Een tijd van benauwdheid voor Jakob

01-02-2024

Lees Jeremia 30

'Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.' Jer.30:7
Voor Jeremia is het allemaal wel duidelijk wat God hier spreekt.
Jeremia had als Israeliet alle overleveringen meegekregen van zijn ouders. Elke Pesach opnieuw werd de bevrijding uit Egypte herdacht.
Het nageslacht van Jakob werd letterlijk door God bevrijd uit de slavernij van Egypte.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen.
Zijn volk is immers in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Jeremia had de taak gekregen om Israël op te roepen tot bekering. De afloop kennen wij, zij bekeerden zich niet en werden gedeporteerd naar Babylon.

Ik kan mij voorstellen dat Jeremia af en toe twijfelt voor welke periode een boodschap van de Heer is. Israël maakt weliswaar zware dingen mee, maar God spreekt regelmatig over een periode die Hij aanduidt met een dag. Kan dit die periode zijn?
Jeremia heeft dat zeker gedacht als we lezen in Jer.46: 26,27: 'Ik zal hen geven in de hand van hen die hen naar het leven staan, zowel in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, als in de hand van zijn dienaren. Maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van weleer, spreekt de HEERE. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
wees niet ontsteld, Israël! Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn,

Zou dit nog een latere vervulling kunnen hebben? 'Rust hebben en zonder zorgen zijn' lijkt een utopie.
Jeremia wist uit de schriften van de komst van de Messias. Ook hij heeft mogelijk psalm 2 bezongen: 'Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.'

Inmiddels weten wij dat de komst van de Messias Jezus Christus nog niet de verwachte verlossing bracht zoals beschreven in Jeremia 30.
Zal er dan nog een periode van volledige vervulling zijn?
In vers 11 lezen we namelijk over een periode die nog niet vervuld is: 'Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb.'

Op 14 mei 1948 dachten velen de vervulling van deze profetie te zien gebeuren. Nota Bene vlak na de periode dat Hitler zijn duizendjarig vrederijk wilde oprichten. Er wordt wel beweerd dat Hitler een messiascomplex had, hij dacht dat hij een uitverkoren volk leidde, dat aan een kruistocht bezig was tegen het vleesgeworden kwaad: de Joden. Was de 2e wereldoorlog dan de tijd van benauwdheid voor Jakob? En was de wederopstanding van het Joodse volk in 1948 de verlossing daaruit?
Helaas is dit niet het geval, want zoals de Heer bij de verlossing uit Egypte een einde maakte aan de Farao en zijn leger, zo zal de Heer met de verlossing een einde maken aan de heidense volken zoals te lezen is in Joël 3:12: 'De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.'

Nog even terug naar onze kerntekst in vers 7: 'Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij.' Deze tijd van benauwdheid wordt beschreven in Mattheüs 24: 21-22: 'Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.'


Danken en bidden:

* Heer, wij willen u danken dat U de tijd van benauwdheid voor Jakob zal verkorten ter wille van de uitverkorenen. naar Mat.24:22

* Heer wij danken U dat U een keer brengt in het lot van Juda en Israël en dat U hen terugbrengt in het land dat U hun vaderen heeft gegeven. naar Jer.30:3

* Als U Jakob verlost en doet terugkeren uit verre landen, zal het rust hebben, zonder zorgen zijn en zal niemand hem schrik aanjagen. naar Jer.30:10

* Heer wij danken U dat U het oordeel zal vellen over de heidenvolken

* Heer wij danken U voor fysiek en geestelijk herstel, dat U alle wonden doet genezen. naar Jer.30:17

* Heer wij danken U dat U een omkeer brengt in de gevangenschap van de tenten van Jakob, dat U zich zal ontfermen over zijn woningen, de stad zal herbouwen en het paleis zijn rechtmatige plaats krijgt. naar Jer.30:18

* Heer wij prijzen Uw grote naam vanwege de dankzegging die uit zal gaan en het geluid van vrolijke mensen. U zal hen talrijk maken en tot aanzien brengen. Zijn gemeente zal voor Uw aangezicht bevestigd worden. naar Jer.30:19-20

* U Here Jezus Christus zal de Machtige Israëls zijn! naar Jer.30:21


Maak een gratis website.