De schat in de akker en de parel van grote waarde

03-12-2023

Lezen Jeremia 32

'Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.'

Deze twee gelijkenissen volgen op een reeks van gelijkenissen waarin Jezus laat zien dat
het degenen die Jezus volgen gegeven is om de geheimenissen van het Koninkrijk te
ontsluieren en degenen die Hem niet volgen niet:
'Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het
Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan
hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal
afgenomen worden zelfs wat hij heeft.' Matt.13:11-12

Kan het zo zijn dat wij, die van oorsprong heidenen waren, maar nu deel uitmaken van de edele olijfboom (Romeinen 11), die parel van grote waarde zijn?
Een parel ontstaat in een onrein zeewezen, een oester zonder vinnen en schubben. Als daar een 'indringer' binnenkomt in de vorm van een zandkorrel, dan gaat de oester parelmoer afscheiden wat een mooi laagje vormt om de parel. Zo zien we dat zandkorrels aan de zee in staat zijn om een prachtig product te worden. Een product dat ontstaat in een onreine omgeving.

Kan het zo zijn dat Israël die schat in de akker is?
In Exodus 19 : 5 staat: 'Zo gij Mij gehoorzaamt en mijn Verbond onderhoudt, zult gij onder alle volken mijn bijzonder eigendom zijn (engels: special treasure); want Mij behoort de hele aarde.'
In Maleachi. 3 : 17 en 18 lezen we: 'En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.' (engels: treasured possession)
Is dit de schat, treasure, waar we over lezen in de gelijkenis van de akker?

In Jeremia 32 lezen we dat Jeremia een akker moet kopen: 'Koop voor uzelf mijn akker die in Anathoth is, want u hebt het recht van lossing om hem te kopen.' Jer.32:7
Jeremia ontvangt hiermee een profetie over een landsbelofte die vervuld werd na de Babylonische ballingschap. Dit lezen we in vers 15: 'Koop voor uzelf mijn akker die in Anathoth is, want u hebt het recht van lossing om hem te kopen.'
Zoals veel profetieën een 2e hebben, lijkt ook deze profetie een 2e vervulling te hebben:
'Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.' Vers 37. AL de landen lijkt te wijzen naar de terugkeer in 1948.
Deze, mogelijk, tweede vervulling lijkt gearrangeerd door menselijk ingrijpen. Toch mogen we er vanuit gaan dat het naadloos past in Gods grote eindtijd scenario.
In mijn beleving is de ware vervulling van deze profetie een geestelijke vervulling die deels al vervuld is door de komst van DE LOSSER, Jeshua.

Vanaf Jeremia 32 vers 38 wordt gesproken over:

  • Zij zullen mij tot een volk zijn

  • Ik zal hun één hart en één weg geven

  • Ik zal hun één hart en één weg geven

  • En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven

  • Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen

  • Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze zaken nog niet allemaal heb zien gebeuren ten aanzien van het fysieke Israël, maar ook niet, gelet op het laatste punt, ten aanzien van de gemeente.
Het mag duidelijk zijn dat dit een vervulling is die alleen in en door Christus kan geschieden.
In beide gelijkenissen, zowel van de akker als die van de parel, mogen we concluderen dat Jezus alles gaf voor deze akker en de parel, namelijk Zijn leven. Met Zijn bloed kocht Hij ons vrij.


Danken en bidden,

* Dank U Jahweh, dat U alles gaf en zelfs uiteindelijk Uw zoon, om een akker te kopen.

* Dank U wel Vader dat er nog een speciale schat verborgen ligt in die akker.

* Dank U wel dat er wordt gesproken over Uw verborgen bezit.

* Dank U wel dat dit verborgen bezit een ommekeer in hun gevangenschap zal brengen.

* Dank U wel Heer Jezus dat U Uzelf gaf om ons vrij te kopen uit gevangenschap.

* Dank U wel dat wij parels van grote waarde zijn voor U.


Maak een gratis website.