Hoe word je een overwinnaar? Deel 4 'Als tarwe gezift'

07-04-2022

Lees Lucas 22:24-34; Job 42:1-6; 2 Korinthe12: 7-10; Op.2:8-11; Op.3:7-13

We zitten midden in een serie van overdenkingen m.b.t. overwinnaar op het moment dat ik een broeder ontmoet die letterlijk zegt dat hij als de tarwe gezift wordt door satan. Hiermee doelend op de tekst uit Lucas 22 vers 31: 'En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.'

Ik beaam dit meteen want er staat niet voor niets ALLEN. Satan is in een gevallen wereld van waarde, want als hij ons niet zou ziften blijven wij met ons kaf zitten. Hij werkt mee om het kaf van het koren te scheiden. Van mij mag de satan het kaf roven, maar van het koren en het brood blijft hij af. Als hij dat rooft dan worden wij overweldigd en ingenomen gebied! Echter Jezus zegt over de gemeente dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Matt.16:18. Als extra bevestiging zegt Hij dat we alles op aarde zullen binden wat in de hemel reeds gebonden is. Vers 19

De broeder die ik sprak ziet dit als een opgelegd lijden, een soort verplichte kastijding. Iemand die geroepen is om als Job te zijn. Zijn woorden zijn: 'Door Gods toelating heeft satan vrij spel in mijn leven. Iets wat ik niet aan hem toesta, maar waarin ik mijzelf moet onderwerpen. Het lijden van een christen maak ik iedere dag mee. Mijn gehoorzaamheid resulteert in onvoorstelbare aanvallen van de vijand. Door voorheen te zondigen onderbrak ik iedere keer dat lijden. Ik heb me nu voorgenomen om alles te accepteren wat God satan een tijdlang in mijn leven toestaat. En dat is vreselijk. Iedere morgen, middag, avond en nacht wordt ik gemarteld met hevige pijnen in mijn lichaam of intense migraines. Ik weet dat er niks tussen God en mij instaat en dat stelt me gerust. Soms ben ik zonder pijnen en dan geniet ik volop. John Bevere beschrijft in zijn boek 'Overwinning in de woestijn' precies mijn leven. Ik moet er doorheen en wellicht maakt dit deel uit van een goddelijk plan. In ieder geval kan ik heel weinig doen voor iedereen. Dat doet eveneens pijn, maar samen met mijn vrouw, die mij onvoorstelbaar steunt, kom ik aan op mijn bestemming. 2 Petrus staat vol van het lijden van een christen. Boze machten kunnen blijkbaar deel uitmaken. In deze gitzwarte periode van mijn leven weet ik dat Jezus mij bijstaat.'

Het leven van deze broer wordt niet alleen beschreven door John Bevere, maar ook in het boek Job. Van Job weten we dat hij zich uiteindelijk bekeert. Job 42: 1-6. Vreemd, want we lezen in het eerste vers van dit boek dat Job vroom, oprecht en Godvrezend is. Job zegt uiteindelijk van zichzelf dat hij enkel van God had gehoord, maar nu heeft hij Hem gezien. Het resultaat (Job 42: 6) is dat hij aan zichzelf sterft en het leven vindt.

Van Paulus weten we ook dat hij pijn leed met toestemming van God. 2 Korinthe 12 vers 7: 'En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.'

De reden dat Paulus deze pijn moet doorstaan staat in de tekst en heeft te maken met het type openbaring wat hij ontvangt. Het zijn 'allesovertreffende openbaringen'. Profetie die bepalend is voor Gods plan met de mensheid. Dit is zo groot en overweldigend dat Paulus een zwakheid in zijn lichaam nodig had zodat hij niet zelf met de eer gaat strijken. Hij had het nodig om gedurende zijn bediening permanent geconfronteerd te worden met deze demon zodat hij zijn werk goed en tot eer en glorie van de Almachtige kon blijven doen.

In het leven van beide mannen verschijnt de satan. Het verschil is dat de één zichzelf als het ware gevangen zet door bitterheid en zelfmedelijden voortkomend uit ongeloof en geen bereidheid om zich te bekeren. De ander erkent Gods kracht in eigen zwakheid en roemt God daarin, waardoor de kracht van Christus in hem komt wonen. 2 Kor.12: 9.

Een overeenkomst is in ieder geval dat satan beide Godvruchtigen bezoekt. We zien dit principe terugkomen bij de twee gemeenten waarop Jezus niets heeft aan te merken in Openbaring 2 en 3.

Tegen Smyrna zegt Hij: 'Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.'

Tegen Filadelfia zegt Hij: 'Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.'

De eerste is duidelijk de vervolgde gemeente en is in mijn beleving (nog) niet van toepassing op ons. De tweede is in mijn beleving het getrouwe overblijfsel: 'want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.' Op.3: 8

God kent als Schepper Zijn creatie als geen ander. Hij kent Job, Hij kent Paulus en Hij kent jou. Ons dilemma vandaag ging over Lucas 22 vers 31 en het antwoord staat in vers 32:

'Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.'

Jezus Zelf bidt voor ons tot de Vader omdat Hij weet dat in de beproeving ons geloof getest wordt. Hij bidt niet om de satan te laten wijken, want deze autoriteit hebben wijzelf van Hem gekregen om in Zijn naam boze machten aan te spreken en te weerstaan. Een doel van de beproeving is dat wij tot inkeer komen van dwaling en verwarring die de satan zaait. Het resultaat van onze volharding is dat we de heiligen bij kunnen staan. Meestal op het gebied waar wij zelf hebben gedwaald. Zo laat God alles meewerken ten goede voor hen die Hem waarlijk liefhebben en volgens Zijn voornemen zijn geroepen.

Voor hen geldt de belofte: 'Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.' Op. 3: 10-11

DANKEN EN BIDDEN:

* Heer wij danken U in de beproeving en prijzen de grote naam van Jezus Christus.

* Heer wij brengen onze broer voor Uw troon en vragen U Heilige Geest om hem te bevestigen, te troosten, hem op het pad van bevrijding te zetten en genezing.

* Heer wij zullen ons met alle inzet toewijden om aan ons geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. 2 Petrus 1: 5-7

* Dank U Wel Heer dat U de godvruchtigen uit de verzoeking weet te verlossen. 2 Petrus 2:9

PRAKTISCH MEEBIDDEN

Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:

09:00u, 12:00u, 13:00u en 22.00u.

(12:00u geleid door krijgsmacht-gebedsteam)

Zaterdag en zondag geen gebed.

Welkom om aan te haken!

Dit is onze Jitsi-link:

https://24uurgebed.nl/samenbidden

Maak een gratis website.