Kijk omhoog als deze dingen gebeuren

14-10-2023

Lees 1 Tes.5

'Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.' 1Tes 5:3
Barensweeën komen dan misschien onverwacht, echter een vrouw weet wel dat zij zwanger is en ze weet ook in welke periode de weeën komen.

Kort geleden hoorde ik een verhaal van een vrouw die een kind kreeg en niet wist dat zij zwanger was. Dit is zeer zeldzaam, echter op dit moment lijkt de gemeenschap van Jezus Christus zich in deze staat te bevinden.
Echter het Woord zegt: 'Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.' vers 4 'Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.' vers 6
Onze houding in deze tijd staat omschreven in vers 9: 'Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.'

Een plotseling verderf zien we nu in Israël. Zal dit escaleren tot een 3e wereldoorlog?
Of tot een 2-staten-oplossing, een schijnvrede, om zo mogelijk de antichrist in het zadel te helpen. Alle opties staan open.

Welk onverwacht verderf wordt in 1 tessalonicenzen 5 vers 3 bedoeld?
Dit is duidelijk het verderf voorafgaand aan de wederkomst van Jezus. Dit zal een wereldwijde crisis teweeg brengen. Een verderf wat de vrede van de aarde wegneemt en maakt dat men elkaar afslacht. Openbaring 6:4
Een verderf dat een wereldwijde schaarste teweeg brengt. Openbaring 6:6
Een verderf dat maakt dat 2 miljard mensen om het leven komen. Openbaring 6:8
Als deze dingen wereldwijd gebeuren, grijpt God in (vers 12). De aarde beeft, de zon wordt zwart, de maan wordt rood, sterren vallen vanuit het hemelgewelf op de aarde en het hemelgewelf waar die sterren stonden, rolt op, gaat open en de Hemelse stad wordt zichtbaar: 'Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.' Lukas 21: 28
Het is de dag van Gods gramschap, de grote dag van Zijn toorn is aangebroken. Openbaring 6:17

De meest fundamentele vraag is: 'Hoe reageren wij als christen in een crisis situatie?'
Stel dat de oorlog zich uitbreid en wij te maken krijgen met terrorisme van deze omvang.
De ervaring leert dat mensen in tijden van nood God gaan zoeken.
Gods antwoord hierop: 'Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.' VRAAG: 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?' Rom.10:13-14
Een Bijbels antwoord op deze vragen van Paulus vinden we in 2 Tim.4:5: 'Wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.'

Gebed:
* Heer wij bidden voor vrede, voor Uw sjalom in deze wereld. Nu in het bijzonder voor Israël, voor de Palestijnen, voor alle terroristen. 'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.' Rom3:23-24

* Heer Uw Woord zegt: 'kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.'

Dit willen wij doen en danken U dat U zal spreken in elke situatie, dat wij Uw stem zullen verstaan en dat alle andere stemmen zullen zwijgen.

* Heer leer ons zonder angst te zijn, zodat onze gedachten gevuld kunnen worden door Uw Geest en laat ons zien in tijden van benauwdheid hoe U wilt dat wij handelen.

* Heer geef ons wijsheid om ons voor te bereiden op een tijd die gaat komen, een tijd van crisis. Laat deze voorbereiding niet enkel gericht zijn op onszelf, maar op een wereld die U niet kent.

* Heer verlos ons van de slavernij van overleven, haal ons uit de survival-modus, en laat ons overwinnaars zijn in U.

Tot slot wil ik je vragen of de Heer je misschien roept voor onderstaande training?
Johan Verhoef is zelf als zendeling al meerdere keren uitgezonden naar crisis gebieden.
Johan heeft het op zijn hart gekregen om de training van crisis respons international in Nederland te gaan geven. Dit is van 24 t/m 26 november.


Uitnodiging:

Dag vrienden,

Bij deze willen we je van harte uitnodigen voor deze crisis respons training, die je helpt toegerust te worden om hoop te brengen aan mensen in crisis, zowel in het klein als in het groot. We geloven dat God juist dan zichzelf bekend wil maken.

In het licht van wat velen van ons op ons hart hebben om ons op voor te bereiden leek het ons goed om de mogelijkheid voor deze praktische training te delen als een klein onderdeel van dat grotere geheel. We hopen dat dat ok is – en anders kan ik dit bericht natuurlijk verwijderen.

Kijk even op de site, en stuur dit bericht door naar anderen! Deze eerste training mogen we met korting aanbieden. Hartelijke groet van ons!

https://preparetheway.nl/crt


Maak een gratis website.