Wanneer oordelen, deel 2

28-08-2023

BEOORDELEN
Lezen: 1 Korinthe 4

Paulus was bij de Korinthiërs geweest en ontvangt slechte berichten over hun gedrag. Zij lijken zichzelf niet als geestelijk volwassen christenen te gedragen en hij schrijft een vermanende brief waarin hij één en ander aan de kaak stelt. Paulus is als stichter van die gemeente in de positie om dit te doen. Zij blazen hoog van de toren en hebben een hoogmoedige houding naar elkaar. Zij laten zich tegenover elkaar voorstaan op de leraar die zij aanhangen. (1Kor.1:12,13)

In 1 Kor.2 vers 15 wordt gezegd:
'De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.'
Met de geestelijke mens bedoelt Paulus de wedergeboren christen, een mens die door zijn geloof in Jezus Christus, de doop in de Heilige Geest, en door gehoorzaamheid aan het Woord in spreken en levensstijl in staat is te denken in overeenstemming met het Woord. Deze mens wordt geacht alles te beoordelen. De Geest moet immers heersen over het vlees. Beoordelen is inzicht zoeken, een beschouwende houding aannemen, gedrag en woorden toetsen aan Gods Woord, en tot een uitspraak komen.Beoordelen leidt dus tot een oordeel. Moeten we dit nu wel of niet doen?

Als we goed lezen in hoofdstuk 4, dan horen we Paulus zeggen dat er mensen zijn die slecht over hem spreken. Dit heeft niets te maken met een beoordeling volgens Bijbelse standaard of normering, maar met roddel en achterklap: 'Heb je gehoord dat...'
Dit is een oordeel dat boven het Woord uitstijgt, een oordeel waarin wij onszelf op de troon van God zetten, ons verheffen boven onze naaste. Dit is het oordeel waarvan Paulus zegt (vers 6b): 'Bedenk niets bóven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de één, boven de ander verheft.'

Een beoordeling vanuit een verkeerde en on-geestelijke hartsgesteldheid moeten we dus achterwege laten.
Paulus spreekt over de rijkdom die de gemeente van Korinthe door het Woord ontvangen heeft. Hij geeft aan hoe hij en de andere apostelen door de mensen 'veracht en als ter dood veroordeeld behandeld worden'. Sommigen blazen zichzelf dus op terwijl de echte apostelen vernederd worden. Hij benoemt van vers 7 t/m 13 alle contrasten tussen de apostelen en de gemeente van Korinthe en toont daarmee aan hoe wereldgelijkvormig zij zijn geworden.
Daarna doet hij een oproep om zijn navolgers te worden. vers 16
Alleen de geestelijke mens is in staat om te oordelen. Daarom zegt Paulus: 'Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God.' 1 Kor.4:1

Alleen geestelijke mensen kunnen beheerders van de geheimenissen van God zijn.
Zij zijn door de Heilige Geest in staat om geestelijk te onderscheiden. Elk geestelijk onderscheid zal altijd in lijn zijn met Gods Woord. Beoordelen is dus zeer Bijbels en zelfs een vereiste voor elke geestvervulde christen. Maar wel met een hart vol bewogenheid als van een vader. (vers 14,15)
Ze hadden geen duizend leraren nodig, maar ze hadden liefdevolle correctie nodig, als van een vader.
Laten wij ook onszelf beoordelen en laten terechtwijzen door het Woord, zodat ons leven gaat beantwoorden aan dat Woord.
Vers 20: 'Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht'


DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U dat U ons beoordeelt. Dat U dat doet omdat U het beste met ons voor heeft. Het wandelen in Uw wegen verzekert ons van Uw zegen en bescherming, en een hoopvolle toekomst met U.
* Leer ons oorzaak en gevolg te doorzien in geestelijke zaken.
* Leer ons onszelf te beoordelen naar Uw Woord.
* Help ons om eerst naar U te gaan als iemand ons oordeelt.
* Leer ons om eerlijk met elkaar te spreken over of ons leven beantwoordt aan Uw Woord.
* Dank U wel dat Uw Woord vol kracht is.
* Dank U dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag (Jak.6 16)
* Help ons om ook dit jaar trouw te zijn in gebed en het zoeken van U.

Maak een gratis website.