Zelfverloochening

22-01-2024

Lees Mattheüs 22:34-46

'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.' Mat.22:37-40

Het viel mij op dat deze tekst staat ingeklemd tussen allerlei acties van trots en hoogmoed van Sadduceeën en Farizeeën.
Het geestelijk bolwerk in Jeruzalem lag, met de komst van Jezus Christus, onder vuur. Het koninkrijk van de duisternis verloor zijn grip en werd blootgelegd.
Deze tekst geeft een groot contrast van duisternis…..licht…..en vervolgens weer duisternis.
Het is niet voor niets dat vlak hierna een zogenaamd 'zevenvoudig wee' wordt uitgeroepen door Jezus, waarna Hij eindigd met de tekst: 'Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?' Misschien wel de meest heftige woorden die Jezus sprak.
We zien dat een groep Farizeeën en Schriftgeleerden Hem permanent volgden. Na bovenstaande uitspraken is dit afgelopen en wordt het plan, om Hem te doden, verder uitgewerkt.

Toen ik mij in dit verhaal verder verdiepte werd ik bepaald bij de aard/natuur van de valse religie die zegt: 'Verhef jezelf boven de ander, jij bent beter, er is geen god, doe alles wat je wilt, zoek jezelf, het gaat om de kracht in jou, heb jezelf lief.'
Gods woord waarschuwt hiertegen: 'En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig,laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.' 2 Tim.3:1-2
Toch zegt onze kerntekst van vandaag dat wij onszelf lief moeten hebben. Ook de schriftgeleerden wisten dit, want Jezus citeerde een tekst uit Leviticus 19 vers 18: 'Heb je naaste lief als jezelf.' Echter, er staat nog iets voor. Ook deze tekst citeert Jezus uit het oude testament, nl. Deuteronomium 6 vers 5: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht'. Niet voor niets is dit het eerste gebod.
Het grote verschil is dat Jezus spreekt over jezelf liefhebben uit de bron van God.
In deze teksten zien we ook dat het mogelijk is om jezelf lief te hebben vanuit een andere bron, die van de duisternis, wat ook onze oude natuur is.
Daarom roept Jezus op tot zelfverloochening. Iets wat haaks staat ten opzichte van de huidige wereldse psychologie die zegt dat wij voor onszelf op moeten komen en assertief moeten zijn.

Een duidelijke opdracht die Jezus geeft met betrekking tot zelfverloochening vinden wij in Mattheüs 16:24-25: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.'
Laten wij onze oude natuur verloochenen en naar Hem toegaan die zichzelf niet kan verloochenen: 'Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.' 2Tim.2:13

Wij moeten onszelf verloochenen om de 2 geboden uit onze kerntekst te kunnen houden, want: 'Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.' Mat.22:40
Hier zien we dat de wet dood en de geest levend maakt. Daarom zegt Jezus tot allen die onder deze slavernij van de wet vallen: 'Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!' Mat.23:37
Zij zullen Jezus zien als zij uitroepen: 'Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!' Mat.23:39
Want 'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.' Op.19:10


Bidden en danken:

* Heer wij danken u dat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, daarom moeten ook wij ons wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Petrus 4:1-2:

* Heer wij belijden: nu wij van Christus zijn, hebben wij het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Galaten 5:24:

* Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. 1 Johannes 3:16

* Heer leer ons om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen. Mat.5:44

* Heer neem ons mee op Uw pad van liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

* Heer laat ons weten wat het is om dagelijks ons kruis op te nemen.

* Heer vernieuw ons in ons denken.


Maak een gratis website.