Selah

21-10-2023

Lees ‭‭Psalm‬ ‭87‬

'Van de Korachieten. Een psalm. Een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen; de Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods! sela Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië: deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder van hen is in haar geboren, Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Here telt bij het opschrijven der volken: deze is daar geboren. sela En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in u!'

In de Bijbel vinden we 74x het woord Sela, 71x in de Psalmen, 2x in Habakuk 3 en 1x in 2 Kon.14:7
Sela in de psalmen is vaak een muziek of zangteken. Het geeft een rust of pauze aan, maar het kan ook een aanhef zijn om God te loven, een lofverheffing of een oproep tot herhalen, een verandering. Loven en neerbuigen in heilige eerbiedigheid.
Als eigennaam zien we Sela als plaatsnaam in 2 Kon.14 vers 7. Een plaats in het zoutdal aan de zuidzijde van de Dode Zee. Het betekent dan: Steil oprijzende rotsen, klif, rotspunt. In samenhang met de muziek zou het dan echo of refrein kunnen betekenen. Of zal het een samenhang hebben met de zoutzee die levend wordt als er vanuit de troon van Jezus een bron ontstaat die stroomt door een beek naar de zoutzee. We lezen in Ezechiël 47 vers 12: 'En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.'
Hier wordt gesproken van een eeuwigdurend heilig verbond voor alle volken, een verbond verheven boven alle woningen van Jakob. Dit zijn de woningen die deel uitmaken van die andere berg, de berg Sinaï. Dit lezen we in Galaten 4 vers 25: 'Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is.'

Psalm 87 bezingt het Hemelse Jeruzalem, de stad die wij verwachten. Deze psalm laat er geen misverstand over bestaan dat God Zijn fundament heeft in Sion. De berg Sion is het Hemelse Jeruzalem, waarvan de Heer zegt: 'Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem' Hebr.12:22
In dit psalm spreekt de Heer al over een nieuw verbond wat Hij zal sluiten. Dit is duidelijker in de NIV: 'I will record Rahab and Babylon among those who acknowledge me, Philistia too, and Tyre, along with Cush and will say, 'This one was born in Zion.'
Oftewel iedereen die Hem erkennen. Of ze nu Rachab heet, uit Babylon komt of een Moslim uit Gaza.
De psalm roept op tot SELA, een lofverheffing als God oproept tot de heerlijke dingen die te zeggen zijn over hen die de poorten binnen komen van deze heilige stad.

Iedereen heeft een geboorterecht nodig om in het boek van het Lam te komen, in het boek des levens. Heb je dit geboorterecht verworven door Jezus Christus, dan zal Hij zeggen: 'deze is daar geboren. sela' Dit SELA klinkt als een stijl oprijzende rots, als een echo die weerklinkt in de Hemel. Het is feest, want een schepsel is Zijn poorten binnengekomen. De Hemel gaat in reidans en zingt: 'Al mijn bronnen zijn in u!'

Vrijdag 20 oktober startte om 18.40 uur(zonsondergang) de sabbat. En om 18.50 uur werd ons kleinkind Selah geboren.

Gebed:

* Heer ik wil U danken voor dit nieuwe leven. Voor een naam gefundeerd op de rots, een naam als een oprijzende rots, een echo welke weerklinkt in de Hemel.

* Heer een geboorte is aanstaande in deze wereld. Een wereld die voor een groot gedeelte niet door heeft dat zij zwanger is. Ik dank U dat velen nog geboren mogen worden, Uw poorten mogen binnengaan vanuit een keuze voor Uw zoon Jezus Christus.

* Heer wij bidden U voor al die woningen van Jakob, het aardse Jeruzalem, spaar hen en wees hen genadig. Trek hen uit de slavernij tot een zoveel heerlijker verbond in Uw Hemelse stad.


Maak een gratis website.