Sta op met Jezus

17-04-2022

Sta op met Jezus

'Waarom zoeken jullie Hem bij de doden? Hij leeft! Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan.' Lukas 24: 5-6
Pesach 2022 valt dit jaar in Israël van vrijdag 15 april (zonsondergang) t/m 22 april. Ook wel genoemd het feest van de ongezuurde broden. Oorspronkelijk wordt hier de verlossing vanuit Egypte gevierd. Dit jaar is een overlap met het Christelijke paasfeest en de Islamitische Ramadan. Eens in de 33 jaar vallen deze samen.
Wij vieren de verlossing uit de dood door het sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Wat betekent het opstaan van Jezus voor ons? Tenslotte worden wij geroepen als Zijn discipelen. Als wij Hem willen volgen in alles dan is dat niet alleen in de waterdoop door onderdompeling (wat een beeld is van samen met Hem sterven), maar ook in het 'OPSTAAN' met Hem.

Laten we eerst eens kijken naar een persoon die de eerste christenen zeer krachtig vervolgde: 'Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.' Handelingen 9: 4-5
Wij kunnen de Heere vervolgen terwijl wij dit niet door hebben! Vaak heeft dit te maken met een verstandelijk geloof. Wat een genade voor deze Farizeeër die vanuit zeer sterke religieuze overtuiging de gemeente van Christus vervolgde.

Zoals Paulus (Saul) roept Jezus ook ons om op te staan.
Lees eens de 2 verhalen over de uitzending van de 12 apostelen en de 70 discipelen in Lucas 9:1-6 en Lucas 10:1-9. Bijna identieke verhalen waaruit we kunnen opmaken dat we als volgelingen van Jezus een taak hebben.
Wat zien we gebeuren?
Zij ontvangen macht over boze geesten en zieken met als doel het Koninkrijk van God te verkondigen. Twee aan twee zend Hij hun uit als lammeren onder de wolven naar de plaatsen waar Hij zelf komt. Zij mogen niets meenemen en Jezus waarschuwt hen al dat er weinig arbeiders zijn. De opdracht is om te bidden voor arbeiders in de oogst. Hij draagt hen op om focus te houden en niemand te groeten onderweg.
Zij worden over het algemeen gastvrij ontvangen en kiezen een huis uit als uitvalsbasis, het huis van een zogenaamde 'zoon van vrede'. Zij genezen de zieken die daar zijn en prediken het evangelie.

In Lucas 22:35-38 BB lezen we ook over een uitzending: 'Hij zei tegen hen: "Toen Ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen, hebben jullie toen aan iets tekort gehad?" Ze zeiden: "Nee, Heer, aan niets." Toen zei Jezus: "Maar nú zeg Ik: als je geld hebt, moet je dat meenemen, en ook een reistas. En als je geen zwaard hebt, moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. Want Ik zeg jullie dat wat er over Mij in de Boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat: 'Hij is als een misdadiger behandeld.' En dat gaat nu gebeuren.'
Deze missie lijkt veel grimmiger.
Wat is hier anders?
Jezus lijkt hier te spreken over een tijd van vervolging. Wij weten dat Hij is opgepakt, mishandelt en uiteindelijk gekruizigd.
Hij spreekt over een mantel, mogelijk een mantel van bescherming die a.h.w. ingeruild wordt voor een zwaard wat kan duiden op een voorbereiding voor een zware strijd. De beurs en de reiszak duiden op het feit dat we niet meer overal welkom zullen zijn en een periode zelf in ons onderhoud moeten voorzien. Een duistere tijd, zoals Hij 3 dagen en 3 nachten in het graf was.
Geldt de waarschuwing uit Lukas 22 alleen voor die tijd? Of kan het zo zijn dat deze tekst ook duidt op een tijd die nog moest komen?

Eerlijk gezegd ben ik van mening dat we niet meer kunnen doorleven alsof er niets aan de hand is.
Ook vandaag de dag geldt nog steeds dat er weinig discipelen hun taak oppakken als 'arbeider in de oogst'.
Mijn constatering als arbeider in de oogst is dat we niet meer gastvrij onthaald worden, het is een tijd van grote afvalligheid, een tijd waarin zelfs de overheid de gemeente gaat vervolgen.
De geschiedenis van Stefanus herhaalt zich. Direct na het uitspreken van de waarheid ten overstaan van de toenmalige machthebbers wordt hij gestenigd en staat geschreven:'En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria' Hand. 8: 1

Ik geloof dat de gemeente zal eindigen zoals zij ooit is begonnen.
Waar eerst voor u gezorgd werd moet u nu een stuk eigen verantwoordelijkheid opnemen, u voorbereiden, een reistas en een zwaard kopen. Oftewel bereid je voor op een zware tijd: 'Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.' Openbaring 6: 5-6
Hij is onder de misdadigers gerekend. Ook wij zullen onder de misdadigers gerekend worden.

Jozua 24: 15 'kies voor u heden wie u zult dienen'

Gebed:

Dank U Heer Jezus voor Uw offer aan het kruis. Dat U op zich heeft genomen de straf die wij verdienen.
Door Uw genade is de weg vrij naar God de Vader.
Dank U wel voor het kruis Heer. Maar ik wil ook beseffen dat U ons een kruis geeft en dat wij dat op mogen nemen. Dat wij beseffen dat als de tijden zwaarder worden U erbij bent, naast ons staat en ons geen last geeft die wij niet dragen kunnen.
Want uw juk is zacht en Uw last is licht.
Dank U wel dat Uw Woord spreekt over verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Leidt ons Heer aan Uw hand naar het onbekende land.

Amen


Maak een gratis website.