Het jaar van het welbehagen van de Heer prediken

19-06-2023

Waarom is de kerk krachteloos, deel 7
Het jaar van het welbehagen van de Heere prediken
Lees Openbaring 11:1-14 ; Zacharia 4: 1-11

Lukas 4 vers 18 en 19: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.'

We zijn aanbeland bij het laatste gedeelte van, wat ik noem, de missie van Jezus. De missie welke Hij voorleest in de synagoge bij de start van Zijn bediening op aarde. (Jes.61: 1-2; Lucas 4:18-19)
Wat is het jaar van het welbehagen van de Heer?
In de Bijbel wordt de wederkomst van Jezus Christus op die manier aangeduid.
In Daniël lezen we over 70 jaarweken. 69 zijn voorbij en de laatste jaarweek moet nog vervuld worden. Dit is een periode van 7 jaar. Wat sommigen ook wel de grote verdrukking noemen.
Zonder diep in te gaan op wat nu precies de grote verdrukking is of wat de 70 jaarweken zijn, wil ik kijken wat o.a. Zacharia 4 en Openbaring 11 zeggen over de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Heer. Het jaar van het welbehagen van de Heer is zeer waarschijnlijk terug te vinden in deze periode, de laatste jaarweek.

Uit Openbaring 11 kunnen we opmaken dat er een periode van 1260 dagen, oftewel 42 maanden, oftewel 3 ½ jaar, is waarin 2 personen op een bijzondere manier optreden.
Zij zullen 1260 dagen lang profeteren. Het evangelie zal aan Israël/armen gepredikt worden, gebroken harten worden heel, de gevangenis gaat open, blinden zullen zien, voor de verslagenen is de vrijheid binnen handbereik.
Zij worden 2 getuigen genoemd en ook wel de gezalfden van de Heer. Openbaring 11 zegt: Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars. Een olijfbomen is een beeld van Israël en een kandelaar is een beeld van de gemeente. In Zacharia 4 vers 12-14 lezen we dat deze 2 getuigen 2 olijftakken zijn waaruit gouden olie wegloopt naar 1 kandelaar.
In Openbaring 2 en 3 hebben we gelezen dat er maar 2 zuivere gemeenten zijn als Jezus tussen de 7 kandelaren (diverse type gemeenten) wandelt, namelijk Smyrna en Philadelfia.
Zacharia 4 laat zien dat er uiteindelijk maar 1 zuivere gemeenschap is die zuivere gouden olie ontvangt. We zien een heerlijke samenwerking vanuit de 2 olijftakken/getuigen met de kandelaar/gemeente. Het zijn maar 2 takken van de olijfboom. Want alle Joden die Jezus Christus hebben aangenomen behoren tot de kandelaar/gemeente. In Romeinen 11 vers 4 zegt de Heer: "Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben." Een uitverkoren deel, een overblijfsel.
Het is de olie waardoor wij als wilde takken kunnen drinken uit de sapstroom van de edele olijfboom. Drinken van de gouden olie waardoor er stromen van levend water uit ons binnenste komen.
Openbaring 11 maakt duidelijk onderscheid tussen hen in de buitenste voorhof, de zgn. voorhof der heidenen, en de tempel. In de tempel gaat het over de heiligen die offeren(het altaar) en aanbidden.
In de buitenste voorhof bevinden zich mensen die de heilige stad zullen vertrappen. Zij kunnen niet binnen omdat zij God geen Lof brengen. De muren zijn onze bescherming: 'Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.' Jes.60:18

Misschien een controversiële gedachte: Zou het zo kunnen zijn dat een overblijfsel uit de gemeente, samen met de 2 getuigen, macht krijgt om de hemel te sluiten en andere wondertekenen te doen?
Een overblijfsel wat gehoorzaam is aan deze woorden:
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest,
Als de missie van Jezus onze missie is, dan zullen ook wij het jaar van het welbehagen van de Heere prediken. 7 lampen, zijn 7 ogen, zijn 7 geesten die over heel de aarde trekken en Gods eindspel in dit laatste jaar van welbehagen voltrekken.


Bidden en danken:

* Heer laat ons kiezen om elke dag met dankzegging Uw poorten binnen te gaan en met lofprijs Uw voorhoven.

* In Uw tempel zullen wij lof offeren en U aanbidden.

* Heer maak ons meer en meer bewust van deze taak op dit moment.

* Heer, wat kan deze tijd verwarrend en misleidend zijn.

* Heer geef geestelijk onderscheid om te zien wie buiten en wie binnen zijn.

* U zegt immers: 'Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn?' 1 Kor.5:12

* Heer geef onderscheid over alle charismatische geestelijke misleiding, zodat wij elke dwaalleraar, spotter en valse profeet aan U kunnen laten, omdat U zegt:

'Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.' 1Kor.5: 13

* Heer U wilt een heerlijke eenheid bewerkstelligen binnen Uw muren, in Uw heiligdom. Maak ons vol van Uw liefde.

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Rom.11:33-36


Maak een gratis website.