Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht

15-01-2024

Lees Joël 2

Een zeer indringende oproep van Petrus. Het is de laatste zin van een indrukwekkend betoog wat we lezen in Handelingen 2.
Petrus gebruikt in zijn toespraak de tekst van de profeet Joël: 'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees' Hand.2:17(Joël 2:29)
Petrus zegt, voorafgaand aan bovenstaande tekst: 'maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël' Hand.2:16. Petrus bedoelt daarmee dat deze profetie op dat moment vervuld werd.
De Heilige Geest werd uitgestort en een nieuw tijdperk brak aan. Petrus stond aan het begin van dit tijdperk en wij nu aan het einde. De tekenen van de tijd die wij nu meemaken, kondigen de weeën aan, weeën die de profeet Joël al zag gebeuren.

Joël spreekt over legers die alles verwoesten. Het lijkt Armageddon wel, maar dat is het niet. Het zijn de plagen die voorafgaan aan de wederkomst van onze Heer. Joël spreekt over legers van sprinkhanen. In Joël 1:4 gaat het over allerlei verwoesters: knagers, sprinkhanen, verslinders en kaalvreters. Het zijn plagen die voorafgaan aan de dag des Heren.

Het valt mij op dat er nog steeds redding mogelijk is: 'Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.' Joël 2:12
Gods toorn over deze wereld zal worden aangekondigd met 7 bazuinen, waarover we lezen in Openbaring 8 en 9.
Joël 2:1 spreekt ook over een bazuin: 'Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij!'
Zeer goed mogelijk dat dit de 5e engel met een bazuin is, omdat dit specifiek een waarschuwing is voor de put van de afgrond die geopend wordt waaruit rook komt: 'En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.' Op.9:3
Het is een put waar sprinkhanen uitkomen die als opdracht hebben de mensen, die dan nog op aarde zijn, 5 maanden lang te pijnigen. Het doel van deze pijniging is BEKERING. De bazuin is nog steeds een waarschuwing, een alarm.
De Heer roept: 'Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Here, uw God. Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?' Joël 2:13-17

Juist in zware tijden is het Gods uitdrukkelijke wens wat wij zojuist gelezen hebben. Het is een gezamenlijk aanroepen van Hem, bekering, vasten, bidden, berouw en heiligmaking. Oftewel uitvoeren wat wij overal al lezen:
Rom.10:13 'Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.'
Jer.33:3 'Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.'
2 Kron.7:14 'en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.'

Juist zij, die onder deze zware omstandigheden de Heere blijven aanroepen, zullen meemaken waar deze overdenking mee begon: 'Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft' Joël 2: 28

Gebed:

* Heer wij danken U dat wij Uw roepstem, Uw bazuin, nu al mogen horen in Uw Woord.

* Heer U roept op tot bekering, tot diep berouw, omkering van onze wegen en oude gewoontes.

* Heer U wilt ons behouden uit dit verkeerde geslacht en toont ons Uw heiligheid.

* Het is Uw uitdrukkelijke wil om Uw Geest uit te storten op alle vlees.

* Heer leer ons wandelen en Uw open deur te zien in de Hemel, leer ons door de barrières in de hemel te bidden.

* Heer laat onze gescheurde harten het teken zijn waardoor dit sprinkhanenleger aan ons voorbijgaat.

* Heer wij danken en prijzen U voor deze 'late regen'.

Maak een gratis website.