Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

16-03-2024

Lezen Mattheüs 22:1-14 23:14-33

Jezus vertelt in Mattheüs 22 een gelijkenis over het Koninkrijk der hemelen. Het gaat over een koning die een bruiloft had bereid voor zijn zoon.
De koning besluit om de genodigden te roepen, maar zij willen niet komen en negeren de roepstem. Het valt mij op dat de mensen al uitgenodigd waren. Het zijn dus mensen die in een relatie staan tot de koning. Er zijn zelfs genodigden die de dienaren van de koning doden. De koning wordt woedend, dood de moordenaars en verwoest hun stad.
De koning stuurt zijn dienaren naar de landwegen en nodigt goede en slechte mensen uit.
Op het einde van dit verhaal ziet de koning iemand zonder bruiloftskleding. De persoon wordt buiten geworpen in de buitenste duisternis.
Alle andere gasten hadden dus een bruiloftskleed, zij waren bekleed met Christus!

Jezus zegt: 'Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.' Matt.22:14

Je kan dus geroepen zijn, maar je bent pas 'uitverkoren' als je je roeping waardig bent. Wat betekentdit 'waardig' zijn? 'Waardig' zijn heeft ermee te maken dat je gehoor geeft aan de roeping, aan de roepstem van de koning en je dus voorbereid naar de bruiloft komt.

We lezen in het volgende hoofdstuk dat Jezus een 7-voudig wee (waarschuwing) uitspreekt over de Farizeeën en Schriftgeleerden, die hun roeping niet waardig zijn.
Het is alsof Jezus de woorden van koning Salomo herhaalt uit spreuken 6, als hij spreekt over 6 dingen die de Here haat, zelfs 7 die een gruwel zijn voor Zijn ziel.

Een korte vergelijking van het 7-voudig wee met spreuken 6, laat ons zien dat de Farizeeën en Schriftgeleerden exact de dingen doen die God haat: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.'
Zij doen er zelfs nog een schepje bovenop, want:

  • zij huichelen, zeggen het één en doen iets anders

  • zij verhinderen anderen het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan

  • bekeerlingen maken zij tot zonen van de hel

Niet voor niets zegt Jezus: 'Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?' Matt.23:33
Ook zij waren geroepen, maar hebben hun uitverkiezing niet waar gemaakt.

In de afgelopen twee overdenkingen zagen we dat er een bron is, hoe het kwaad kan binnensluipen, om vervolgens te gaan woekeren als een onkruid. In Spreuken 6 was de bron borg staan voor iemand. Het begint altijd met iets kleins, vaak met een belofte waardoor er een schuld ontstaat. Als de belofte niet wordt nagekomen, staat er iets tussen jou en de ander, er is een schuld niet vereffend. Dit kan jou manipuleerbaar maken, waardoor je in een web van leugens en bedrog komt. Het slaat je lam en je wordt lusteloos. Het gevolg is rusteloosheid en je overmatig zorgen maken. Het stopt dus niet meer en lijkt niet te keren.

Het is als zuurdesem. Zuurdesem is eigenlijk gewoon deeg, een mengsel van meel en water, dat een tijd heeft gestaan. Als het een paar dagen blijft staan, begint het een beetje zuur te worden en gaat gisten. Als je een beetje ervan door vers gemaakt brooddeeg doet, dan begint het te rijzen. Maar op zichzelf is zuurdesem deeg dat aan het bederven is.
In zuurdesem kunnen verkeerde bacteriën en gisten de overhand nemen.
Daarom moet je eens per jaar opnieuw beginnen met vers zuurdeeg! Dit gebeurt met de nieuwe oogst. Rond Pesach wordt de Gersteoogst binnengehaald, al het zuurdesem wordt uit huis weggedaan en er zijn 7 dagen nodig waarin ongezuurd brood wordt gegeten.

Niet voor niets is Pesach een Bijbels feest wat we met elkaar willen vieren.
De Koning nodigt je uit om het zuurdesem uit je leven weg te doen en Zijn roepstem voor de bruiloft van Zijn zoon met je hele hart te beantwoorden, door jezelf te kleden met het mooiste bruidskleed.

Bidden en danken:

* Dank U Heer voor Uw beloften, want U bent getrouw. In U is geen bron van kwaad.

* Heer U wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. naar 2Petrus3:9

* Daarom danken wij U Heer dat velen, zo mogelijk allen geroepen zijn en bidden wij dat allen beseffen dat zij hun uitverkiezing waardig zijn door het bloed van het Lam.

* Heer wij danken U voor deze tijd voorafgaand aan het Pesachfeest, waarin wij onszelf mogen verootmoedigen en alle zuurdesem uit ons leven verwijderen.

* Heer laat ons zien waar het oude zuurdesem nog vat heeft op ons leven en wat wij nog moeten verwijderen.

* Heer wij danken U voor de weg terug die U geeft: 'Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet'

* Heer wij danken U, dat U Zelf de weg terug bent, ook als onze ouders hebben nagelaten om ons in Uw vreze op te voeden.

* Heer wij danken U voor het kruis, voor Uw dood en opstanding, dat U ons al zag toen wij nog zondaars waren.

* Wij danken U voor het bloed van het Lam, voor ons geslacht tot vergeving van onze zonden.

* Wij danken U dat wij door dat bloed binnen mogen gaan in stralend wit linnen, gereed gemaakt als bruid voor de Bruidegom Jezus Christus.


Uitnodiging Pesachfeest 22 t/m 28 april: https://www.komenzietholen.nl/pesachfeest-2024/


Maak een gratis website.