Zevenvoudig gelouterd

23-03-2024

zevenvoudig gelouterd
Lezen Psalm 12

In de afgelopen weken hebben we gesproken over Spreuken 6: Zes dingen die de Here haat, zelfs zeven die een gruwel zijn voor Zijn ziel. Zeven waarschuwingen van God, door Salomo uitgesproken, aan het volk.
We hebben het gehad over Jesaja 5 waarin een zesvoudig wee wordt uitgesproken: Zes waarschuwingen van God, door Jesaja uitgesproken, mogelijk aan koningen van o.a. Juda en Israël. Van Jesaja weten we dat hij toegang had tot de koningen van zijn tijd.
We hebben het gehad over een zevenvoudig wee wat wordt uitgesproken door Jezus over de farizeeën en schriftgeleerden.
Na deze drie overdenkingen konden wij concluderen dat deze waarschuwingen veel op elkaar lijken. Nog eenmaal de opsomming uit Spreuken 6: 'hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.'
Als wij deze hoofdstukken nog eens nader bekijken zien we dat het waarschuwingen zijn gericht aan het volk(Salomo), het politiek gezag(Jesaja) en het geestelijk gezag(Jezus).
Stuk voor stuk zijn het oproepen tot bekering.

Deze week wil ik nadenken over wat bescherming biedt tegen de dingen die God haat, oftewel een zevenvoudige loutering door Gods Woord.
Psalm 12 vers 7 zegt: 'De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.' Psalm 12:7
David beseft als geen ander dat alle levensbronnen uit God zijn en uit Zijn Woord: 'Want Hij spreekt en het is er , Hij gebiedt en het staat er.' Psalm 33:9
Als David Psalm 12 dicht ervaart hij mogelijk hetzelfde kwaad als Salomo, Jesaja en Jezus, maar ook hetzelfde als ons in deze dagen. Kijk maar naar de eerste twee verzen: 'Red, o HEERE, want de trouwe vriend is er niet meer, want de betrouwbaren zijn onder de mensenkinderen uitgeroeid. Zij spreken bedrieglijk onder elkaar, met een lip vol vleierijen, dubbelhartig spreken zij.'
Als wij de verzen 3, 4 en 5 lezen van deze Psalm kunnen we niets anders concluderen dat, net als bij de 7 waarschuwingen, hoogmoed ten grondslag ligt: 'Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen; dubbelhartig spreekt men. Laat de HEERE alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Zij zeggen: Met onze tong zullen wij de overhand hebben! Onze lippen zijn van ons! Wie is heer over ons?'
Dit gedrag is de reden dat onze Heer opstaat en bescherming biedt aan Zijn nageslacht: 'Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen.' vers 6
Dit is de tijd waarin de Heer Zijn trouw laat zien en Zijn beloften van het gesproken Woord nakomt, want Zijn woorden zijn 'als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.'
Juist in een tijd wanneer 'Overal goddelozen ronddraven en de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden,'(citaat uit vers 9) mogen wij de belofte ontvangen waarin
'Ú, HEERE, ons zal bewaren, U zult ons beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig.' (citaat uit vers 8), want:
'Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.' 2 Sam.22:31


Danken en bidden: Proclamaties over Gods Woord, uit het Woord

* 'Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. ' Hebreeën 4:12

* ' Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,' 2 Timotheüs 3:16

* 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. ' Psalm 119:105

*'Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. ' Jesaja 40:8

* 'Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. ' Psalm 18:31

* ' De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.' Mattheüs 24:35

* ' Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.' Psalm 119:130

* 'Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 'Mattheüs 4:4

* 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ' Johannes 1:1

* 'En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, ' 1 Petrus 2:2

* 'U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt. ' Psalm 119:114

* 'zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. ' Jesaja 55:11

* 'Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. ' Deuteronomium 8:3

* ' En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.' Johannes 1:14

* 'Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. ' Johannes 15:7

* 'Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. ' Spreuken 4:20

* 'Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart. ' Kolossenzen 3:16

* ' Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.' Spreuken 30:5


Uw woord is een lamp voor mijn voet | psalm 119:53 | met tekst | Jijdaar.nl


Maak een gratis website.