Easter of Passover - Ga in Mijn ritme!

30-03-2024

Ga in Mijn ritme
Lees Daniël 7

Daniël 7:25 'Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.'
Wie is deze persoon? In de voorgaande verzen lezen wij dat hij een koning is die voortkomt uit het rijk van het vierde dier. Dit is het eindtijdrijk wat in vers 7 wordt omschreven als: 'schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns.'
Deze 10 hoorns zijn 10 koningen. 3 van deze koningen zullen plaats moeten maken voor hem. Hij zal hen zelfs vernederen. vers 24
In Daniël 11:36 lezen wij ook over deze koning: 'Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.'
Hij zal de heerser zijn van het anti-christelijk systeem wat in de eindtijd zal opstaan. Openbaring 13 beschrijft het als een beest dat uit de zee opkomt met 10 hoorns. De uitvoerende macht van dit beest is de antichrist, welke zijn macht ontvangt van de satan.
Zijn doel is 'bepaalde tijden en de wet te veranderen'.
Waarom wil deze persoon tijden en de wet veranderen en in hoeverre is hij of het antichristelijk systeem daarin geslaagd?

Wij zijn als mensen bedoeld om in het ritme van de Hemel te bewegen. In Genesis 3 zien wij al dat de slang erin slaagde om dit ritme te verstoren, waardoor de mens werd afgesneden van God. Zo is het met ons ook, als wij andere wetten gaan aanhangen en uit het ritme van God bewegen, dan treedt er scheiding op.
Zo heeft God Zijn orde gegeven in wetmatigheden en tijden zoals: de sabbat, dag en nacht, zon en maan en seizoenen. Daar is Zijn kalender aan verbonden. In die kalender zijn feesten opgenomen die ons perioden en gebeurtenissen uit Gods tijd laten gedenken en dingen die nog moeten plaatsvinden. Zo heeft God ook bepaald dat man en vrouw voor elkaar bedoeld zijn. Binnen Zijn orde hoort ook het gezin, de gemeenschap van gelovigen en na de zondeval, ook de overheid.
Je vind het niet in deze bewoordingen in de Bijbel, maar je zou kunnen zeggen dat Gods orde Rust, Reinheid en Regelmaat geven.

De satan en het hele anti-christelijk systeem zijn er bij gebaat om wanorde te brengen. Oftewel, zij stellen alles in het werk om tegen bovengestelde tijden en wetmatigheden in te gaan.
Zo verschuift de Sabbat naar de zondag, dag wordt nacht, Pesach wordt Pasen, heidense rituelen worden gemaakt tot geboortedag van Jezus Christus.

Afgelopen jaar was het loofhuttenfeest de meest bijzondere week voor mij. Niet eerder voelde ik zo'n drang om deze week te vieren. Deze week ervaarde ik alsof mijn ritme weer synchroon ging lopen met dat van de hemel. Door deze synchronisatie ging ik weer met nieuwe ogen kijken en met nieuwe oren horen.
Ik besefte dat ik, gestimuleerd door het anti-christelijk systeem, een christelijk leven heb opgebouwd waarin God in mijn schema moet passen.
Het was alsof God zei: 'Ga in Mijn ritme.'

Welk feest? Easter of Passover?
Easter (Pasen) is afgeleid van Ishtar. Zij is de godin van de vruchtbaarheid, van oorlog en seks uit het oude Babylon. Passover betekent voorbijgaan en wijst op de herdenking dat de engel des doods aan alle huizen voorbijging van Israel, die bloed van een lam aan de deurposten hadden gesmeerd. Het verwijst daarom ook naar HET LAM, Jezus Christus, Die door het kruis redding en verlossing bracht.
Het is nu Pasen, ongeveer een maand voor Pesach, een maand voor de herdenking van de uittocht uit Egypte, de bevrijding van Gods volk. Een maand voor de herdenking dat Jezus Christus voor onze zonden stierf en opstond uit de dood, de bevrijding van een ieder die Hem aangenomen heeft als Heer en verlosser.

Een maand voor het ritme van de Hemel.


Danken en bidden

* Heer wij danken U voor het offer aan het kruis door U gebracht tot vergeving van onze zonden.

* Heer wij danken U voor Uw opstanding uit de dood, waarmee U nieuw leven bracht.

* Heer wij danken U dat U de straf heeft gedragen die wij verdienen.

* Heer wij prijzen U om Wie U bent: Het Lam van Juda voor ons geslacht.

* Heer wij prijzen U om Wie U bent: De Leeuw van Juda, Die voor ons de overwinning heeft behaald.

* Heer leer ons in Uw ritme te gaan door gewoon gehoorzaamheid in ons hart te leggen aan Uw Woord.

* Heer toon ons door Uw Geest Uw wetten en tijden die onveranderlijk zijn.

* Heer U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.


Uitnodiging voor Pesachviering 2024 op Camping de Haerhagen:

https://www.komenzietholen.nl/pesachfeest-2024/


Maak een gratis website.