Wanneer oordelen, deel 1

25-06-2023

Wanneer oordelen?
Deel 1: Iets achterhouden
Lees Handelingen 5: 1-11

Het thema oordelen komt steeds maar weer terug in de groepen waarin wij ons bewegen. Sinds 'corona' is oordeel een bron van verwarring en verdeling. Tegelijkertijd wil God scheiding brengen tussen licht en duisternis. Misschien moeten wij ons de vraag stellen: 'Wanneer moeten wij oordelen?'
Ik merk dat dit thema te groot is om het in één overdenking te behandelen.
Daarom heb ik besloten om er weer een serie van te maken.

Het valt mij op dat de eeuwenoude strategie van Satan nog steeds werkt. Hoe hij in de hof van Eden twijfel bracht bij Eva, zo brengt hij vandaag de dag nog steeds twijfel bij vele gelovigen in Jezus Christus. Hij is slinks en sluw. Was het maar super duidelijk een dwaalleraar of een valse profeet of een antichrist. Nee, hij komt binnen als een wolf in schaapskleren. Helaas niet als de wolf uit het verhaal bij roodkapje, waarvan we nog steeds een grote lelijke wolven-snuit zien.
Mattheüs 24 vers 24 verwoord het als volgt: 'want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.'
In deze tijd zie ik mensen in onze groepen binnenkomen die veel verwarring brengen. Het is als de slang bij Eva, vermenging vanuit de bron van duisternis: `heeft God dat wel gezegd?'
Deze vermenging leidt vaak tot verwarring. En de verwarring leidt tot verdeeldheid.
Een beproefde strategie die al die eeuwen al werkt: vermenging - verwarring - verdeeldheid.

Petrus is vol van de Heilige Geest en ontvangt een woord van kennis van de Heilige Geest als Ananias zich aanmeldt bij de gemeenschap van heiligen. De Heilige Geest maakt korte metten met hem en even later ook met zijn vrouw Saffira.
Zij hielden iets achter en logen tegen Petrus. Zij kwamen binnen zonder Godsbesef of een volledig verkeerd beeld van God, daarom zegt Petrus: 'U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.' De kern van dit verhaal vinden wij in vers 9: 'Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken?'

Misschien één van de heftigste verhalen als het gaat over oordeel. Het is God die hier oordeelt en Petrus wordt hierbij gebruikt. De voorwaarde om gebruikt te worden om oordeel uit te spreken is vol zijn van Gods Geest.
Ik vroeg mij af waarom in dit korte Bijbelverhaal tweemaal wordt gezegd dat er grote vrees over de gemeenschap kwam.
Direct kwam er een andere vraag in mijn gedachte: 'Hou jij weleens iets achter voor God?'
We zien dat God regelmatig voorbeelden steld:
- Het stenigen van Achan en zijn familie als hij heeft gestolen van datgene wat door God met de ban is geslagen.
- Het koningschap wordt afgenomen van Saul als hij ongehoorzaam is en ongezeglijk.
- Mirjam spreekt slecht over haar broer Mozes en wordt buiten de gemeenschap geplaatst met Huidvraat.
- 10 van de 12 verspieders vinden de dood vanwege het verspreiden van slechte geruchten.
- Korach, Datan en Abiram worden met hun families door de aarde verslonden nadat zij rebelleerden
- 250 leiders van het volk worden met vuur getroffen omdat zij zich lieten manipuleren en meegingen in de rebellie.

De Here Jezus ziet ons hart aan. Hij is op zoek naar soldaten met een innerlijke motivatie. Soldaten die vol van de geest van hun commandant zijn, soldaten die niets achterhouden van datgene wat Hij met de ban heeft geslagen, soldaten die vrij zijn van oordeel in hun hart.
Soms zijn ook wij als Ananias en Saffira. Misschien smeden wij zelfs met onze partner een plot ter compensatie van een gezamenlijke zonde. Ook Adam en Eva begonnen zo en we kennen de afloop van deze geschiedenis. Laten wij daarom voorzichtig zijn met ons oordeel en belijden wat wij achterhouden voor God.

Gebed:
* Heer wij danken U voor de woorden: 'Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt'
* Wilt U ons meenemen in de komende weken om Uw Woord beter te leren kennen op het gebied van oordeel.
* Heer laat elk oordeel geboren worden uit Uw Geest, laat elk oordeel opbouwend zijn voor Uw gemeente en komen uit een nederig hart.
* Heer wij danken U voor alle voorbeelden, wij bidden dat het een heilige vrees mag ontwikkelen voor Wie U bent.
* Heer maak ons soldaten in Uw leger met de bereidheid om in gehoorzaamheid te wandelen. Laat ons zien waar nog bressen in onze verdediging zijn.
* Heer maak ons duidelijk hoe wij de gelederen kunnen sluiten en als een eenheid van U efficiënt kunnen functioneren.Maak een gratis website.