Vreemd vuur

05-05-2024

Leviticus 9:23 t/m Lev.10:11; Hebr.12:22-29

Er komt 'vreemd vuur' in de gemeente binnen. Het komt binnen als een paard van Troje en we hebben het nauwelijks door.

Deze tekst is zeer toepasselijk voor degene die met vreemd vuur speelt: 'Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.' Matteüs 7:21-23

Het gaat dus om het doen van de wil van de Vader. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat alles genade is.


We moeten de zonde afleggen als we pretenderen dat Jezus in ons is en wij in Hem.

Gods kerk wordt nu geschud. Satan lijkt terrein te winnen. Gods ware gemeenschap neemt af in aantal. Er is een grote afvalligheid. Echter deze afvalligheid is niet zichtbaar omdat de gemeenschap onopvallend afglijdt naar het zorgvuldig gebouwde systeem. Het is de vrouw op het beest uit Openbaring 17. Zij is de moeder der hoeren en zij bestuurt het beest, het anti-christelijk systeem. Zij bestuurt de koningen der aarde.

De wereldraad van kerken en alles wat daaronder valt is in haar macht. Zij heeft haar tentakels als een groot zeemonster in de grote evangelische bewegingen geslagen. Zij gaat rond als een slang en neemt bezit van broeders en zusters die ooit met goede bedoelingen begonnen zijn.


Het vreemde vuur neemt als het ware bezit van je. Het zijn broeders en zusters waarover vaak geprofeteerd wordt dat er een grote bediening voor hen open ligt. Dit voelt goed. Vleierij is vaak het initiële wapen wat de vijand gebruikt. Handen worden opgelegd en gaven worden doorgegeven met krachtige manifestaties waarbij betreffende persoon vaak valt in de geest of op een andere wijze manifesteert. De slangengeest, pythongeest of kundalini-spirit heeft haar weg gevonden en kan ongemerkt haar gang gaan. Als deze geest niet gevoed wordt hoeft deze persoon zich niet druk te maken, maar meestal voelt het te goed, want alles wat hij/zij zegt is krachtig. Ineens lijken personen in zijn/haar nabijheid als vanzelf te gaan manifesteren. Genezing lijkt vaker te gebeuren dan voorheen. Diensten lopen vol. Echter de mensen komen niet voor Jezus.

Het profeteren is ten diepste waarzeggerij want het komt uit een heel andere bron.


Soms is 'vreemd vuur' heel duidelijk, maar meestal is het gecamoufleerd in een mooi christelijk jasje, echter God weet wanneer onze vuurschalen niet het vuur van Zijn altaar bevatten.

Nadab en Abihu gingen als het ware experimenteren met vuur en hebben mogelijk de gedachte gehad dat zij met een eigen vuur dezelfde kracht konden vrijzetten als Gods vuur. God had notabene zojuist het vuur op het altaar in de tempel gebracht. Het was een allerheiligst moment. Het waren ook nog eens de beoogde opvolgers van de Hogepriester, Aaron.

Wij zijn navolgers van De Hogepriester, Jezus Christus. Wij hebben in Hem Priesterschap ontvangen. Wat een grote verantwoordelijkheid geeft het als wij de heiligheid van deze tekst beseffen: 'Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen' Hebreeën 12:22

Weet je nog dat Mozes, toen hij van de berg Sinaï afkwam, zo'n afstraling had door de nabijheid van God, dat hij zelfs zijn gezicht moest bedekken?

Wij hebben meer dan dat, zegt de Hebreeënbrief. Dit spreekt ook over een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van vreemd vuur.


Besef ook dat Nadab en Abihu, net als Mozes, God hadden ontmoet. Dit lezen we in Ex.24:9

Mozes gaat daar de berg op met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten: 'En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij.'


Laten wij scherp voor ogen houden dat God een verterend vuur is. (Hebreeën 12:29)

'want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.' ‭‭Mattheüs‬ ‭24‬:‭24‬ ‭


https://youtu.be/CTtNYOhRnbw?si=ZGTflbRvr24Ps8FQ


Bidden en danken:

* Heer wij vragen U om groot onderscheidingsvermogen om te onderscheiden de ware Christus en de valse christus, de ware profeet en de valse profeet, de ware geest en de valse geesten.

* Heer geeft onrust in ons hart bij alles wat niet uit Uw bron komt.

* Laat ons alle misleiding herkennen, laat ons alle verleiding weerstaan, door Uw machtige naam, Jezus Christus, uit te roepen.

* Wij hebben berouw van al het vreemde vuur wat wij hebben toegelaten en verbreken in Uw naam, Jezus Christus, al het vreemde vuur wat bij ons is binnengeslopen.

* Wij gebieden alle demonische machten die verbonden zijn aan vreemd vuur van ons te wijken in Uw machtige naam Heer Jezus Christus.

* Geef ons het vuur van Uw altaar, raak onze lippen met een kool van Uw altaar, opdat wij net als Jesaja mogen zeggen: 'Zie, hier ben ik, zend mij.'

* Heer, wij willen beschikbaar zijn om Uw vuur niet alleen te ontvangen, maar ook door te geven, opdat Uw gemeente zich voorbereidt als een maagdelijk witte bruid.


Maak een gratis website.