Bartimeus

10-12-2023

Bartiméus
Lees Matt.20:29-34; Lucas 18: 35-43

In 3 hoofdstukken vinden we het verhaal van Bartimeüs. In Matteüs wordt over 2 blinden gesproken, terwijl er in Marcus en Lucas alleen over Bartiméus wordt gesproken. We kunnen aannemen dat het om dezelfde gebeurtenis gaat, omdat het in alle 3 de hoofdstukken vooraf gaat aan de intocht in Jeruzalem.
Voor de ontmoeting met Bartiméus lezen we over Jezus' aankondiging van Zijn lijden, maar ook zien we een discussie van 2 discipelen over wie de belangrijkste zal zijn in het Koninkrijk.

Met het naderen van Jeruzalem, lijkt het steeds onrustiger te worden rondom Jezus.
Echter, Jezus zelf bewaart alle rust en antwoordt als Zijn naam wordt aangeroepen: 'Jezus, Zoon van David, heb ontferming.'
Het valt mij op dat Jezus Zijn volgelingen op deze roepstem reageren met afwijzing, zij bestraften Bartimeus en legde hem het zwijgen op. Eigenlijk zeggen zij ook, net als de 2 discipelen: 'Ik ben de belangrijkste in het Koninkrijk'.
In alle rust draait Jezus de situatie om en zegt: 'Roep hem.'
De menigte rond Jezus lijkt weer te begrijpen waar het Jezus omgaat en beseffen dat er iets gaat gebeuren als zij tegen Bartiméus zeggen: 'Hebt goede moed, sta op, Hij roept u.'
Het lijkt wel of Jezus met het openen van de ogen van Bartiméus, ook de ogen opent van Zijn discipelen.

Bartimeus werpt zijn bovenkleed af en gaat naar Jezus. Een bovenkleed staat in de Bijbel vaak voor identiteit, voor wie je bent. Tegelijkertijd wordt je onderkleed zichtbaar, een vorm van naaktheid. Bartimeus lijkt zich op dit moment ten volle bewust Wie Jezus is, de zoon van David, de beloofde Messias.
Bartimeus is het beeld van een Israeliet die ziende wordt. Hij legt zijn oude leven af en ontvangt niet alleen genezing, maar ook een heel nieuw leven.

Bartimeus betekent zoon van Timeüs. In het Grieks is zijn naam Bartimaios. 'Tima' betekent onrein, maar kan ook eer, waarde en prijs betekenen. Zo ontdekken we dat de zoon van een onrein persoon door Jezus wordt geëerd, doordat Jezus laat zien dat Bartimeus van waarde is en dat Jezus er de hoogste prijs voor over had om hem vrij te kopen.

We lazen dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de toestand van Bartimeus. Dit zien we ook op andere momenten, o.a. bij de dood van Zijn vriend Lazarus, maar ook toen Hij de schare zag, werd Hij met innerlijke ontferming bewogen(Mat.9:36) en toen Hij Jeruzalem zag werd Hij met innerlijke ontferming bewogen. (Lucas 19:41).
Het valt mij op dat innerlijke ontferming bij Jezus vaak te maken heeft met blindheid.

Het is Zijn uitdrukkelijke wens om deze wereld te genezen van blindheid.
Bartimeus volgde Hem gelijk. Dit zal de reactie moeten zijn op genezing van fysieke en geestelijke blindheid.
Bartiméus zijn uitspraak, 'Zoon van David', had direct een effect, want toen Jezus even later Jeruzalem binnenkwam, riep de menigte: 'Hosanna, de zoon van David, Gezegend Hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen.'

Jezus vraagt ook aan ons: 'Wat wilt u dat Ik doen zal?'
Laten wij dan antwoorden: 'Rabboni, dat ik ziende mag worden.'


Gebed:

* Heer laat de wereld ZIENDE worden.

* Toon Uw majesteit en Uw kracht opdat elke knie zal buigen en belijden dat U Heer bent.

* Heer wij danken U dat U bent gekomen om te redden wat door de wereld is verworpen.

* Heer wij verwerpen de leugengeest die op deze wereld rust.

* wij verwerpen alle leugens van de wereldtop COP28 waarin de mens zich moet onderwerpen aan de schepping, de zgn. groene agenda en groene kerk.

* Heer wij onderwerpen ons aan U en Uw Woord, wat zegt dat wij zullen heersen over de schepping.

* Heer maak ons ziende, haal de bedekking van Uw gemeente.

* Heer wij verlangen naar echtheid

Opwekking 623 - Laat het huis gevuld zijn


Maak een gratis website.