De lendenen van koningen zal Ik ontgorden

24-09-2023

Lees Jesaja 44:24 t/m 45:13

'Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand'  Jes.45:1

Kores, ook bekend als Cyrus de Grote of Cyrus van Perzië, was de stichter van het Perzische Rijk. Als Sjahansjah, koning van koningen, veroverde hij onder andere Medië, Lydië en Babylon. Wordt hier door de profeet Jesaja een vergelijking gemaakt met de Here Jezus? Tenslotte wordt hij hier genoemd Zijn gezalfde.
In Jes.44 vers 28 zegt Hij: 'Hij is Mijn herder.'
Jesaja 45 vers 13 is nog duidelijker: 'Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik rechtmaken. Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder geschenk, zegt de HEERE van de legermachten.'
Nehemia mocht van Koning Kores Jeruzalem, dat verwoest was door de Babyloniërs, opbouwen. Hij liet ook de ballingen vrij. In plaats van een borgtocht, voorzag Koning Kores in alle voorwaarden en materialen voor de bouw. Neh.2:1-7
Een tweede vervulling van deze profetie mogen we zien in de komst van Jezus Christus. Hij heeft ons als ballingen van het Grote Babylon vrijgekocht door Zijn bloed en Hij is naar de Vader gegaan om voor ons een huis gereed te maken: 'In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.' Joh.14:2

Hoe mooi is het dat we vandaag op Jom Kippoer, Grote Verzoendag, mogen zien op het verzoenend werk van Jezus Christus aan het kruis.
Door Zijn dood, opstanding en opname, zet Jezus Zijn verzoenend werk vanuit de Hemel voort. In Zijn Geest worden wij uitgestuurd om mensen tot Zijn discipelen te maken. Hij zegt: 'Zoals de Vader Mij zendt, zo zendt Ik ook u.' Joh.20:21
Hij doet dat in vol vertrouwen, omdat 'Hij de overheden en de machten heeft ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.' Kol.2:15

We leven in een tijd dat elke leugen openbaar zal worden, want de Heer die de hemel uitspant en de aarde uitspreidt zal de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreken, Hij maakt waarzeggers waanzinnig en maakt de kennis van wijzen tot dwaasheid. Jes.44:25
Hij zal het Woord van Jezus Christus en de profeten doen uitkomen en een nieuw Jeruzalem bewoonbaar maken. Jes.24:26
Hoe?  'de lendenen van koningen zal Ik ontgorden'  Jes.45:2.
Hij zal hun de gordels van hún waarheid afnemen.
'Bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken.' Jes.45:2
Brons is een hard en sterk materiaal, een mengsel van koper en tin, echter dit sterke en harde verzet en de weerstand tegen de Almachtige wordt verbroken. Machten van rebellie, afgoderij, toverij en ongezeggelijkheid worden de mond gesnoerd. Ketens worden verbroken, gevangenen worden vrijgelaten. De verborgen rijkdom van het Koninkrijk der Hemelen wordt zichtbaar voor de hele wereld, 'opdat u zult weten dat Ik de Heere ben', Jes.45:3

God zal Israël omgorden. Hij zal Zijn kinderen omkleden met een gordel van waarheid, 'opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is.' Jes.45:6
'Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt.' Jes.45:9

De grootste leugens van deze eeuw zullen binnenkort openbaar worden. Een wereld die de zon, de Baal heeft aanbeden, wordt teruggeworpen naar een wereld die is gefundeerd op Gods pilaren, een wereld waarop God gezeten is, boven aan het hemelgewelf.


Gebed:

* Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam. Die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd Tonen het wonder van Uw heerlijkheid

Opwekking met tekst 482 De Heer onze God

* Dank U Heer dat de valse waarheid van de lendenen van koningen wordt afgenomen.

* Dank U Heer dat wij in DE WAARHEID mogen wandelen. Dat Jezus Christus de waarheid in persoon is, dat Uw Woord waarheid is, dat Uw Geest waarheid spreekt, dat onze lendenen omgord mogen zijn met de gordel van waarheid.

https://youtu.be/l1HVwYkPD2E?si=ic3DxKp2CyEwSXHG

https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/bijbelteksten-en-conclusie-wat-de-eeuwige-over-de-aarde-zegt/Maak een gratis website.