Laga Mi Biba = Laat Mij Leven

09-04-2023

Lees Psalm 127 en Romeinen 3: 10-18

Kort geleden vertelde mijn dochter dat haar ongeboren, gewenste kind nu 1 ½ cm is en dat het hartje klopt, een hartje zo groot als een speldenknop, een godswonder.
'Laat mij leven!' is de schreeuw van een kind in de moeder. In deze overdenking probeer ik de onmacht van het ongeboren, niet gewenste kind te verwoorden.
God toonde Zijn hart voor moeder en kind en bracht Arjan en Annie in 2017 op Curaçao. Het was een schreeuw om leven die kwam vanuit het Caribisch gebied. Zij besloten toen in gehoorzaamheid om kinderen en kleinkinderen achter te laten en naar Curaçao te gaan.
In 2021 krijgen zij de opdracht van de Heilige Geest voor het ongeboren kind.
'Laga Mi Biba' was de roepstem die Arjan en Annie hoorden in 2022.

Als huisgemeenschap hebben wij de missie van Arjan en Annie omarmd en steunen wij hen als zendelingen vanuit Nederland.
Goede Vrijdag, hadden wij een heerlijke ontmoeting (online) met elkaar. Arjan en Annie doen nu een onderzoek onder huisartsen. Op Curaçao is abortus illegaal, echter de duistere realiteit is dat waarschijnlijk 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken. Ons hart brak toen wij dit hoorden.

Het is niet aan de mens om te bepalen of een kind gewenst is: 'Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.' Ps.127:3

Op 1 juli 1863 werd de slavernij op Curaçao afgeschaft. Alle voormalig slaven kregen vanaf dat moment een achternaam, een identiteit. Voor God had elke slaaf al een identiteit:
'Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.' Ps.139:13-14
De identiteit van het ongeboren kind, maar ook van jou, stond zelfs al eerder vast: 'Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.'
Helaas is de mens niet heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht, maar onheilig en rebels. Wij zijn mensen die worden getypeerd door Paulus in Romeinen 3 met de woorden: 'er is niemand die God zoekt.'

Deze wereld is van God los, overgeleverd aan de grillen van de overste van de aarde, de mensenmoordenaar vanaf den beginne.
Zijn pijlen richt hij op de zwaksten in de samenleving, de meest hulpbehoeftigen.
Het ultieme offer is hier het ongeboren leven. In de huidige wereld wordt nog steeds geofferd aan de afgod (uit de Bijbel) Moloch, een god aan wie mensenoffers gebracht werden. Dat gebeurde o.a. door kinderen door het vuur te laten lopen.

Laten wij onze kinderen beschermen met het schild van het geloof waarmee wij de vurige pijlen van de satan doven.
Laten wij God geloven op Zijn Woord als Hij zegt:
'Flinke zonen zijn voor een vader wat scherpe pijlen zijn voor een krijger. Het is heerlijk voor een man als hij zijn pijlkoker vol heeft met zulke pijlen. Dan hoeft hij zich niet te schamen
als hij in de poort van de stad met zijn vijanden spreekt.'
Ps.127:4-5 BB

Onze kinderen zijn de pijlen van God, want er komt een dag dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle mensen. Die dag is nabij en op die dag geeft Hij een bijzondere kracht aan jongeren en slaven: 'Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge mensen zal Ik dromen geven. Ook op slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn Geest uitstorten.' Joël 2: 28-29 BB

Laten wij in de opstandingskracht gaan staan van Het Lam en ons de woorden van God toe-eigenen gesproken door Jesaja:
'Let op mijn dienaar, die Ik mijn steun geef, die Ik heb uitgekozen, Hij verheugt mijn hart. Ik heb Hem mijn Geest gegeven en Hij zal rechtspreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen, op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal Hij niet doven, Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op Hem hebben gesteld.'  Jes.42:1-4


Danken en Bidden:

* Heer wij danken U dat U Arjan en Annie hebt geroepen voor het ongeboren kind op Curaçao.

* Heer wilt U hen in contact brengen met de Gouverneur van Curaçao, zoals U Paulus in contact bracht met de gouverneur van Malta.

* Heer spreek huisartsen aan in hun geweten zodat zij alle cijfers met betrekking tot abortus geven.

* Heer sta deze huisartsen ook bij als zij met hun rug tegen de muur staan en vaak niet anders kunnen.

* Heer wees bij deze jonge moeders. Dank U wel dat U hun leidsman wilt zijn.

* Heer wees bij de mannen in het Caribisch gebied. Ik bid U voor hen dat zij vrijkomen van de geestelijke slavernij van lust.

* Heer wij bidden dat Laga Mi Biba het instrument mag worden wat op korte termijn een opvang voor jonge moeders en hun kinderen kan realiseren.

* Heer wij bidden dat Laga Mi Biba een voorlichtingscampagne kan starten op o.a. middelbare scholen.

* Heer wij bidden voor de juiste ondersteuning van Laga Mi Biba vanuit Nederland.


BLOG en meer over de missie van Laga Mi Biba:

https://www.komenzietholen.nl/zendelingen-curacao-arjan-en-annie/


https://lagamibiba.com/


Maak een gratis website.