Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt

11-02-2024

Lezen Openbaring 2

Steeds beter begin ik te begrijpen waarom ik steeds weer opnieuw werd getrokken naar het boek Openbaring. Als ik weer begon, kon ik niet stoppen. En na het hele boek weer te hebben gelezen, leek het soms alsof ik het nog minder begreep als daarvoor.
Wat een zaligheid zou het voor één van de profeten zijn geweest als zij dit boek hadden. Zij zouden dan enig begrip hebben gehad van wat zij moesten profeteren tegen het volk.
Daarom zijn de profeten voor ons van cruciaal belang om enig begrip te krijgen van het boek Openbaring. Getuige hiervan Openbaring 19:10: 'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.'
Daarnaast hebben wij de tekenen van onze tijd, waarvan ik met stelligheid durf te beweren dat het de laatste dagen zijn.
Als je dit ten volle beseft, dan snap je ook de diepte van deze tekst uit Openbaring 1:3: 'Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat.'
In Openbaring 22:10 herhaalt de Here Jezus zegt de Here Jezus nogmaals hetzelfde met andere woorden: 'Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.'
Er ligt bij ons een opdracht om de woorden van dit boek uiterst serieus te nemen. Met name voor diegenen die deze dingen zien gebeuren. De tekst zegt dan meer als 'lees voor' of 'luister' of 'verzegel niet'. De tekst zegt: 'Lezen, horen en in acht nemen!'
Oftewel, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Wat wil de Geest nu tegen de gemeente zeggen?
In Openbaring 1 t/m 3 vinden we 7 gemeenten. Natuurlijk vereenzelvigen wij ons graag met de gemeente die het goed doet. Dan zeggen we al gauw dat wij tot Smyrna of Filadelfia behoren. En eerlijk gezegd, liever Filadelfia, want die wordt niet vervolgd.
Dit zijn geestvervulde gemeenten. Het valt mij op dat de geestvervulde gemeenten allebei te maken krijgen met leugenaars die zeggen dat zij Joden zijn, maar dat niet zijn. Zij zijn uit de synagoge van de satan. De geestvervulde gemeente krijgt dus te maken met mensen die bewust infiltreren.
Jezus geeft beide gemeenten als advies om te volharden, vast te houden, trouw te blijven.

Maar wie zegt dat Smyrna of Filadelfia het typebeeld van gemeente is waartoe jij behoort?
Het is mogelijk jouw eigen wens, maar kan het ook zijn dat jij in de Hellenistische/afgodische omgeving bent grootgebracht van Pergamum, daar waar de troon van satan staat? Of dat je jezelf onbewust hebt geschaard tussen de traditionele gelovigen van Laodicea, die zich niet kunnen bekeren en zodoende niet koud of warm zijn. Of dat je pretendeert in de levende kerk te zijn waar iedereen met de handen omhoog staat, maar dat je je in werkelijkheid in de dode omgeving van Sardes bevindt, omdat je werken niet in lijn zijn met je belijdenis.
Of maak je deel uit van de gemeente van Efeze, die overal van iedereen wat vindt, maar door een bittere houding zelf haar eerste liefde voor de Here Jezus is kwijtgeraakt. Het kan zelfs zo zijn dat jullie gemeente onder de toverij van Izebel is, dat jullie massaal worden gecontroleerd. Deze geest, die rust op de gemeente van Thyatira, is op dit moment uitermate krachtig in de wereld en met name werkzaam in de gemeente. Koppelt zich vaak aan leiderschap en zorgt voor seksuele onreinheid en allerlei afgodenoffers.

Waar jij je ook bevindt, in elke gemeenschap zijn overwinnaars. Daarom zegt Jezus niet dat we moeten luisteren, maar horen. Horen met ons hart wat de Geest tegen ons zegt:
Doe uw eerste werken, wees trouw tot in de dood, bekeer u van hoererij, houdt vast aan wat u hebt, bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd vast wat u hebt, bewaar het Woord van Mijn volharding, koop van Mij goud en witte kleren en zalf uw ogen met ogenzalf.


Danken en bidden:

* Heer dank U wel dat U wandelt tussen de kandelaren. Ik besef ineens de intimiteit van het feit dat U met ons wil wandelen.
* Heer onderwijs ons tijdens die wandeling zoals U Henoch onderwees, maar ook de Emmaüsgangers.
* Heer laat ons Uw woorden uit Openbaring vanuit de Geest begrijpen en geef ons honger naar het profetisch woord, zodat wij dit alles kunnen duiden in de tijd waarin wij leven.
* Heer laat ons de woorden van dit boek niet verzegelen en laat ons deze woorden spreken en ernaar luisteren, zodat het leidt tot zaligheid.
* Heer dank U wel dat U ons duidelijk maakt welke eigenschappen van welke gemeente voor ons gelden.
* Heer, laat ons horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt
* Dank U wel dat U ons sleutels geeft om verkeerde eigenschappen te overwinnen.
* Heer wij danken U dat U ons te eten geeft van de boom des levens, dat wij de kroon van het leven mogen ontvangen, dat wij een witte steen krijgen met een nieuwe naam, dat wij de morgenster ontvangen, dat wij bekleed worden met witte kleren, dat wij als een zuil in de tempel van God mogen zijn, dat wij mogen zitten met U op de troon.


Maak een gratis website.