier over spreekt heeft hij al verklapt in vers 2, waar staat: 'ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.'
Waarom dan toch zo'n geheimzinnigheid?
Paulus probeert hier uit te leggen dat het geheimenis van de dood en opstanding van Gods zoon, Jezus Christus, niet zomaar voor iedereen te begrijpen is.

Dat het niet voor iedereen te begrijpen is, werd voor mij bevestigd door de laatste zin uit dit hoofdstuk waar staat: 'Maar wij hebben de gedachten van Christus.'
Hoe zit het dan met deze tekst uit Jesaja 55: 'Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.'
Deze tekst heb ik al zo vaak van een broeder of zuster gehoord. Vaak wordt er dan nog bij gezegd: 'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.'
Dit is dus in strijd met de tekst 'Maar wij hebben de gedachten van Christus.'
Als wij de tekst in Jesaja 55 goed lezen, dan zien wij dat deze over goddelozen spreekt en niet over gelovigen. (Jesaja 55 vers 7)

Kunnen we concluderen dat Gods gedachten te kennen zijn als je de gedachten van Christus hebt?
Jezus zegt in Johannes 14 vers 9: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.'
Het antwoord op onze kernvraag, wat heeft geen oog gezien, geen oor gehoord en is in geen mensenhart opgekomen, moet dan zijn: 'Jezus Christus, en Die gekruisigd.'

In Korinthe 2 ontsluiert Paulus een grote misleiding, namelijk dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Het is zelfs Gods wil dat wij Zijn wegen doorgronden.
Gods wil is dat wij Zijn Woord dag en nacht overdenken, dat wij speuren en zoeken om Zijn wil voor ons leven te ontdekken. Dat wij aan Zijn vaderhart komen en vragen Papa, Abba, wat bedoelt U hiermee?

Vers 13 ontsluiert onze kernvraag voor een deel: 'Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.'
Vaak wordt dit vertaald met 'schrift met schrift vergelijken', echter dit woord spreekt over de wijsheid van God, die wij alleen kunnen doorgronden als wij de Geest van God hebben.
Jesaja 64 vers 4 ontsluiert onze kernvraag voor het andere deel: 'Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.'
Natuurlijk spreekt Jesaja hier over de verwachting van Jezus Christus.
Jesaja 64 eindigt met de woorden: 'Zou U zwijgen en ons al te zeer neerdrukken?'
Natuurlijk niet!

Het geloof in de gekruisigde en opgestane Jezus en de hoopvolle verwachting van Zijn wederkomst, geeft ons een vervulling van de Heilige Geest en laat ons Zien, Horen en Geloven met het hele hart.


Gebed:

* Heer wij danken U voor Uw vergoten bloed, dat door Uw bloed een geheel nieuw verbond tot stand is gekomen wat krachtig is en ons de geheimenissen van het kruis doet ontsluieren

* Wij prijzen Uw grote naam, naam boven alle namen, ons gegeven, opdat wij door Uw Geest mogen leven in een hoopvolle verwachting.

* Wij danken U dat wij mogen zien, horen en geloven de werken die U voor ons heeft voorbereid van voor de grondlegging der aarde.

* Heer leer ons geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken, zodat wij onze olielampen gevuld mogen hebben en klaar zijn voor Uw komst.

* Wij danken U, dat wij Uw gedachten mogen kennen en kunnen doorgronden door Jezus Christus, die gekruisigd en de Heilige Geest.

* Heer geef ons woorden voor onze familie, vrienden en kennissen die U niet waarlijk kennen. Geef ons woorden van kracht en bezonnenheid. Raak hen aan met de kracht van Uw Geest, opdat zij gaan zien, horen en geloven.

Maak een gratis website.