Ben jij Zijn Sabbatsrust binnen gegaan?

20-11-2021

Lees Jozua 7

'Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.' Hebreeën 4: 8-10

Bovenstaande vraag bedoel ik zowel fysiek als geestelijk. Misschien kan ik ook wel zeggen 'oudtestamentisch' en 'nieuwtestamentisch'. Ik geloof dat God beiden voor ogen heeft. Soms is het te gemakkelijk om te zeggen dat je geestelijk ergens bent binnen gegaan terwijl je het fysiek nog niet uitvoert. Dit heet ongehoorzaamheid en is verbonden aan de oerzonde van trots.

Toen Gods volk door de Jordaan het beloofde land was binnen getrokken en Jericho had verslagen, was er één man ongehoorzaam, Achan. Daarmee riep hij een vloek af over het gehele volk.
Jozua was ten einde raad en God spreekt:
'13 Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet.'
De Heer heeft een HEILIG volk voor ogen. Zeker nu het door het waterbad van de Jordaan is gegaan. Het waterbad van de Rode zee bracht verlossing en bevrijding van Egypte. De Jordaan had een zuiver volk moeten voortbrengen zonder vermenging met zonde, heidense volken en hun afgoderij.
Daarom lezen we in vers 24-26 hoe God door de hand van Jozua het volk weer zuivert in het dal van Achor. Achor betekent: in het ongeluk storten. Maar buiten een oordeel-plaats is Achor is ook een plaats van berouw, bekering en ommekeer.
Achar is a.h.w. een woestijnplaats, een dal vol schaduw van de dood, wat wij soms zo keihard nodig hebben om te ontdekken wie God is. Waar de Heer weer een deur van Hoop wil geven naar de schaapskooi:
Hosea 2: 13-14 'Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.'

Het geheimenis is dat het gaat om het waarlijk zoeken van God. God zegt bij monde van Jesaja: 'Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.' Jes.65: 10
We zien hier dat God alles weer omdraait. Hoe mooi komt Psalm 23 terug in deze verzen. Zal David met zijn schapen op de vlakte van Saron hebben gelopen toen hij Psalm 23 schreef? Beschreef hij het dal van Achor als dal vol schaduw van de dood?
God kan alles omdraaien en laat Zijn licht schijnen in de duisternis en de duisternis ZAL wijken.

Een kort getuigenis:
In Afghanistan breekt het voorjaar in februari al aan. Onze 'Combat Out Post' was gelegen op een hoge heuvel. Vanuit de wachtpost zag ik hoe de bloesem aan de amandelbomen kwam en hoe de woestijn ging bloeien als een roos:
'De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.' Jesaja 35: 1-2

In Hooglied 2: 1-2 kunnen we lezen dat jij zo'n Roos van Saron bent. Wij zijn geroepen om te bloeien op woestijngrond:
'Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Als een lelie tussen de distels, zo is Mijn vriendin tussen de meisjes.'
Een prachtig beeld van de bruid en de bruidegom (vers 3-5). De bruid zingt zelfs dat zij ziek van liefde is voor de bruidegom. vers 5
Ben jij ziek van liefde voor Jezus? Ben jij Zijn sabbatsrust binnen gegaan?

Dit is Zijn belofte:
'Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden.
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.' Jesaja 55: 12-13

Opwekking 266: Heer U leidde mij in de wildernis
https://youtu.be/ojXZ34-4hgg

Gebed:

* Dank U Heer dat U mij regelmatig in de wildernis leidt, in het dal van Achor. Want daar kunt U tot mijn hart spreken.

* Heer laat ons een Jozua zijn die zich de belofte toe-eigenen: 'Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven'

* Heer maak ons krachtig in Uw voorwaarde: 'wees sterk en zeer moedig.'

* Heer laat ons staande blijven tegen de Kanaänieten in ons leven. Wij gebieden angst te wijken zodat wij niet op de vlucht slaan, maar standvastig en vastberaden weerstand bieden tegen elke macht uit de hel.

* Heer bescherm ons en geef ons geestelijk onderscheid als mensen ons in het ongeluk willen storten (Achor)

* Maak ons dal van Achor tot een deur van HOOP.

* Laat ons bloeien als een roos op de vlakte van Saron.

* Dank U Heer Jezus dat U ons zuivert als puur goud.

* Dank U Heer dat wij Uw sabbatsrust mogen binnen gaan.


Maak een gratis website.