Een verbondsluiting

18-11-2023

Lees Galaten 4: 21-31


Op 14 december 1988 trouwde ik met Ingrid. Wat ik toen niet besefte, maar nu des te meer, is dat wij een verbond sloten waaraan God Zijn kracht en autoriteit verleent.
Een verbond is een verbond omdat het een afspraak is tussen beide partijen. Bij een verbond horen wederzijdse beloften, b.v. dat ik Ingrid trouw blijf totdat de dood ons scheidt.
De beloften van weerskanten kunnen dus verschillen.
Een belofte is niet per definitie een verbond, want een belofte kan eenzijdig zijn, terwijl een verbond een afspraak is tussen 2 personen waardoor je letterlijk een verbintenis aangaat.
De Heer vraagt aan mij de belofte om Ingrid lief te hebben zoals Christus de gemeente lief had. Ef.5: 25
Zo sluit God ook verbonden met daaraan gekoppeld beloften.
We onderscheiden in Galaten 4 vers 25 en 26, 2 verbonden:
'deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.'
We onderscheiden dus een oud verbond en een nieuw verbond, dat van de wet en dat van de Geest.
Voordat het verbond op de berg Sinaï bekrachtigd kon worden pleegde Zijn bruid, Israël, al overspel, wat in feite afgoderij is.
In o.a. Jeremia kunnen we lezen dat God dit verbond heeft verbroken: 'Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.' Jer. 3:8
Het oude verbond van God heeft dus afgedaan, of toch niet?
De Hebreeënbrief lijkt hier een antwoord op te geven: 'Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.' Hebr.8: 12-13

Is er dan nog een clausule verborgen in het verbond met God? Een clausule welke het mogelijk maakt voor de vrouw om weer terug te komen bij haar man? Want deze tekst suggereert dat er nog steeds mensen leven in dat oude verbond, een verbond wat op het punt staat te verdwijnen. Toch wil God hun genadig zijn in een eeuwigdurend verbond.
Wat is dan dat eeuwigdurende verbond?
Misschien moeten we eens kijken naar het verbond wat God sluit met Abraham:
'En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven! God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.' Gen.17:18-19
Wat is dan dat nageslacht? Over dit nageslacht lezen we in de belofte aan Isaak:
'Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden' Gen.26:4 Alle volken? Inderdaad, want in Galaten 3 vers 29 lezen we: 'En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.'
Het nieuwe verbond lag al lang verborgen in de beloften aan Abraham en Isaak.
Daarom wordt er ook in het geval van Isaak gesproken over de zoon der belofte en in het geval van Hagar en Ismael, over slavernij.

Hoe staan wij in Gods verbond? Lees het boek Hosea nog eens!
Vanuit Zijn eeuwigdurende belofte wil God een door de Geest vervuld huwelijk aangaan.
Gods uitdrukkelijke wil ten aanzien van eenwording staat in Johannes 17 vers 21: 'opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn'
Zijn gemeenschap is Zijn shelter, Zijn veilige plaats welke Hij voor ons bedoeld heeft.

Gebed
* Heer leer ons wat Uw verbond inhoud!
* Het oude verbond kwam uit hetzelfde hart als het nieuwe verbond. U bent onveranderlijk.
* Wij danken U voor Uw genade en Uw trouw aan Uw verbond en beloften.
* Heer vergeef ons onze schulden en laat ons onze ontrouw zien.
* Dank U wel dat wij op grond van belijden, door Uw bloed, elke keer weer opnieuw mogen beginnen. Niet als een startpunt, maar gewoon waar we waren gebleven in onze relatie met U
* Dank U wel dat U een God van relatie bent en dat het Uw uitdrukkelijke wil is dat wij in die relatie met anderen staan, zodat U Uw Koninkrijk kan bouwen op Uw fundament Jezus Christus!


Maak een gratis website.