Wie zijn de 2 getuigen?

07-07-2024

HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN VAN GOD - deel 4
WIE ZIJN DE TWEE GETUIGEN?
Lezen: Openbaring 11

Openbaring 11 spreekt over de twee getuigen die optreden in de eerste periode van, wat ook wel genoemd wordt, de grote verdrukking: 'Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren en zij hebben macht om de wateren in bloed te veranderen en om de aarde met allerlei plagen te slaan, zo vaak zij willen.' Op.11:6
Kort geleden zei iemand tijdens het gebed: 'Heer mag ik nog even blijven, want ik wil deze dingen meemaken.'

We vroegen ons af: Zou dit voor de kinderen van God echt zo'n zware tijd zijn?
Zou deze tijd - van de twee getuigen - te maken hebben met 'het openbaar worden van de zonen van God'? Met 'de maat van de volheid van het zoonschap van God'? (Ef.4:13)
Is dit de tijd waarvan Jezus zegt: 'Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader' Joh.14:12
Het eerste vers van Op.11 spreekt volgens mij over een scheiding die er plaats zal vinden tussen Gods kinderen en de heidenen.
Gods kinderen bevinden zich op een plek waar zij God zullen aanbidden. Of zij nu zelf de tempel zijn of dat de tempel een geestelijke of fysieke plek is, laten we even in het midden: 'Sta op en meet de Tempel van GOD en het altaar en hen die daarin aanbidden.'
Opmeten spreekt in dat geval over oordeel of scheiding brengend tussen twee groepen.Er lijkt een bescherming over hen te rusten, want direct buiten de Tempel, in de buitenste voorhof, vinden hele andere dingen plaats: 'maar laat de hof, die binnen het Tempelcomplex ligt, erbuiten, meet die niet, want die is aan de volken (heidenen) gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.' Op.11:2

Even terug naar de vraag: Wie zijn de twee getuigen?
Vaak wordt gedacht dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn. Tenslotte staat er geschreven dat Elia zal terugkomen. We zagen Elia en Mozes ook al samen met Jezus op de Berg van Verheerlijking. Mozes en Elia vertegenwoordigen de wet en de profeten. Zij houden Gods standaard omhoog. En beiden zijn bekend met de grote wonderen die ons staan te wachten in de eindtijd.
In feite spreekt Openbaring 11 zelf ook al over wie de twee getuigen zijn: 'Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de Heer van heel de aarde staan.' Openbaring 11:4
In Zach.4:3 komen we dit beeld ook tegen: '..en twee olijfbomen steken boven hem (de kandelaar) uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder..'.
Zach.4:12 'Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien?'
Zach.4:14 'Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die voor de Here der ganse aarde staan.'
Deze olijfbomen voorzien de kandelaar van olie. Zouden dat ook hier Elia en Mozes kunnen zijn, 'de wet en de profeten' die de kandelaar van olie voorzien? Of/en Christus en de Heilige Geest?

In Openbaring 1 t/m 3 komen we tegen dat de kandelaren staan voor Gods gemeenten.
Laten we eens wat feiten op een rijtje zetten over de twee getuigen:
- Deze twee getuigen worden gedood, zij worden na 3 ½ dag uit de dood opgewekt en opgenomen in de Hemel. Bijna identiek aan de dood en opstanding van Jezus.
- Deze twee getuigen worden in Zacharia 4:14 ook 'zonen van God' genoemd: 'Toen zei Hij: Dat zijn de twee met olijfolie gezalfde zonen die voor de Heer van heel de aarde staan.'
- Ik krijg de indruk dat deze twee getuigen de antichrist 1260 dagen lang zijn troonsbestijging weerhouden, net als de weerhouder in 2 Tess.2:6: 'Jullie weten nu wat hem nog weerhoudt, opdat hij op zijn tijd geopenbaard zal worden.'
- Deze twee getuigen worden weggenomen naar God en Zijn Troon, net als de 144.000: 'Zij zongen wat klonk als een volkomen nieuw lied voor de Troon en voor de vier levende wezens en voor de oudsten en niemand kon dit loflied leren, alleen de honderdvierenveertigduizend die van de aarde vrijgekocht waren.' Openbaring 14:3
- Deze twee getuigen worden weggenomen (naar God en Zijn troon), net als dat de weerhouder weggenomen wordt: 'Maar als wat nu nog weerhoudt uit het midden weggenomen wordt, zal de goddeloze zelf geopenbaard worden' 2Tes.2:7-8
- Deze twee getuigen doen hun getuigenis op aarde horen tot aan de 7e bazuin (Op.11:15), naar wat ik begrijp tot aan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, net als de weerhouder, net als de 144.000. Zijn zij de zonen van God waar de schepping reikhalzend naar uitziet? Rom.8:19

Van de twee getuigen weten wij dat zij bij de komst van het beest en vlak voor de 7e bazuin en de wederkomst van de Here Jezus, worden opgenomen. Ook dit is weer in lijn met de 144.000 die als EERSTEN van de oogst binnengehaald worden : 'Dezen zijn vrijgekocht uit de mensen als eerstelingen voor GOD en voor het Lam.' Op.14:4
Zijn zij de gemeente/kandelaar Philadelphia tegen wie Jezus zegt: 'Omdat je het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal Ik ook jou bewaren voor de verzoeking die over heel de bewoonde wereld zal komen om hen die op de aarde wonen te verzoeken'? Op.2:10
Zijn zij de gemeente/kandelaar Smyrna tegen wie Jezus zegt: 'Wees trouw tot de dood en Ik zal jullie de krans van het Leven geven'? Op.3:10
Ik sluit niet uit dat de twee getuigen te maken hebben met Mozes en Elia, maar denk eens na over een gezamenlijk optreden met hen die het Woord van God en het getuigenis van Jezus hebben.

DANKEN EN BIDDEN:

* Heer 'ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.' Rom.8:23
* Heer wij willen U danken voor een grote wolk van getuigen om ons heen in deze tijd.
* Heer wij danken U dat het getuigenis van Jezus, de Geest van de profetie is. Op.19:10
* Heer werk al deze geheimenissen uit in onze levens en blaas Uw levensadem in ons.
* Heer help ons te herkennen wanneer de twee getuigen optreden. Wie ze zijn, wie ook de twee olijfbomen zijn en de twee kandelaren. Doe ons de samenhang ontdekken van Uw Woord en de tijd waarin we leven.
* Heer, wilt U ons laten zien wat het betekent om het Woord van God en het getuigenis van Jezus te hebben. Op.1:2; Op.1:9; Op.6:9; Op.19:10
* Heer wij bidden U voor het openbaar worden van de zonen van God!

Maak een gratis website.