Hoofdstuk 5, omdenken: van 'tempel-denken' naar 'huiskerk-denken'

23-05-2020
  1. Omdenken: van 'tempel-denken' naar 'huiskerk-denken'

Inleiding:
In het boek Openbaring lezen we in de eerste 3 hoofdstukken over Johannes die een ontmoeting heeft met Jezus. Jezus die wandelt tussen de kandelaren, welke de verschillende gemeenten aanduiden. Jezus spreekt zeven gemeenten aan. Er lijken er maar twee goed vanaf te komen, namelijk Smyrna en Filadelfia.
Wat is er in de kerkgemeenschappen aan de hand? Hoe kan deze constatering van Jezus zo zijn? Wat is er mis gegaan? Misschien verwoord Paulus het correct in Romeinen 12 vers 2: En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Ik lees in de Bijbel dat christenen op drie manieren worden aangevallen, namelijk in het vlees door onze menselijke natuur, in ons denken en in de hemelse gewesten door de satan en zijn demonen, oftewel op lichamelijk niveau, zielsniveau en geestelijk niveau.
Voor veel mensen komt de laatste als meest heftige over. Mogelijk wordt hier veel naar verwezen als er iets fout gaat in ons leven.
Ik geloof dat Gods woord hier korte metten maakt en simpelweg zegt: weersta de duivel en hij gaat van u weg.
De grootste strijd is in ons denken en in ons vlees. Het lichaam, heeft daar direct mee te maken. Lees maar mee:
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 2 korintiërs 10: 4-5
Hoe kunnen wij de strijd in zowel het vlees als ons denken slechten? Door geestelijke wapens op te pakken waarmee wij de ontstane bolwerken in ons denken kunnen afbreken.
Wapens zoals beschreven in Efeze 6. Met geloof, zaligmaking, waarheid, bereidheid, rechtvaardigheid, het woord van God en het bidden in de geest zullen wij leugens en hoogmoed te lijf gaan en als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Onze ziel, die eerst onder de autoriteit van het vlees stond, brengen we nu onder de autoriteit van onze geest.

Een lange inleiding van dit hoofdstuk om weer even scherp te krijgen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Welke geestelijke stappen ik moet zetten om lichaam en ziel onder de autoriteit van Christus te brengen.
De inleiding waarom van tempel/kerk naar huiskerk is in de vorige hoofdstukken al gegeven.
Toch is er een proces voor nodig de bolwerken die in ons denken zijn ontstaan t.a.v. het tempel-denken af te breken. In bovenstaande Bijbelteksten heb je de handvatten gekregen om dit te doen. Ga dit ook doen en lees het Nieuwe Testament met nieuwe ogen . Met het besef dat deze brieven aan huisgemeenten zijn geschreven. Begin met het nederig belijden van deze onbewuste zonde en neem je omgeving hierin mee. Op het moment dat zaken in Gods Koninkrijk bewust worden dan geloof ik dat de Heilige Geest ons deze dingen laat delen.
Delen is een sleutelwoord van de huiskerk en automatisch verbonden aan het huiskerk-denken. Jij bent sinds je wedergeboorte aangesloten op de eeuwige bron. Misschien heeft het water tot nu toe stil gestaan. Ik hoef je niet te vertellen wat er met stilstaand water op de lange duur gebeurt. God wil het levend water laten stromen door jou heen. Dit gaat alleen plaats vinden als je gaat delen van dit levend water. Dan vloeien er stromen van levend water uit je binnenste zoals de schrift zegt. Je wordt geestelijk opgebouwd door anderen te bemoedigen, door barmhartigheid, door bewogenheid, door het woord te delen waardoor je deze ochtend zelf zo werd geraakt. Door te delen waardoor dit woord je zo raakt, maar ook door handen op te leggen, door genezing uit te spreken en demonen uit te drijven.
Omdenken is een totaal concept. Een geheel nieuw denken. De Bijbel in een nieuw licht gaan lezen. Je directe omgeving hierin meenemen. Accepteren dat er mensen in je omgeving afhaken of niet direct meegaan. Een vernieuwde relatie met de Heer en diegenen die wel meegaan. Wandelen in vernieuwde kracht met de Heilige Geest. Uitdelen van stromen van levend water.

Welkom in de kerk die leven geeft.

Vragen:

  1. Hoe kunnen wij de strijd in zowel het vlees als ons denken slechten?
  2. Snap jij wat er wordt bedoeld met tempel-denken? Ben jij beïnvloed door tempel-denken?
  3. Waarom is er een nieuw concept nodig van het begrip kerk?

Gebed: Heer geef hervorming in de kerk. Een hervorming met nieuwe kansen nu wij met 30 personen samen mogen komen. Geef een leiderschap in elke groep waar al uw taken en geestelijke genadegaven worden uitgeleefd.

Maak een gratis website.